Unitární stát

Unitární stát (nebo jednotný stát) je ve státovědě označení pro stát s jednotnou soustavou státních orgánů, s jednotným právním řádem a nedělitelným územím. Jedná se o pojmový protiklad federace.

Unitární povaha státu nevylučuje vnitřní decentralizaci (například existence krajů v České republice) ani územní autonomii jedné z částí (například postavení Skotska v rámci Spojeného království), takový stát je pak označen jako unitární stát s místní autonomií. Vymezení pravomocí místních orgánů i autonomního území je stanoveno v ústavě a je zde uplatněn princip subsidiarity.

Charakteristické prvky unitárního státu

Příklady unitárních států

Česká republika

Unitární povaha České republiky je vyjádřena hned v Čl. 1 Ústavy České republiky: „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát “. Článek 11 pak zakotvuje nedělitelnost území: „Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem.“ Další články Ústavy a další zákony pak stanovují principy územního členění, hierarchie orgánů (existence pouze jednoho nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu).

Mapa

Odkazy

Reference

  1. a b c PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda, 1. díl Obecná státověda. : Linde Praha, 1998 (dotisk 2007). 368 s. ISBN 80-7201-141-3. Kapitola V. Struktura státu, s. 115 až 121. 
  2. GRINC, Jaroslav. Právo pro politology. : Grada, 2010. 160 s. ISBN 80-247-2921-0. Kapitola 1. Stát. 
  3. Ústavní zákon č. 1/1993 sb., Ústava České republiky. . Dostupné online.

Související články

Portály: Politika | Právo