Zaútování poloekInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Zaútování poloek. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Zaútování poloek, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Zaútování poloek a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Zaútování poloek. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Zaútování poloek! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Zaútování poloek, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Poloky útování se obecn pouívají v úetnictví a zejména v bankovnictví k popisu útování na úet, na kterém je zaloen obchodní pípad a jeho výsledkem je zmna zstatku .

Veobecné

Hovorov se termín zaútování poloek pouívá hlavn v souvislosti s bankovními úty , protoe úvrové instituce s nimi asto kombinují bankovní poplatky ve form poplatku za zaútování poloky . V podstat se vak jedná o poplatky nejen za vedení úetnictví nebo jednotlivé poloky rezervace jako takové, ale také a pedevím za innosti úvrových institucí, které se odráejí v rzných procesech rezervace. Zaútovaná poloka vede k pipsání nebo pipsání na úet, který je poté zaloen na pohledávkách nebo povinnostech zákazníka. Smrnice o platebních slubách, která platí od listopadu 2009, hovoí o platebním procesu . Jedná se o jakékoli poskytnutí, pevod nebo výbr penní ástky ( § 675f odst. 3 BGB ).

Poplatek za zaútování poloky

S transakními poplatky banky chtjí, aby konkrétní sluby byly odmovány, které byly poskytovány jako takové. To vak nevyluuje, e zpoplatnné sluby jsou také útovány s poplatky za rezervaci poloky, kdy jsou rezervovány. Poplatky za zaútování poloky pedstavují doplkovou dohodu, kterou lze ovit soudem, protoe existuje odchylka od modelu slueb poskytovaných bezplatn ve smlouv o úschov nebo pjce . Zatímco kreditní zstatek klienta banky pedstavuje nárok z nepravidelného skladování podle § 700 BGB, debetní zstatek je úvrovým závazkem ve smyslu § 488 BGB. Platby do a z bného útu jsou tedy obvykle také úkony za úelem stanovení nebo splnní stanovených povinností nebo jednotlivých povinností z nich vyplývajících. V pípad bných út s kreditními zstatky pedstavují hotovostní platby návratnost penz drených v úschov pro zákazníka ( oddíl 688 BGB) a hotovostní platby pedstavují vzdání se penz, které mají být vedeny (oddíl 700 BGB); V pípad út s debetními zstatky se za hotovostní splátky povaují splátky pjky, hotovostní splátky za splátky pjky (§§ 488 a násl.

Výbr hotovosti a vklady

Výbr hotovosti a vklady aktivují zaútování poloek. Pak vyvstává otázka, zda mohou být útovány také poplatky. Platby do a z vlastního bného útu musí být bezplatn schváleny bankou, která úet vede; Poplatky za rezervaci poloek v souvislosti s výbry hotovosti a vklady jsou povoleny pouze v pípad, e je spotebiteli poskytnut dostatený poet pti poloek rezervace zdarma za msíc. To platí zejména v pípad, e jsou ji útovány pauální poplatky (napíklad poplatky za správu útu ). Je vak kontroverzní, zda se tento rozsudek BGH vztahuje také na poplatky za poloku rezervace vyvolané procesem platby v hotovosti. Pokud je rozsudek vykládán iroce, je tomu tak; v pípad úzkého výkladu je zaútování poloek souástí bného útu, za který mohou být útovány poplatky. Poplatky za zveejování poloek za pouívání bankomat nepodléhají soudní kontrole obsahu, protoe regulují poplatek za speciální slubu poskytovanou úvrovými institucemi, protoe jsou k dispozici pro výbry 24 hodin denn. Pak vak musí být moný bezplatný výbr u pepáky banky.

Útování poplatk za poloky vak v koneném dsledku pedstavuje penesení provozních náklad na zákazníka banky, kterému nehrozí ádná speciální sluba.

Viz také

Individuální dkazy

  1. ^ BGH NJW 1996, 2032
  2. ^ BGH NJW 1996, 2032; BGH hovoí o dolokách o cen zboí
  3. BGHZ 124, 254, 257
  4. ^ BGH WM 1993, 2237
  5. ^ BGH NJW 1996, 2032
  6. ^ Karl Friedrich Hagenmüller / Reinhold Adrian / Gerhard Diepen / Thomas Heidorn, banka. Uebnice a úkoly. 15. pepracované vydání. Gabler, Wiesbaden 2000, ISBN 3-409-42158-0 , s. 124.
  7. BGH, rozsudek ze dne 30. listopadu 1993 - Az.: XI ZR 80/93
  8. ^ Thomas Krüger, právní otázky v oblasti cenového managementu. Deutscher Sparkassen-Verlag, Stuttgart 2000, ISBN 3-09-305925-9 ( Právo, ekonomie, finance - právo ), (Souasn: Hamburg, Univ., Diss., 2000), s. 177 f.

Opiniones de nuestros usuarios

Mirka Dvořáková

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Zaútování poloek.

Ferdinand Vávra

Potěšilo mě, že jsem našel tento článek o Zaútování poloek.

Hana Benešová

Tento záznam na Zaútování poloek mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Viděl jsem, jak znovu táhnu Wikipedii, něco, co nám učitel zakázal. Díky, že jsi mě zachránil.

Libor Vaňková

Konečně! V dnešní době se zdá, že pokud nepíší články o deseti tisících slovech, nejsou šťastní. Redaktoři obsahu, toto ANO je dobrý článek o Zaútování poloek.