Zákon o kniních efektechInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Zákon o kniních efektech. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Zákon o kniních efektech, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Zákon o kniních efektech a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Zákon o kniních efektech. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Zákon o kniních efektech! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Zákon o kniních efektech, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Základní data
Titul: Federální zákon o kniních úincích ze dne 3. íjna 2008
Krátký název: Zákon o kniních efektech
Zkratka: EBRAT
Typ: Federální zákon
Rozsah: výcarsko
Právní záleitosti: Obchodní právo
Vydáno dne: 3. íjna 2008 (SR 957.1 ; PDF; 523 kB)
Úinné na: 1. ledna 2010
Vezmte prosím na vdomí poznámku k písluné legální verzi.

výcarský federální zákon o kniních efektech (Bucheffektengesetz, BEG) upravuje úschovu cenných papír a zaknihovaných cenných papír depozitái a jejich pevod. Z hlediska svého cíle do znané míry odpovídá nmeckému nebo rakouskému zákonu o skladech a v nkterých pípadech obsahuje doslovné pevody ze smrnice o finanním zajitní ( 2002/47 / EG (PDF)

Dematerializace cenných papír

Jednou z hlavních zmn zákona o kniních efektech je pidání lánk 973a a 973c do výcarského zákoníku povinností (OR) . lánky 973a a 973c OR poprvé umoují driteli výslovn upustit od vydání a vydání fyzických údaj. cenné papíry. Proto se zvyuje dematerializace bezpenosti. lánek 973a OR konkrétn umouje emitentovi hromadn dret vechny vydané cenné papíry místo toho, aby je vydal dritelm. lánek 973b OR jde dále a umouje emitentovi vydat globální certifikát namísto jednotlivých cenných papír, pokud s tím dritelé cenných papír souhlasí nebo pokud to stanoví stanovy spolenosti nebo podmínky emise.

A konen lánek 973c NEBO umouje vytvoení hodnotových práv namísto fyzických cenných papír nebo jejich následnou konverzi na hodnotová práva. Hodnotové právo ve smyslu zákona lze tedy definovat jako (zcela) dematerializované zabezpeení. Pedpokladem pro vytvoení práv na akcie je bu oprávnní k tomu ve stanovách spolenosti nebo vydávajících pedpisech, nebo souhlas dritele cenného papíru. Vydávající spolenost je povinna vést knihu práv na zápis do knihy. V tomto seznamu musí být uveden poet a oznaení vydaných práv na akcie i vitel a není veejný. Konvenní registr akcioná se vak nepoítá jako kniha hodnotových práv. Nakonec jsou práva na akcie vytvoena, kdy jsou zapsána do knihy hodnot a existují pouze v souladu s touto polokou.

Kniní efekty

definice

Kniní efekty ve smyslu lánku 3 zákona o kniních efektech jsou oprávnné nároky nebo lenské práva vi emitentovi

 • které jsou pipsány na úet cenných papír; a
 • se kterými mohou majitelé út (= dritelé cenného papíru) nakládat v souladu s ustanoveními tohoto zákona.

Zaknihované cenné papíry proto musí mít vdy podkladové aktivum, kterým mohou být zaknihované cenné papíry, cenné papíry drené v kolektivní úschov nebo globální certifikáty.

Vznik

Podle zákona (lánek 6 BEG) se úetní cenné papíry vytváejí v tomto dvoustupovém procesu:

 • Vklad cenných papír nebo globálních certifikát u depozitáe nebo zápis hodnotových práv do hlavního registru depozitáe a
 • Tato práva jsou pipsána na úet cenných papír majitele útu (= dritel cenného papíru).

Krom jednotlivých výjimek lze za depozitáe povaovat pouze banky ve smyslu zákona o bankách a obchodníky s cennými papíry ve smyslu zákona o burze cenných papír (l. 4 BEG).

Emitent stávajících zaknihovaných cenných papír, cenných papír drených v kolektivní úschov nebo globálních certifikát je me také pevést na zaknihované cenné papíry na své vlastní náklady, pokud s pevodem nejsou v rozporu podmínky vydání ani stanovy spolenosti (lánek 7 BEG).

Praktické úvahy

Kniní efekty jsou aktiva, která nejsou polokami ve smyslu lánku 713 ZGB nebo dokumenty ve smyslu lánku 965 NEBO . Efekty knihy vak mají funkní vlastnost zabezpeení . Kniní efekty jsou právn platn objednány (zprostedkovaná úschova) pipsáním (zveejnním) na úet cenných papír investora schváleným depozitáem ( finanním zprostedkovatelem ).

Trestní ustanovení

Ve výcarském trestním zákoníku byla vloena trestní ustanovení týkající se vyuívání znalostí dvrných skuteností, která rovn konkrétn odkazují na úinky knihy.

Nmecký zákon o depozitním útu naproti tomu obsahuje nejen rozsáhlá ustanovení o úschov cenných papír na depozitním útu, ale také trestní ustanovení v samotném zákonu o depozitním útu, a proto jsou souástí ustanovení zákona o depozitním útu ást sekundárního trestního práva . Rakouský zákon o depu ji nemá ádná vlastní trestní ustanovení. Nkterá z tchto trestních ustanovení lze nalézt v rakouském trestním zákon .

Souhrn zákon o úschov cenných papír mezi Nmeckem, Rakouskem a výcarskem

viz Depotgesetz

Viz také

webové odkazy

Individuální dkazy

 1. Federální zákon o kniních efektech (Bucheffektengesetz, BEG) ze dne 3. íjna 2008, SR 957.1
 2. l. 1 odst. 1 BEG
 3. Zákon o úschov a získávání cenných papír (Depotgesetz - DepotG) ze dne 4. února 1937, DRGBl I s. 171 - Nové oznámení ve verzi ze dne 11. ledna 1995, dBGBl I s. 34)
 4. Federální zákon ze dne 22. íjna 1969 o úschov a získávání cenných papír (zákon o vkladech), ÖBGBl 424/1969
 5. SMRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/47 / ES ze dne 6. ervna 2002 o finanním zajitní, Ú. Vst. L 168/43. Na mezinárodní úrovni viz Haagská úmluva ze dne 5. ervence 2006 (Haagská úmluva o cenných papírech - HWpÜ. Tuto dohodu pijala Haagská konference o mezinárodním právu soukromém na 19. diplomatickém zasedání dne 13. prosince 2002. výcarsko a USA schválily HWpÜ dne Podepsáno 5. ervence 2006, chybí vak nezbytné ratifikace temi státy, aby dohoda vstoupila v platnost ( [1] ratifikace stavu).
 6. ve smrnici 2002/47 / EG se tento termín nepouívá, ale cenné papíry pevoditelné v irových cenných papírech
 7. l. 3 odst. 1 BEG
 8. Stránka ji není k dispozici , hledejte ve webových archivech: sdlení Federálního ministerstva financí o zákon o kniních úincích a Haagské úmluv o cenných papírech@ 1@ 2ablona: Dead Link / www.efd.admin.ch
 9. z. B. Clearstream , SIX SIS AG (díve SegaInterSettle AG. Krom toho dohlíené a regulované banky, spolenosti spravující fondy, obchodníci s cennými papíry, kteí vedou úty akcioná (investor), mohou být správcem vydaných kniních cenných papír.) - viz seznam globálních centrálních depozitá cenných papír (CSD) .
 10. Mediatizovanou úschovou se rozumí - ne nutn fyzická - úschova cenných papír investory s finanními zprostedkovateli. U tohoto typu úschovy není pro uplatnní vlastnictví, odepsání nebo pevodu nutn vyadováno zabezpeení, protoe - elektronické - zaslání na úet investora je povaováno za dostatené.
 11. srov. B. Art 161 StGB (výcarsko)
 12. srov. B. lánek 237 StGB (Rakousko) - pouze pro doruitele a trestní ustanovení v doplkovém trestním právu, pokud jde o obchodování zasvcených osob.

Opiniones de nuestros usuarios

Matej Smejkalová

Toto je dobrý článek o Zákon o kniních efektech. Poskytuje potřebné informace bez excesů.

Petr Navrátilová

Tento záznam na Zákon o kniních efektech mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Viděl jsem, jak znovu táhnu Wikipedii, něco, co nám učitel zakázal. Díky, že jsi mě zachránil.

Beata šimková

Skvělý objev tohoto článku o Zákon o kniních efektech a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.