Zákon BSIInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Zákon BSI. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Zákon BSI, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Zákon BSI a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Zákon BSI. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Zákon BSI! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Zákon BSI, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Základní data
Titul: Zákon o federálním úadu pro informaní bezpenost
Krátký název: Zákon BSI
Pedchozí název: Zákon o zízení Federálního úadu pro informaní bezpenost (zákon o zízení BSI)
Zkratka: BSIG
Typ: Federální zákon
Rozsah: Spolková republika Nmecko
Právní záleitost: Policejní a regulaní právo
Reference : 206-2
Pvodní verze od: 17. prosince 1990
( Federal Law Gazette 1990 I s. 2834 )
Úinné na: 1. ledna 1991
Poslední revize od: 14. srpna 2009
( Federal Law Gazette 2009 I s. 2821 )
Vstup
nové verze v platnost dne:
20. srpna 2009
Poslední zmnu provedl: lánek 12 G ze dne 23. ervna 2021
( Federal Law Gazette I, s. 1982, 2001 )
Datum úinnosti
poslední zmny:
1. prosince 2021
(l. 14 G ze dne 23. ervna 2021)
GESTA : E062
Webový odkaz: Text BSIG
Vezmte prosím na vdomí poznámku k písluné právní verzi.

Nmecký zákon o BSI ( BSIG ) obsahuje pedpisy týkající se Spolkového úadu pro informaní bezpenost .

struktura

Zákon má následující strukturu:

 • § 1 Federální úad pro informaní bezpenost
 • § 2 Definice
 • § 3 Úkoly federálního úadu
 • § 4 Ústední ohlaovna bezpenosti informaních technologií federální vlády
 • § 5 Ochrana ped malwarem a hrozbami pro federální komunikaní technologie
 • Oddíl 5a Obnovení zabezpeení nebo funknosti systém informaních technologií ve zvýraznných pípadech
 • § 6 vyputní
 • § 7 varování
 • Oddíl 7a Vyetování bezpenosti v informaních technologiích
 • § 8 Poadavky federálního úadu
 • § 8a Zabezpeení informaních technologií v kritických infrastrukturách
 • Oddíl 8b Ústedna pro informaní bezpenost v kritických infrastrukturách
 • § 8c Zvlátní poadavky na poskytovatele digitálních slueb
 • § 8d rozsah pouití
 • § 8e ádost o informace
 • § 9 Certifikace
 • § 10 Oprávnní vydávat zákonné vyhláky
 • § 11 Omezení základních práv
 • § 12 Rada komisa IT federální vlády
 • Oddíl 13 Oznamovací povinnosti
 • § 14 Správní pokuty
 • § 15 Pouitelnost pedpis pro poskytovatele digitálních slueb

obsah

Podle § 1 se federální vláda udruje na Federální úad pro informaní bezpenost jako vyí federální orgán . Je zodpovdný za informaní bezpenost na národní úrovni. Je podízen federálnímu ministerstvu vnitra, budov a vnitních vcí (BMI).

S novou verzí zákona v roce 2009 byl katalog úkol BSI výrazn rozíen a BSI byla udlena vlastní pravomoc, ani by bylo nutné ádat o oficiální pomoc . Primárním úkolem BSI je podpora bezpenosti v oblasti informaních technologií ( § 3 , odst. 1 BSIG), druhé vechny technické prostedky pro zpracování a penos z informací jsou ( § 2 , odst. 1 BSIG).

Úkoly obsahují podrobn z. B.

 • Obrana ped hrozbami pro bezpenost federálních informaních technologií
 • Shromaování a vyhodnocování informací o bezpenostních rizicích a bezpenostních opateních
 • Vyetování bezpenostních rizik pi pouívání informaních technologií a vývoj bezpenostních opatení
 • Vývoj kritérií, postup a nástroj pro testování a hodnocení bezpenosti systém informaních technologií
 • Testování a hodnocení bezpenosti systém informaních technologií
 • Výroba klíových dat a provoz systém pro správu kryptomn a zabezpeení pro federální systémy informaní bezpenosti

Na poádání me BSI podporovat federální státy pi zajiování jejich informaních technologií ( § 3 odst. 2 BSIG). Pokud byly shromádny osobní údaje , musí být okamit vymazány, pokud ji nejsou potebné ( § 6 odst. 1 BSIG). BSI me varovat ped bezpenostními mezerami a malwarem a doporuit pouívání uritých bezpenostních produkt ( § 7 odst. 1 BSIG). Rozvíjí také minimální standardy pro zabezpeení informaních technologií Federace ( § 8 odst. 1 BSIG). BSI je národní certifikaní orgán Federální správy pro bezpenost IT. Federální úad informuje federální ministerstvo vnitra o své innosti ( § 13 odst. 1 BSIG).

Ochrana kritických infrastruktur

Federální ministerstvo vnitra vyhlákou stanoví, která zaízení, systémy nebo jejich ásti jsou povaovány za kritické infrastruktury ( § 10 odst. 1 vta 1 BSIG). Jejich provozovatelé jsou povinni uinit písluná organizaní a technická opatení, aby se vyhnuli naruení dostupnosti , integrity , autenticity a dvrnosti svých systém, souástí nebo proces informaních technologií , s pihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky ( § 8 odst. 1 vta 1, 2 BSIG). Kadý, kdo úmysln nebo z nedbalosti taková opatení neuiní, provede je správn, úpln nebo vas, jedná nesprávn . Pokuta me být a 50000 eur ( § 14 BSIG).

Omezení základních práv

Podle citace poadavku , § 11 BSIG stanoví, e §§ 5 a 5a BSIG omezit telekomunikaního tajemství ( lánek 10 do Základního zákona ).

Ochrana ped malwarem a hrozbami pro komunikaní technologie

Za úelem odvrácení hrozeb pro federální komunikaní technologie me federální úad shromaovat a automaticky vyhodnocovat protokolární data, která vznikají bhem provozu federální komunikaní technologie ( § 5 odst. 1 vta 1 BSIG). Pokud je naruena bezpenost nebo funknost systému informaních technologií federální agentury nebo provozovatele kritické infrastruktury, me federální úad pijmout opatení nezbytná k obnovení bezpenosti nebo funknosti písluného systému informaních technologií ( § 5a odst. vta 1 BSIG). Za tímto úelem me shromaovat a zpracovávat osobní údaje nebo údaje podléhající telekomunikanímu tajemství ( § 5a odst. 3 vta 1 BSIG).

Spolupráce s bezpenostními orgány

BSI podporuje policejní síly a donucovací orgány pi plnní jejich zákonných povinností. Rovn podporuje Federální úad pro ochranu ústavy (BfV), Vojenskou kontrarozvdku (MAD) a státní orgány pro ochranu ústavy pi hodnocení a hodnocení informací, které vyplývají z pozorování teroristických aktivit nebo zpravodajské innosti , jako i Federální zpravodajská sluba pi plnní svých zákonných úkol. Podpora me být poskytnuta pouze tehdy, je -li to nezbytné k prevenci nebo výzkumu inností, které jsou zameny proti zabezpeení informaních technologií nebo které jsou provádny pomocí informaních technologií ( § 3 odst. 1 vta 2 . 13 BSIG). Tmto orgánm me pedávat osobní údaje za podmínek § 5 BSIG.

literatura

webové odkazy


Opiniones de nuestros usuarios

Magda Beranová

Stránka se mi líbí a článek o Zákon BSI je ten, který jsem hledal.

Tomas Macek

Tento záznam na Zákon BSI mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Viděl jsem, jak znovu táhnu Wikipedii, něco, co nám učitel zakázal. Díky, že jsi mě zachránil.

Karol Turek

Tento záznam o Zákon BSI bylo přesně to, co jsem chtěl najít.