Vydavatel knihInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Vydavatel knih. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Vydavatel knih, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Vydavatel knih a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Vydavatel knih. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Vydavatel knih! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Vydavatel knih, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Vydavatele knih je nejastjí formou publikování . Vydavatelé knih produkují titná díla , sjednávají pevody práv s autory prostednictvím smluv o vydávání a starají se o reklamu a distribuci upravených knih. Krom ofsetového tisku moderní vydavatel knih nyní stále více pouívá knihu na vyádání pro své titné vydání a také prodává své tituly ve form elektronických knih a / nebo zvukových knih na CD a DVD nebo ke staení .

Typy vydávání knih

V pípad klasických vydavatel knih nebo iroké veejnosti se rozliuje podle jejich hlavního zamení na ánrové spektrum beletrie (literatura vetn literatury pro dti a mláde ) a / nebo literatury faktu .

Existují také hlavn technití vydavatelé knih , nebo jen v rozpacích s uebnicemi nebo literaturou, e na jeden je kvalifikovaný divák, který vtinou pehlíí profesionální vyuití nebo získává nové vdecké poznatky, je zamen, a proto kvli pomrn nízkým prodejním oekáváním obvykle ve form dotaního vydavatele nebo . náklady na tisk vydávání pro vytváení jejich publikace tisku náklady stoupají. Ve vdeckých publikacích , které v rámci technické knihy vydávají vdecké publikace, se specializují.

Vydavatelé kalendá , mapa vydavatelé , umlecké nakladatelství , hudební nakladatelství a vydavatelství pohlednice by mlo být uvedeno jako zvlátní vydavatel .

Na rozdíl od pravidelné vydávání knih, self-publikovat , stejn jako sluba formuláe vlastní -publishing a self-publikování platformy lií , e autor nese podnikatelské riziko samotným zveejnním se neuzavírá zveejování smluv s poskytovateli slueb , ale smlouvy o dílo a jeho publikace jsou proto povaovány za self-publikace .

vývoj

S rozvojem íení digitálních dat rozíilo vydávání knih v posledních letech také své nabídky a ji není vázáno na papír jako fyzický nosi dat jako v dívjích stoletích. K náhledm vydavatele díve tradin vázaným ve form broury lze nyní pistupovat také online .

Vtina vydavatel knih jsou stále stedn velké spolenosti , ale existuje silná tendence k vytváení vydavatelských skupin . Napíklad v roce 2006 vzrostla koncentrace ve vydavatelském prmyslu celkem o nejmén deset procent na více ne 150 pevzetí . Významn vzrostly zejména velké pevzetí na trhu, která se pohybují na trhu (vtinou ve specializovaném informaním sektoru). Nezávislí vydavatelé jsou malým opaným trendem . Napíklad v roce 1997 bylo v Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku 161 takových vydavatel, v roce 2008 jich u bylo 316.

Aby peili na trhu nebo se vyhnuli propoutní, vydavatelé nyní astji publikují vci, které se lií od jejich profilu . Starý pojem v prmyslovém argonu Schnellverschleiß znamená pomrn patn prozkoumané a upravené nové publikace, které zapadají do nepedvídané mezery na trhu . Przkum zadaný spoleností Murmann Verlag v roce 2018 vak ukázal, e jasný obsahový obsah vydavatele je dnes povaován za mén dleitý aspekt pro dobrého vydavatele knih ne napíklad dobrý program, tj. Dobrý výbr témat a autor, stejn jako peliv vypracované knihy.

Viz také

literatura

  • Dokumentace vydavatel v nmeckém jazyce . 15. vydání. S CD-ROM. Upravili Curt Vinz, Günter Olzog a Johann Hacker. Verlag Moderne Industrie , Landsberg 2004, ISBN 978-3-636-03019-1 (Od prvního vydání v roce 1962 do 13. vydání v roce 1998 tuto dokumentaci kadé ti roky vydával Olzog Verlag , Mnichov a od 14. vydání v roce 2001 Verlag moderne. Industrie, Landberg am Lech; 15. vydání z roku 2004 bylo posledním).
  • Hans-Helmut Röhring, Klaus-W. Bramann (ed.): Jak se dlá kniha. Úvod do moderního vydávání knih . 9. pepracované a aktualizované vydání, Primus, Darmstadt 2011, ISBN 978-3-89678-735-4 .
  • Michael Schickerling, Birgit Menche, Sybil Volks, Klaus-W. Bramann: Tvorba knih: píruka pro editory a editory; Programové plánování, projektové ízení, editace rukopis, elektronické knihy, právní aspekty, výroba, distribuce, reklama a public relations, odborný lektor profil, práce na volné noze ve vydavatelstvích; Adresy, tipy na literaturu, kontrolní seznamy. 3. aktualizované a rozíené vydání. Bramann, Frankfurt nad Mohanem 2012, ISBN 978-3-934054-52-3 .
  • Eduard Schönstedt, Thomas Breyer-Mayländer: Vydavatel knihy: historie, struktura, ekonomické principy, kalkulace a marketing. 3. zcela pepracované a rozíené vydání. Metzler, Stuttgart / Weimar 2010, ISBN 978-3-476-02258-5 .

Individuální dkazy

  1. ^ Duden : Fachverlag , online na duden.de
  2. ^ Duden: Fachbuchverlag , online na duden.de
  3. ^ Sigrid Pohl, Konrad Umlauf: kniha Warenkunde . Struktury, obsah a tendence nmecky mluvícího kniního trhu souasnosti. 2. obnovené vydání. Harrassowitz Verlag , Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-447-05622-9 , str. 117 ff . ( omezený náhled v Google Book Search [pístup 18. dubna 2013] 345 stran, broovaná verze ).
  4. Przkum o knihách: Takto dleitý je internet pro kniní prmysl . In: Murmann Magazin . 10. íjna 2018 ( murmann-magazin.de [zpístupnno 22. íjna 2018]).

Opiniones de nuestros usuarios

Kristyna Poláková

Konečně! V dnešní době se zdá, že pokud nepíší články o deseti tisících slovech, nejsou šťastní. Redaktoři obsahu, toto ANO je dobrý článek o Vydavatel knih.

Denisa Nová

Potěšilo mě, že jsem našel tento článek o Vydavatel knih.

Jaroslav červenková

Článek o Vydavatel knih je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.