ÚetnictvíInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Úetnictví. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Úetnictví, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Úetnictví a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Úetnictví. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Úetnictví! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Úetnictví, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Úetnictví je

 • informace o situaci a vývoji spolenosti a také
 • odpovdnost vyuívání finanních zdroj.

Osoby, které vykonávají svenecké úkoly v nejirím slova smyslu nebo se starají o podnikání jiných osob, jako jsou správci, správci bytových nemovitostí ( § 28 WoEigG ) nebo peovatelé, musí pomocí úetnictví poskytnout informace a odpovdnost. To se asto provádí porovnáním píjm a výdaj.

Externí úetnictví , známé jako úetnictví, je odvtví úetnictví . Slouí externím úetním adresátm jako zdroj informací a podpory rozhodování, jako i dokumentace a odpovdnosti. Lze jej také pouít k posouzení rámce rozdlování zisku a pohledávek, napíklad daových nárok státu. Na rozdíl od nj interní úetnictví podporuje interní osoby s rozhodovací pravomocí pomocí sebeinformací a organizaní kontroly.

Úetní oddlení poskytuje informace spolu s dokumenty, jako jsou roní úetní závrky a zprávy o ízení , které shrnují jejich výsledky. Ty jsou vytváeny pomocí úetních systém, jako je úetnictví . Úetnictví probíhá podle zveejnných obecn uznávaných pravidel ve form zákon nebo úetních standard . Pokud regulují úetnictví podle podvojného úetnictví , íká se jim také úetní zákon . Aby slouilo úetním adresátm jako základ pro rozhodování, mlo by vydávat prohláení o minulém vývoji, stávajících aktivech a budoucích píleitostech a rizicích. Za úelem zvýení jejich dvryhodnosti jsou úty asto auditovány nezávislými auditory.

Cíle a adresáti

Velmi dleitým cílem úetnictví je informovat úetní adresáty. V pípad spoleností jsou to vlastníci, vitelé, zamstnanci, dodavatelé, zákazníci, stát a dalí zúastnné strany . Jeliko jsou tyto ovlivnny ekonomickým vývojem spolenosti, ale samy o spolenosti mají málo informací, má úetnictví tuto informaní nerovnováhu ásten kompenzovat. Vae informace by mly podporovat adresáty v jejich rozhodování. V mnoha úetních systémech jsou v popedí informaní poteby investor , tj. Vlastník a vitel spolenosti. Novjí empirický úetní výzkum vak také zdrazuje význam externích úetních informací pro interní úetní adresáty, jako jsou zamstnanci spolenosti.

Krom poskytování informací se asto souasn s úetnictvím sledují i jiné úely. V mnoha zemích napíklad slouí k vyútování správy vlastníkm, k posouzení rámce pro rozdlování zisk a stanovení zdanitelného zisku.

Postup

Úetní oddlení informuje své adresáty o jednom nebo více dokumentech, ve kterých jsou shrnuty finanní a dalí informace týkající se ekonomické innosti. Ty jsou shromaovány a sumarizovány aritmetickými jednotkami, jako je úetnictví. Ti nejbnjí metody sbru, sumarizace a prezentace finanních informací jsou podvojné úetnictví , kameralistika a výkaz zisku a ztráty . Pro vtí spolenosti a korporace je dominantní metodou vedení podvojného úetnictví. Tuto metodu pouívá také mnoho vtích sdruení a nadací. Mnoho malých spoleností a sdruení pouívá pro své úetnictví formu výkazu zisku a ztráty. Mnoho spoleností podle veejného práva pouívá pro úetnictví metodu kameralistiky. Jiná, jako nkterá nmecká msta a obce, pouívají formu podvojného úetnictví. Pro kadou ze tí výe uvedených úetních metod existuje ada variant a návrh.

Úetnictví zaloené na dvojím úetnictví poskytuje informace s roními úetními závrkami , mezitímními úetními závrkami , konsolidovanými finanními výkazy a doprovodnými zprávami vedení . Typickými slokami tí finanních výkaz jsou rozvaha , výkaz zisku a ztráty , výkaz úplného výsledku , výkaz penních tok , výkaz zmn vlastního kapitálu a poznámky . Kterou z tchto sloek konkrétní úetní závrka konkrétn obsahuje a zda je doprovázena zprávou o vedení, závisí mimo jiné na velikosti, právní form, sektoru spolenosti nebo organizace a pouitém úetním systému, jako je napíklad Mezinárodní finanní výkaznictví Standardy (IFRS), národní úetní zákon nebo daový zákon .

Informace jsou stanoveny a shrnuty pomocí úetnictví. Vedle úetnictví slouí úetnictví také jako základ pro interní úetnictví. V nkterých spolenostech je úetnictví základem úetnictví podle nkolika úetních systém. Nkteré spolenosti napíklad pipravují skupinové úetnictví podle IFRS, individuální úetní závrky podle vnitrostátních úetních pedpis a daovou rozvahu podle daových zákon.

Fakturaní povinnost a termíny

V Nmecku ukládají spolenosti povinnost pedkládat úetní závrky obchodní zákoník (§ 238 odst. 1 HGB), zákon o publicit a daový zákon . V Rakousku jsou spolenosti povinny pedkládat úty podle kódu spolenosti a federálního daového zákona . Ve výcarsku se to provádí prostednictvím Kodexu povinností . V Nmecku a Rakousku jsou federální, státní a místní vlády povinny pedkládat úty prostednictvím rzných federálních a státních zákon, napíklad obecních pedpis nmeckých spolkových zemí. Za úetnictví jsou zpravidla odpovdní právní zástupci spolenosti, sdruení nebo spolenosti podle veejného práva. Spolenosti jsou povinny pipravovat roní, konsolidované nebo mezitímní úetní závrky k uritému datu, k rozvahovému dni . Zákon upravuje lhty, ve kterých musí být úetní závrka sestavena, zkontrolována, pedloena orgánm dohledu a zveejnna.

zkouka

Jeliko úetní mají k dispozici mnohem obsáhlejí informace ne úetní adresáti, musí se spolehnout na správnost jimi poskytovaných informací. Z dvodu zajitní pesnosti a zvýení dvryhodnosti úetnictví je toto asto kontrolováno nezávislými auditory.

Spolenosti, které jsou významné z dvodu své velikosti nebo obchodní innosti, jsou zpravidla povinny nechat si ovit audit roních a konsolidovaných úetních závrek auditory . Krom toho tituly asto kontrolují jiné instituce. Napíklad Nmecký úad pro vymáhání finanních výkaz zkoumá finanní výkazy nmeckých spoleností a Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zkoumá finanní výkazy spoleností kótovaných na amerických burzách.

Daové úady kontrolují úetnictví z daového hlediska. To se asto stává v rámci auditu v terénu .

Úetnictví nmeckých spoleností podle veejného práva kontrolují kontrolní úady a v nkterých pípadech auditoi. V Rakousku jsou obce kontrolovány obecními zkuebnami.

Zveejnní

Vzhledem k tomu, e veejnost má zájem o úetní informace ve významných spolenostech, zákony a burzovní pedpisy v mnoha zemích vyadují, aby tyto úetní dokumenty byly zpístupnny veejnosti. V závislosti na obsahu pedpis se zveejnní provádí pedloením roních a konsolidovaných finanních výkaz do obchodního rejstíku a jejich zveejnním v uritých médiích, napíklad v nmeckém spolkovém vstníku . Mnoho spoleností zveejuje své konsolidované a roní finanní výkazy v titné výroní zpráv nebo na svých webových stránkách, asto pod nadpisem Investor Relations .

Jeliko mnoho uivatel úetních závrek chce analyzovat zveejnné konsolidované a roní úetní závrky pomocí IT aplikací, jsou spolenosti po celém svt stále více povinny zveejovat své úetní výkazy elektronicky ve form konkrétního datového formátu nebo je zpístupnit konkrétním adresátm úetnictví. Celosvtov dominuje formát XBRL , kde jsou definovány rzné taxonomie v závislosti na úetním systému. V Nmecku mohou spolenosti zveejovat své finanní výkazy v elektronickém Federálním vstníku ve formátu XBRL. Podle § 5b EStG jste vak povinni pedloit daovou rozvahu daovým úadm jako elektronický datový záznam ve formátu XBRL (e-rozvaha).

Úetní pravidla

Zveejnní úetních pravidel

Typ a rozsah úetnictví urují úetní pravidla. V zásad existují dv tradice, které závisí na právním systému písluných zemí:

 1. Zem se systémy judikatury mají úetní standardy .
 2. Zem se systémem zákoníku zákoníku mají obecn zákonné pedpisy.

Zem první skupiny, napíklad USA a Velká Británie, mají pouze základní zákonné pedpisy o úetnictví. Úetní pedpisy vydávají státem schválené úetní subjekty organizované podle soukromého práva. Regulují jednotlivé tematické oblasti s relativn nízkou úrovní abstrakce.

Zem druhé skupiny, napíklad Nmecko, Rakousko, Francie a Japonsko, komplexn regulovaly úetnictví prostednictvím právních pedpis, které chtjí kvli své vysoké míe abstrakce pokrýt co nejvíce problém.

Aby se úetnictví spoleností stalo mezinárodn srovnatelným , vydává Rada pro mezinárodní úetní standardy (IASB), úetní orgán americké nadace, Mezinárodní standardy úetního výkaznictví (IFRS). Tyto úetní standardy zahrnují standardy pedcházející organizace IASC, jsou neustále vyvíjeny a jsou v tradici amerických obecn uznávaných úetních zásad (US-GAAP), které vycházejí z judikatury . V mnoha zemích tvoí tyto pedpisy základ pro úetnictví spoleností orientovaných na kapitálový trh . Ty jsou v písluných zemích povinné

 • zavázat spolenosti k pouívání IFRS ve form vydané IASB,
 • pizpsobit národní úetní pedpisy IFRS nebo
 • Schválit jednotlivé standardy a jejich zmny pro pouití spoleností v procesu rozpoznávání a schvalování.

V Evropské unii (EU) musí spolenosti zamené na kapitálový trh pouívat IFRS pro svou konsolidovanou úetní závrku, které byly uznány podle posledn uvedeného postupu.

Pi píprav faktury musíte krom zákonných ustanovení dodrovat také obecn uznávané zásady. V Nmecku a Rakousku to zahrnuje zásady správného vedení úetnictví pro úetnictví podle HGB, z nich nkteré byly kodifikovány v HGB.

Úetní pedpisy pro spolenosti v Nmecku

V Nmecku je úetnictví spoleností podle obchodního práva v zásad upraveno ve tetí knize obchodního zákoníku. Úetní pedpisy jsou povinné pro jednotlivé úetní závrky, nikoli vak pro konsolidované úetní závrky, jak je uvedeno níe. Zákonná ustanovení by mla úetnictví regulovat komplexn, avak s vysokou mírou abstrakce. Krom pedpis, které musí platit vichni podnikatelé podléhající úetnictví, obsahuje HGB pedpisy, které se vztahují pouze na urité skupiny podnikatel. Existují pravidla pro:

 • Korporace a partnerství jim rovnocenná,
 • Drustva,
 • Banky a
 • Pojitní.

Roziují obecná naízení o dalí informaní povinnosti, omezení opcí a speciální úetní a oceovací pedpisy.

Krom informování adresát finanních výkaz má nmecké právo dalí právní dsledky spojené s jednotlivými finanními výkazy. To definuje rámec pro pivlastnní zisk a vzhledem k principu relevance slouí jako základ pro daovou rozvahu. Také insolvenní zákon navazuje na individuální úetní závrky.

Krom stanovení výsledk podle postupu podvojného úetnictví u nkterých, peván meních spoleností, stanoví daové právo také stanovení výsledk pomocí výkazu zisku a ztráty . V prvním pípad slouí individuální úetní závrka podle obchodního práva jako základ pro daovou rozvahu. To vak musí být zmnno kvli etným pedpism o daové rozvaze, aby mnoho spoleností pipravilo vlastní daovou rozvahu na základ obchodní rozvahy.

Stejn jako ve vech ostatních zemích EU musí být konsolidovaná úetní závrka mateských spoleností orientovaných na kapitálový trh pipravena v souladu s IFRS uznanými Evropskou komisí . Vechny ostatní mateské spolenosti, které jsou povinny sestavovat konsolidovanou úetní závrku, se mohou rozhodnout, zda ji sestaví v souladu s IFRS nebo s ustanoveními nmeckého obchodního zákoníku. U konsolidované úetní závrky, zejména u úetní závrky pipravené v souladu s obchodním právem, je teba dodrovat standardy Nmeckého výboru pro úetní standardy . Ty interpretují úetní pravidla a vyplují regulaní mezery.

Pokud spolenosti sestavují krom individuálních úetních závrek podle nmeckých úetních zákon i samostatné úetní závrky podle IFRS, mohou je místo nmeckých úetních závrek podle nmeckého úetního zákona zveejovat podle § 325 odst. 2a HGB.

Úetní pedpisy pro spolenosti v Rakousku

V Rakousku jsou základní pedpisy pro komerní úetnictví kodifikovány v kódu spolenosti. Tyto pedpisy jsou závazné pro jednotlivé úetní závrky. U konsolidované úetní závrky, obdobn jako v Nmecku, jsou mateské spolenosti orientované na kapitálový trh povinny aplikovat IFRS, zatímco vechny ostatní mateské spolenosti si mohou vybrat mezi aplikací IFRS nebo konsolidované úetní závrky v souladu s ustanoveními podnikového zákoníku.

Rakouské úetní právo má za cíl regulovat úetnictví komplexn zákonnými ustanoveními, ale s vysokou mírou abstrakce. Obsah úetních a oceovacích pedpis je velmi podobný nmeckým pedpism. Zmny nmeckého úetního práva provedené v roce 2009 zákonem o modernizaci zákona o úetnictví (BilMoG) zvýily rozdíly oproti rakouskému zákonu o úetnictví.

Úetní pedpisy pro spolenosti ve výcarsku

Ve výcarsku musí být faktury obvykle pedkládány v souladu s Kodexem povinností (OR). Spolenosti, které jsou kótovány na výcarské burze, výcarské burze SIX , domácím standardu a standardu pro realitní spolenosti, a také emitenti, kteí mají na seznamu pouze pohledávky (nap. Dluhopisy), musí zveejnit své konsolidované, roní a mezitímní úetní výkazy pipravit na odborné doporuení pro útování (Swiss GAAP FER). Jedná se o koncept povinného rámce a nkolik standard, které vydává odborná komise nadace pro doporuení specialist v oblasti úetnictví. V hlavním segmentu výcarské burzy SIX pedepisuje burza úetnictví v souladu s IFRS nebo US GAAP.

Analýza úetnictví

Publikované úetní dokumenty obsahují mnoho informací. Je nutné, aby to úetní adresát interpretoval z hlediska svých informaních a rozhodovacích poteb. Pro analýzu roních a konsolidovaných úetních závrek, roní úetní závrce analýzy, mnoho technik a metod byly vyvinuty podle obchodní administrativa . Informace v úetní závrce spolenosti jsou analyzovány ve srovnání s jejími finanními výkazy za jiná období a ve vztahu k finanním výkazm jiných spoleností. V nkterých pípadech se také provádí srovnání s plánovanými nebo oekávanými hodnotami (cílové / skutené srovnání). Analýza by mla pedevím konstatovat, jaké schopnosti spolenost mla a bude mít k provádní plateb v budoucnu, jaké úspchy dosáhla a jaký potenciál má k dosaení úspch.

Pedmt podnikání etení

Úetnictví je pedmtem podnikatelského výzkumu a výuky. Pojem rozvahová teorie shrnuje studie a diskuse o obsahu a struktue roní úetní závrky. V této souvislosti je pedmtem etení vliv úetních údaj na rozhodovací chování úetních a úetních adresát. Zatímco formální teorie rozvahy vysvtluje obsah rozvahy a výsledovky, teorie materiální rozvahy formuluje pravidla pro návrh rozvahy. Vysvtluje také skutené úetní chování. Výsledky obchodního výzkumu a diskuse ovlivnily úetní pedpisy, známé také jako úetní zákony.

literatura

Individuální dkazy

 1. btprax: Úetnictví klíových slov
 2. ^ Bernhard Pellens et al.: International Accounting , 2011, strana 2
 3. Návrh: Zásady správného úetnictví (rámcová koncepce) DRSC, poloka 9 ( Memento ze dne 24. srpna 2005 v internetovém archivu )
 4. Sebastian Holzmann: Zamstnanci jako adresáti úetnictví: Empirická analýza vlivu politiky publicity na odmování zamstnanc . 1. vydání. Nakladatelství Dr. Kovac, Hamburg 2019, ISBN 978-3-339-11370-2 ( verlagdrkovac.de [zpístupnno 8. prosince 2019]).
 5. Bernhard Pellens a kol.: International Accounting , 2011, s. 3839
 6. zastoupení podle zem, do jaké míry jsou spolenosti nebo spolenosti povinny útovat podle IFRS na webových stránkách IASPlus spolenosti Deloitte
 7. Naízení EU 1606/2002 (PDF)
 8. Viz Lukas Müller / David P. Henry / Peter Barmettler, komentá k lánku 958 NE, in: Dieter Pfaff / Stephan Glanz / Thomas Stenz / Florian Zihler, úetnictví podle Kodexu povinností, veb.ch Praxiskommentar, Curych 2014 .
 9. Webové stránky Nadace pro specializovaná doporuení pro úetnictví ( Memento ze dne 21. ledna 2011 v internetovém archivu )
 10. Coenenberg, mimo jiné: Roní úetní závrka a analýza roní úetní závrky , 2012, s. 1013 a násl.
 11. Coenenberg, mimo jiné: Roní úetní závrka a analýza roní úetní závrky , 2012, s. 12391240

Opiniones de nuestros usuarios

Ella Kratochvil

Skvělý objev tohoto článku o Úetnictví a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.

Karla Soukupová

Někdy, když na internetu hledáte informace o něčem, najdete příliš dlouhé články, které trvají na tom, abyste mluvili o věcech, které vás nezajímají. Tento článek o Úetnictví se mi líbil, protože jde k věci a mluví přesně o tom, co chci, aniž bych se ztrácel v neužitečných informacích.

Regina Nová

Tento záznam na Úetnictví mě přiměl vyhrát sázku, což je méně než dobré skóre.