Pravopisná tabuleInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Pravopisná tabule. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Pravopisná tabule, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Pravopisná tabule a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Pravopisná tabule. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Pravopisná tabule! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Pravopisná tabule, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Pravopisu tabulky (nebo pravopis abeceda , telefon abeceda , rádio abeceda , letec abeceda, komerní abeceda ) usnaduje kouzlo tko pochopitelné nebo vzácné slova (cizí slova, technické termíny a vlastní jména), zadáním známých slov s odpovídajícími první dopis. Za tímto úelem tabulky pravopisu urují slovo, které má být pouito pro písluný jazyk nebo mezinárodn pro kadé písmeno.

Mezinárodní tabulka pravopisu (také nazývaná abeceda ICAO / NATO ; viz níe) obsahuje slova, kterým lze rozumt tém ve vech jazycích. Take "Wikipedia" je zadána jako " W Hiskey I Ndia K ilo I Ndia P APA E cho D ELTA I Ndia LFA".

Veobecné

Pi výbru slov pro hláskovací abecedu dbáme na to, aby se kadé slovo navzájem co nejvíce liilo, aby se vylouila nedorozumní, i kdy je penos patný nebo neúplný. Proto se vyhýbáme jednoslabiným slovm a volíme slova s rznými akcenty a zvuky. V pípad mezinárodních tabulek musí být také zajitno, aby slova pouívaná mluvími jakéhokoli rodného jazyka mohla být pi poslechu vyslovována a rozpoznávána bez zvlátního kolení.

Srovnávací tabulka pravopisných tabulek pouívaných v nmecky mluvící oblasti

Následující tabulka porovnává pravopisné tabulky aktuáln pouívané v nmecky mluvících zemích k srpnu 2021 a s Mezinárodní pravopisnou tabulkou ICAO (Alphabet NATO) pouívanou také v nmecky mluvících zemích (podrobnji popsáno níe):

kniní
dopis
Nmecko
(od roku 1950, v
souasné dob DIN 5009 )
Rakousko
( ÖNORM A 1081,
do 2019, bez
nástupnického standardu)
výcarsko
 
Mezinárodní
fonetická abeceda
z ICAO
( NATO , ITU )
A. Anton Anton Anna Alfa
A problémy problémy Lipan -
B. Berta Berta Berta Bravo
C. Caesar Caesar Caesar, Charly Kája
Ch Charlotte Charlotte
(Christine) nar
Chiasso -
D. Dora Dora Daniel delta
E. Emil Emil Emil echo
F. Friedrich Friedrich Friedrich Foxtrot
G Gustav Gustav Gustav golf
H Heinrichu Heinrichu Heinrichu hotel
I. Ida Ida Ida Indie
J. Julius Julius
(Johann) nar
Jacoba Juliett
K Obchodník Konrad Císa kilo
L. Ludwig Ludwig Leopold Lima
M. Marta Marta Marie Mike
N. Severní pól Severní pól
(Norbert) b
Niklaus listopad
Ó Otto Otto Otto Oscara
Ó ekonom Rakousko Örlikon
(Oerlikon)
-
P. Paula Paula Petr otec
Otázka zdroj zdroj Abych ekl Quebec
R. Richarde Richarde rový Romeo
S. Samuel
(Siegfried) a
Siegfried Sophie Sierra
NS kola kola - -
Eszett ostrý S. - -
T Theodore Theodore Theodore tango
U Ulrichu Ulrichu Ulrichu jednotný
Ü Domýlivost patný Domýlivost -
PROTI Viktor Viktor Viktor Vítz
W. Wilhelm Wilhelm Wilhelm whisky
X Xantipa Xaver Xaver Rentgen
Y Ypsilon Ypsilon Yverdone Yankee
Z Zacharias
(Zeppelin) a
Curych
(Zeppelin) nar
Curych Zulu
AOdchyln od DIN 5009: 1996-12 jsou jména Siegfried a Zeppelin z tabulky pravopisu z roku 1934 bná (viz také ást o historii ).
bOdchyln od Ö-Norm jsou jména Christine , Johann , Norbert a Zeppelin bná.

Nmecky mluvící tabule pravopisu

Základy a pouití

Nmecko

Pokud jde o diktáty, verze nmecké normy DIN 5009 Diktovací pravidla z roku 1996 , která byla stále platná od roku 2021, cituje tabulku potovních hláek ve verzi 1950 s dodatkem Eszett pro ß. V návrhové verzi nové verze této normy zveejnné 30. ervence 2021 je pedstaven nov navrený nmecký pravopisný stl pro obchod a administrativu.

Pro slubu telekomunikaních operací úad a organizací s bezpenostními úkoly (BOS) platí národn standardizovaná tabulka pravopisu. V letectví ( ICAO ), v telekomunikacích vojenským úadm a ve výstrané slub se naopak pouívá mezinárodní pravopisná tabulka ICAO.

Rakousko

V Rakousku byla pravopisná abeceda standardizována v ÖNORM A 1081 Pokyny pro jazyk diktátu (totoné ve verzích 1985 a 2010). Tento ÖNORM byl v roce 2019 staen bez náhrady spoleností Austrian Standards International (díve Rakouský institut pro normalizaci ).

Historie nmecké pravopisné tabule

Zaátky

Historie první nmecké pravopisné tabulky, známé také jako nmecká telefonní abeceda, zaíná berlínským telefonním seznamem ve vydání 1890 (první vydání se objevilo v dubnu 1881). Tehdy byla písmena jednodue piazena ísla. Take Maier byl napsán tináct, jedna, devt, pt, osmnáct . Od roku 1903 existují názvy písmen - koncept, který je lepí jak z hlediska mnemotechniky, tak lépe odpovídá skutenému úelu: pedávat pesné textové informace zpsobem tolerantním k poruchám. Maier byl od roku 1903 napsán jako Marie, Albert, Isidor, Emil a Richard . Krom drobných oprav a dodatk se toho v pítích dvaceti letech moc nedlo, i kdy se armáda snaila prosadit vlastní odchylnou telefonní abecedu jako obecný standard.

Zmna v roce 1934 za nacistického reimu

Pohlednice od jistého Johna Schliemanna z 22. bezna 1933 dala podnt ke zmn pravopisné tabulky v souladu s nacistickou ideologií. Tato karta byla 24. bezna s tím, e Schwerinovi pedala následující poznámka pro regionální editelství :

V píloze je dopis od místního úastníka Johna Schliemanna - 2155/56 - o vymýcení idovských jmen obsaených v pravopisné tabulce na stran 5 telefonního seznamu.

Pohlednice a poznámka byly zaslány Oberpostdirektion Berlin o den pozdji s doprovodným dopisem:

"To [dopis od Rostocka] nedokáe rozpoznat, e toto jsou jména mu ze Starého zákona, které pozdji nesli jen idé, ale také obecn respektovaní mui obou kesanských denominací." Pokud jsou tato jména v tuto chvíli odstranna z pravopisné tabulky, lze s jistotou pedpokládat, e toto opatení nejen urazí judaismus, ale také e písluníci obou kesanských denominací nenajdou porozumní vude a e by to pípadn také mlo za následek útoky v zahranií, které neslouí národnímu hnutí v Nmecku. OPD proto nepovauje zmnu poadovaným zpsobem za vhodnou, pinejmením zatím ne, a hodlá nechat adatele upozornit na rostocké pot v ústní diskusi. [...] "

Záleitost nakonec pistála 31. bezna 1933 na stole státního úedníka Neugebauera, který byl otevený zmn. Inicioval test neidovských jmen a 22. dubna byly zveejnny navrhované zmny Dora , Julius , Nikolaus , Siegfried a Zeppelin . Obávané reakce se nenaplnily, jak je zde vidt v reakci Oberpostdirektion na stínost lena Reichstagu Jakoba Sprengera :

"Váený pane Reichsstatthalter!"
Návrhy na odstranní vech biblických jmen z pravopisné tabulky pro domácí provoz pocházely nejen z mého oddlení, ale také z veejnosti. I dnes jsou pijímány návrhy na zmny, které ukazují ivou úast publika na zmn v pravopisné tabulce. [...] "

Zmny zdokumentované v telefonním seznamu z roku 1934 jsou vidt v tabulce níe (lut: zmna na nové slovo; mode: zmna stavu z roku 1905). ádné z pvodních biblických jmen nebylo v Rakousku znovu zavedeno. V ÖNORM 1081 Guidelines for Phonodictation, který byl staen v roce 2019 bez nástupnického dokumentu, bylo celkem sedm znak pojmenováno odlin od verze nmecké normy platné do roku 2021.

Revize z roku 2019

V listopadu 2019 se Baden-Württemberg komisa proti antisemitismu , Michael Blume , poadoval , aby N podle DIN 5009 nahrazuje pvodní Nathan. V reakci na tento návrh nmecký normalizaní institut potvrdil, e pezkoumá naízení v roce 2020, a tedy díve, ne bylo pvodn plánováno.

Na konci listopadu 2020 se písluný pracovní výbor rozhodl vyvinout novou pravopisnou tabulku podle názv mst.

Souasn bylo rozhodnuto také symbolicky reprezentovat verzi 2020 ve standardním textu, který se vrací k verzi z roku 1926 a opt obsahuje vechna kestní jména a výrazy vymazané nacistickým reimem, ale s pouitím souasného pravopisu a mezery pro Ch, Sch a ß jsou vyplnny hodnotami z tabulky z roku 1950. Nkdy to bylo v tisku sdleno takovým zpsobem, e výbor DIN doporuil pouívat weimarskou verzi, dokud nebude nová verze normy publikována. To neplatí do té míry, e návrh normy neme vyvinout ádnou normativní sílu (dokonce ani na úrovni doporuení), ne konená verze vstoupí v platnost.

30. ervence 2021 byl zveejnn návrh nové verze DIN 5009 s názvem Zpracování textu a informací pro kanceláské aplikace - oznámení a diktování text a znak. Tento návrh normativn obsahuje novou nmeckou pravopisnou tabuli pro obchod a administrativu a informativn v dodatku Potovní pravopisná tabule a verzi 2020 bez nacistického zásahu jako symbolické znázornní. Tuto návrh verze standardu (vetn výe uvedených tabulek písmen) si me veejnost prohlédnout na portálu návrhu DIN do konce záí 2021, kde me kdokoli vyjádit své pipomínky. Vechny zde obdrené pipomínky zpracovává písluný výbor DIN. Oekává se, e výsledná nová verze DIN 5009 bude vydána v polovin roku 2022.

Tabulka s historickými, aktuálními a diskutovanými verzemi

kniní
dopis
Nmecká
íe
1905
Výmarská
republika
1926
Nacistický reim
1934
Spolková republika
Nmecko
1948/1950,
DIN 5009 (1983/1996)
Verze 2020
bez zásahu NS
symbolicky znázornna
v
návrhu DIN 5009 2021
Návrh DIN z ervence 2021:
Nmecká
pravopisná tabule
pro obchod
a administrativu
A. Albert Anton Anton Albert Augsburg a
A problémy modifikace problémy problémy modifikace Pehláska-A
B. Berta Bernhard Bruno Berta Bernhard Berlín a
C. Caesar Cottbus b
Ch - Charlotte Chemnitz b
D. David Dora Dora David Düsseldorf a
E. Emil Jídlo a
F. Friedrich Fritz Friedrich Frankfurt a
G Gustav Goerlitz c
H Heinrichu Heinze Heinrichu Hanover a
I. Isidore Ida Ida Iserlohn d
J. Jacoba Drobek Julius Jacoba Jena a
K Karle Kateina Voli Obchodník Kateina Kolín nad Rýnem a
L. Ludwig Lipsko a
M. Marie Marta Marie Mnichov a
N. Nathane Severní pól Severní pól Nathane Norimberk a
Ó Otto Oldenburg d
Ó ekonom poutko ekonom Pehláska-O
P. Pavel Paula Paula Postupim a
Otázka zdroj Quickborn d
R. Richarde Regensburg a
S. Samuele Siegfried Samuele Stuttgart a
NS - kola Schwerin
- Eszett
T Theodore Toni Theodore Tübingen d
U Ulrichu Unna d
Ü Hojnost patný Domýlivost hojnost Pehláska-U
PROTI Viktor Vogtland e
W. Wilhelm Wuppertal a
X Xantippe Xantipa Xanten d
Y Ypsilon Ypres Ypsilon Ypsilon
Z Zacharias Zeppelin Zacharias Zwickau a

Legenda:

 • Pole jsou lut oznaena historickými zmnami.
 • Mode zvýraznná pole indikují zmny stavu 1905.
 • Zelen zvýraznná pole oznaují pouití verze z roku 1926.

Vysvtlení pracovní verze "Nmecké pravopisné tabulky pro obchod a správu":

ADopis slouí také jako rozliovací znak v nmeckých poznávacích znakách pro uvedené msto.
bChemnitz je zdaleka nejvtím nmeckým mstem, jeho jméno zaíná na Ch, a proto bylo pouito pro tuto kombinaci písmen. To znamenalo, e ji nemohl být pouit pro C, pestoe jeho poznávací znaka byla C. Pro C. proto bylo nutné vybrat jiné msto.
C Pro G nebyla Gera (co v registraní znace znamená G) zvolena kvli stejné posloupnosti samohlásek jako Jena pro J (protoe souhlásky mohou být za nepíznivých akustických podmínek nedostaten srozumitelné).
dPísmeno U se v nmeckých poznávacích znakách pro msto nebo okres nepouívá jednotliv, take dalí známé msto se snadno vyslovitelným jménem (zejména Unna místo Ulm , které je také známé v jazykolamu ) bylo zvolen.
EV stojí na SPZ pro Vogtlandkreis , zde byl vybrán kratí podkladový název krajiny.

Mezinárodní pravopisná tabulka ICAO (abeceda NATO)

Mezinárodní pravopisná tabulka je standardizována Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) v dodatku 10, svazek II, kapitola 5, obrázek 5-1, Dohody o mezinárodním civilním letectví . Tam je oznaován jako Radiotelefonní pravopisná abeceda. ísla od 0 do 9 jsou regulována samostatn v kapitole 5, . 5.2.1.4.3. Kapitola 5, . 5.2.1.3 stanoví, e vlastní jména, provozní zkratky a slova s nejasným hláskováním se píí podle mezinárodní tabulky pravopisu v mezinárodním leteckém rádiu .

Mezinárodní telekomunikaní unie (ITU) pevzal tuto nápisy stolu a zveejnil ji v rámci provádcích pedpis pro Radio Service (VO Funk), e v dodatku 14 (dodatek 14 [Rev.WRC-07], No. 1 a 2) . Ve VO Funk je oznaován jako fonetická abeceda a íselný kód, take zde také obsahuje výslovnost íslic na stejné úrovni regulace. VO Funk stanoví, e volací znaky , zkratky spoleností a slova musí být v pípad poteby vyslovovány podle mezinárodní tabulky pravopisu. Toto naízení je závazné pro vechny mezinárodní rozhlasové sluby. ITU vak pouívá jiná pozdravná slova pro íslice ne ICAO (ITU: dvojité pozdravné formuláe; ICAO: jednoduché pozdravné formuláe).

Mezinárodní námoní organizace (IMO) zahrnula pravopisu tabulky ve standardních námoních komunikaních vt , Obecná ást, pod nadpisem Spelling (2,1 Pravopis dopis, 2,2 Pravopis íslic a ísel).

Pravopisná tabulka je také známá jako mezinárodní hláskovací abeceda , ICAO pravopisná abeceda , NATO abeceda nebo ICAO / NATO abeceda .

pouití

Mezinárodní tabulka pravopisu ICAO se pouívá napíklad v mezinárodní rádiové komunikaci a asto ve vojenské komunikaci Západních ozbrojených sil ( NATO ). Protoe tato druhá aplikace je dobe známá, je pravopisná tabulka asto oznaována jako abeceda NATO.

Krom pouití v radiotelefonii slouí mezinárodní tabulka pravopisu k rzným úelm, jako je oznaení pozic, bod hláení, asových pásem nebo klíových slov.

V rozhlasových slubách, ve kterých se pouívají volací znaky, musí být volací znaka pojmenována v mezinárodním rádiovém provozu v souladu s VO Funk podle mezinárodní hláskovací abecedy. To má vliv napíklad na námoní rádiovou slubu i na amatérské rádio (viz webový odkaz na vyhláku Federal Gazette Order 13/2005 ). Pestoe je znalost mezinárodní tabulky pravopisu ICAO naprosto nezbytná k získání certifikátu radioamatéra, v amatérském rádiu se vdy nezmní. Místo toho se pouívá sms mezinárodní pravopisné abecedy, ARRL abecedy (zde zejména Nancy, královna a cukr) a vlastních výtvor (oceán - není zahrnuto v ádné jiné tabulce pravopisu).

Historický vývoj

ICAO si v roce 1947 vimlo, e pravopisná tabule (Able, Baker, Charlie, ...) pouívaná do té doby v mezinárodním leteckém provozu byla nevhodná pro neanglické rodilé mluví. Jako výsledek, ICAO nechal University of Montreal vyvinout novou pravopisnou tabuli v letech 1948 a 1949 . V Montrealu se seli komunikaní experti z celého svta a rozhodli se pouít tehdejí novou pravopisnou tabuli. Tato pvodní abeceda, která vstoupila v platnost v roce 1951, stále obsahovala slova Coca místo Charlie, Metro místo Mike, Nectar místo Listopad, Union místo Uniform a Extra místo X- paprsek. Kvli potíím s tmito slovy zmnil ICAO 1. bezna 1956 pvodní tabulku pravopisu ICAO, take je nyní v podob, která je platná dodnes.

Tato pravopisná tabulka byla pijata Mezinárodní telekomunikaní unií (ITU) ji v roce 1959 s pidáním dvojitých klíových slov pro ísla zavedená ITU v roce 1947.

V námoním sektoru byl Mezinárodní pravopisný stl pijat v roce 1965 tvrtým valným shromádním Mezivládní námoní poradní organizace (IMCO), pedchdce Mezinárodní námoní organizace (IMO). IMCO uinilo z Mezinárodní tabulky pravopisu souást Mezinárodní signální knihy a uvedlo tuto revidovanou verzi v platnost 1. dubna 1969.

Ostatní tabule pravopisu v anglickém jazyce ji v profesionálních mezinárodních rozhlasových slubách nehrají roli.

Rzná hláskování a výslovnosti

Nkterá klíová slova jsou napsána odlin ne termín pouívaný v anglitin: Dvod odliného hláskování Juliett (namísto Juliet) je ten, e frankofonní mluví by jinak mohli získat pedstavu, e t je nmé. Z podobného dvodu je místo Alpha napsáno Alfa, protoe výslovnost ph a f není ve vech jazycích samozejmostí.

Aby se pedelo problémm s výslovností a nedorozumním, jsou nkteré íslice vyslovovány odlin od pravopisu: Klíová slova pro 4 a 9 se vyslovují se dvma slabikami, tj. Fower ([fo] nebo [f]) místo tyi ([f ()]) a niner ([nan]) namísto devt ([nan]) a th na 3 a 1000 jsou nahrazeny t ([ti ] místo [i] a ['tznd] místo [' znd]).

Pro oddlova desetinných míst existuje jet jedno pravidlo , bez ohledu na to, zda se jedná o teku nebo árku, je vdy vyslovováno desetinné íslo . Bod jako interpunkní znaménko je naopak reprezentováno klíovým slovem Stop .

Výslovnost je zaloena na britské anglitin, nap. B. ko místo nmeckého ço nebo lima místo amerického laima. Správný pravopis a výslovnost se urí následovn:

íslice /
písmeno
slovo Výslovnost ( IPA )
0 nula Ziro
1 Jeden AnWan
2 Dva UTu
3 Ti RiTri
4. místo tyi Fo.
5 Pt Faif
6. místo est Sks
7. místo Sedm Svn
8. místo Osm Ne
9 Devt Nain
00 Sto AndRandrd
000 Tisíc Tauznd
A. Alfa FaAlfa
B. Bravo Bravo
C. Kája Tali nebo ali
D. delta Dlta
E. echo ko
F. Foxtrot Fkstrt
G golf lf
H hotel hotl
I. Indie Indie
J. Juliett Dulit
K kilo kilo
L. Lima ImaLima
M. Mike Maik
N. listopad novmba
Ó Oscara ska
P. otec otec
Otázka Quebec kebk
R. Romeo OmRomio
S. Sierra sira
T tango tango
U jednotný Junifm nebo unifm
PROTI Vítz Vkta
W. whisky Wski
X rentgen Ksrei
Y Yankee Jaki
Z Zulu Zulu
íselné kódy ITU
íslice slovo výslovnost
0 Nadazero NAH-DAH-SEH-RO
1 Unaone UH-NAH-WANN
2 Bissotwo BIS-SO-TUH
3 Terrathree TER-RA-TRIH
4. místo Kartefour KAR-TE-FAUER
5 Pantafive PANN-TA-FAIF
6. místo Soxisix SSOCK-SSI-SSIX
7. místo Setteseven SSET-TEH-SSÄWN
8. místo Oktoeight OCK-TO-ÄIT
9 Novenine NE-WEH-NAINER
1000 Tisíc TISÍC

NATO pevzalo abecedu ICAO. Pro nminu , dántinu a nortinu byly zavedeny dalí identifikátory, které vak nejsou mezinárodn chápány.

 • Nmecky: Ä hnv, E se, Ü bel. Neexistují slova pro SS a skupiny Ch a Sch .
 • Dántina: Æ gir, Ø dis, Å se (pro Æ , Ø a Å )
 • Nortina: Æ gir, Ø rnulf, Å got (starí verze: Æ rlig, Ø sten, Å se)

Spolená armáda / námonictvo fonetická abeceda (Able, Baker, ...)

Dopis Foneticky
A. Schopný
B. Peka
C. Kája
D. Pes
E. Snadný
F. Lika
G Jií
H Jak
I. Poloka
J. Pípravek
K Král
L. Milovat
M. Mike
N. Nutley
Ó hoboj
P. Petr
Otázka Královna
R. Rogere
S. Plachta
T Tára
U Strýc
PROTI Vítz
W. William
X Rentgen
Y Jho
Z zebra
0 nula
1 Jeden
2 Dva
3 Ti
4. místo tyi
5 Pt
6. místo est
7. místo Sedm
8. místo Osm
9 Devt

Joint Army / Navy fonetická abeceda - JAN fonetická abeceda pro krátký - je hláskování deska vyvinut v roce 1941 pro jednotnou komunikaci ve vech oblastech americké armády . Jednalo se o první jednotnou abecedu pouívanou americkou armádou. Ped svým pedstavením mla kadá oblast vlastní pravopisnou tabuli, která pravideln zpsobovala problémy s komunikací, zejména mezi námonictvem a armádou .

Výslovnost ísel najdete v ásti Odchylná hláskování a výslovnosti .

V roce 1955 byla Joint Army / Navy Fonetická abeceda nahrazena abecedou ICAO.

ITU 1927/1932 (Amsterdam, Baltimore, Casablanca, ...)

První mezinárodn uznávaná pravopisná tabulka byla pedstavena ITU v roce 1927 a upravena v roce 1932 na základ zkueností. Poslední verzi lze nalézt napíklad v zápisu z Mezinárodní rozhlasové konference ITU v roce 1947 (bez akcent pro Jeruzalém a Quebec a bez pehlásek pro Curych). V letectví byl pouíván a do konce druhé svtové války a v IMO do roku 1965.

Pravopisné tabule pro rzné nenmecké zem

Pravopisné tabule pro jazyky s latinským písmem

Dopis Anglitina ITU 1932 ICAO / NATO francouztina italtina Niederld. turetina
A. Alfa Amsterdam Al fa Anatole Ancona Anna Adana
A - Alfa-echo -
B. Bravo Baltimore Bra vo Berthe Bari Bernard Bolu
C. Kája Casablanca Char li Celestine Como Cornelis Ceyhan
C - Çanakkale
D. delta Dánsko Del ta Touha Domodossola Dirku Denizli
E. echo Edison Ech o Eugène Empoli Eduard Edirne
F. Foxtrot Florida Fox klus François Firenze Ferdinand Fatsa
G golf Gallipoli golf Gaston Janov Gerard Giresun
G - yumuak G.
H hotel Havana Hotel tel Henri hotel Hendrik Hatay
Indie Italia V prm Irma Imola Izaak Izmir
I. i bez teky (pouze Turecko) Isparta
J. Juliett Jeruzalém Ju li ett Josefa Juventus Jan jandarma
K kilo Kilogramy Ki lo Lepidlo Kilometr Karel Kars
L. Lima Liverpool Li ma Louis Livorno Lodewijk Lüleburgaz
M. Mike Madagaskar Mike Marcel Milano Marie Musí
N. listopad New York ádný vem ber Nicolasi Neapol Nico Nide
Ó Oscara Oslo Os auto Oscara Otranto Otto Ordu
Ó - Oskarová ozvna - Otok
P. otec Paí Pa pa Pierre Pisa Pieter Polatl
Otázka Quebec Quebec Que bec Cent Quadro Kvocient -
R. Romeo Romové Ro meo Raoul Romové Rudolf Rize
S. Sierra Santiago Si er ra Suzanne Savona Simon Sinop
- rnak
T tango Tripolis Tan jdi Thérèse Turín Teunis Tokat
U jednotný Upsala U niform Ursule Udine Utrecht Usak
Ü - Jednotná ozvna - Ne
PROTI Vítz Valencie Vic tor Vítz Venezia Vítz dodávka
W. whisky Washington Whis klí William Vu Doppia Willem duble v
X rentgen Xantipa rentgen Xavier Xilofono Xantipa -
Y Yankee Jokohama Yan kee Yvonne Ipsilon Ypsilon Yozgat
IJ - IJmuiden -
Z Zulu Curych Do lu Zoé Zara Zaandam Zonguldak
A -
kniní
dopis
védtina
od roku 1930
Britské
námoní rádio /
JAN
ARRL Fintina etina Esperanto
(
systém Krause )
A. Adam Schopný Adam Aarne A Adam
Á A s árkou (dlouhé A)
Asfalto
A Nepíjemný - Äiti -
B. Bertil Peka Bertta Boena Barbaro
C. Cesar Kája Kája Celsia C Cyril
enk
C Centimetro
efo
D. David Pes David Daavid D David
áblice
PhD
E. Erik Snadný Edwarde Eemeli E Emil
E s hákem
É E s árkou (dlouhé E)
Elemento
F. Filip Lika Upímný Faarao Frantiek Fabriko
G Gustav Jií Gideon Gustav G Gumo
irafo
H Helge
(Harald ped rokem 1960)
Jak Jindich Heikki H Helena
Ch Chrudim
H Hotelo
aoso
I. Ivar Poloka Ida Iivari I Ivan
Í I s árkou [ dlouhé (mkké) I ]
Insecto
J. Johan Pípravek John Jussi Josefa J Jubileo
naurnalo
K Kalle Král Kalle Karel Kilogramo
L. Ludvig Milovat Lewis Lauri L Ludvík
L Lubochna
Legenda
M. Martin Mike Mary Matti Marie Maino
N. Niklas Nan Nutley Nancy Niilo N Neruda
N Norbert
N s hákem (Nina)
Naturo
Ó Olof hoboj Otto Otto O Oto
Ó O s árkou (dlouhé O)
Omnibuso
Ó Východní - Öljy -
P. Petter Petr Paavo Petr Papero
Otázka Qvintus Královna Kuu Quido (Kuo)
R. Rudolf Rogere Robert Risto R Rudolf
eho
Záznam
S. Sigurd Samuel / Sail Cukr Sakari S Svatopluk
imon
S
Salato ilingo
T Brány Tára Thomasi Tyyne T Tomá
Tnov
Triumfo
U Mstský Strýc jednotný Urho U Urban
Ú U s árkou
U s kroukem
U Universo
Universo-hoko
Ü patný -
PROTI Viktor Vítz Vihtori Václav Sopka
W. Wilhelm William Wiski Dvojité V (Germana vo)
X Xerxes Rentgen Äksä Xaver (Ikso)
Y Yngve Jho Mladá Yrjö Y Ypsilon
Ý Y s árkou [ dlouhé (tvrdé) Y ]
(Ipsilono / I greka)
IJ -
Z Zäta zebra Tseta Z Zuzana
ofie
Zinko
A Åke - Åke -

ecká pravopisná tabule

Dopis Námonictvo, armáda, policie a radioamatéi Obchodní lostvo

[alfa]
[as'tir]
starovká ecká ahvzda Katharevousa
[aa'nasios]
Athanasios , muské ecké kestní jméno
(to, které patí nesmrtelnému)

['vita]
['viron]
muské ecké kestní jméno podle píjmení lorda Byrona
[va'silios]
Basileios , ecké muské kestní jméno
(královský)

[ama]
[a'li]
ecký název Ichneumon (druh dravce)
[e'orios]
Georgios , muské ecké kestní jméno
(farmá, sdruený farmá)

[ðelta]
[ðoksa]
staroecký názor , sláva
[ði'mitrios]
Dimitrios , muské ecké kestní jméno
(patící Demeterovi)

['epsilon]
[er'mis]
Hermes , mýtický posel boh
[e'leni]
Helena , ecké kestní jméno

[zita]
[zefs]
Zeus , nejvyí z boh
Zen [zino'via]
Zenobia , ímský vládce Palmýry

[ita]
Hero [i'ro]
Hrdina , mýtická knka Afrodity na Hellespontu
[ira'klis]
Heracles , hrdina ecké mytologie
(kdo získal slávu u Héry)

[ita]
['ea] nebo [e'a]
ecký pohled nebo bohyn
[e'oðoros]
Theodoros , muské ecké kestní jméno (dar Boí)
[iota]nebo
[ota]
['iskios]
ecký stín
[io'anis]
ecká forma muského hebrejského kestního jména Johannes (Bh je milostivý)
nebo
['kapa]
[ke'non]
ecká prázdnota, mezera, vakuum
[konstan'dinos]
Konstantinos , muské latinsko-ecké kestní jméno
(ten, který patí vytrvalým)
[lamða]nebo
[lamvða]
['lama]
ecký lama
[leo'niðas]
Leonidas , muské ecké kestní jméno (lev)
nebo
[mi]
['meli]
ecký med
[me'nelaos]
Menelaos , mýtické jméno eckého krále (vdce lidu)
nebo
[ni]
[na'os]
ecký chrám
[ni'kolaos]
Nikolaos , ecké muské kestní jméno (vítz lidu)
nebo
[ksi]
['kserksis]
Xerxes , staré jméno perského krále
[kseno'fon]
Xenofón , starovký ecký politik, generál a spisovatel

['omicron]
[ozmi]
ecká vn
[oði'sefs]
Odysseus , hrdina ecké mytologie

[pi]
['petros]
Petros , muské ecké kestní jméno (skála)
[pana'otis]
Panagiotis , muské ecké kestní jméno
(patí vem svatým [= Boí matka])
[
[ro]
['rias]
Kestní jméno eckého bojovníka za svobodu Rigase Velestinlise
[ro'ksani]
Roxane , perské kestní jméno první manelky Alexandra Velikého (úsvit, záící)

['sima]
[so'fos]
ecký moudrý
[so'tirios]
Sotirios , muské ecké kestní jméno
(patící Spasiteli)

[taf]
['tiris]
ecký tygr
[timo'leon]
Timoleon , ecký politik a vojevdce

['ipsilon]
['imnos]
ecký chorál
' [ipsi'landis]
Ypsilantis , píjmení rodiny Phanariote
[
[fi]
[fo'fo]
Krátká forma enského eckého kestního jména Fotini ( jasn záící )
['fotios]
Photios , muské ecké kestní jméno ( jasn záící )

[CI]
[xa'ra]
ecká radost
[xa'ralambos]
Charalampos , muské ecké kestní jméno
(radostné)
[
[psi]
[psi'çi]
ecký dech, dech, mysl, psychika (také mýtická princezna )
['psaltis]
ecký almista , kostelní zpvák

[o'mea]
[o'mea]
Omega, 24. písmeno ecké abecedy
[o'mea]
Omega, 24. písmeno ecké abecedy

Historicky se zdá, e pravopisná abeceda obchodního lostva (pravý sloupec) byla pouita v amatérském rádiu, ale vyhláka o amatérském rádiu z roku 2011 odkazuje na abecedu v levém sloupci.

Cyrillic spelling board (rusky)

Ukazuje oficiální ruské hláskování, které je také nejrozíenjí v amatérském rádiu.
cyrilice
dopis
Nmecký
pepis
Oficiální
pravopis
varianty historické varianty
A Anna ( ) Anton ( ) Alexej ( )
b Boris ( )
v, w Wassili ( ) Vladimír ( )
G Grigori ( ) Galina ( )
d Dimitri ( )
vbec Jelena ( )
jo Jelena (jako napsána ) jolka ( )
sch (mkký), Shenya ( ) Schuk ( )
soft s (anglicky z) Sinaida ( ) Sója ( )
Ivan ( )
j, y Iwan kratki ( ) Jot ( © )
k Constantine ( ) kilowatt ( ) kilowatty ( )
l Leonid ( )
m Michail ( ) Marija ( ) Marija ( )
n Nikolaj ( )
Ó Olga ( )
p Pavel ( ) polip ( )
r Roman ( ) rádio ( )
tvrdý s Semyon ( ) Sergei ( ) Sergei ( )
t Tatiana ( ) Tamara ( )
u Ulyana ( )
F Fjodor ( )
ch (tvrdý) Chariton ( )
z, c zaplja ( ) centrum ( )
ch tschelowek ( ), tschajka ( )
sch (mkký) Shura ( )
shch shchuka ( )
twjordy snak ( )
já, y, ü jery ( ) igrek ( )
mjagki snak ( ) had ( ) mjagki snak (iks)
( [] )
E echo ( ) Emma ( ) Emilija ( )
ervence Juri ( )
Ano Jakow ( )

Japonská pravopisná tabule

V japontin existují ti systémy psaní, které se pouívají soubn: dv slabiky abecedy katakana a hiragana (souhrnn oznaované jako kana ), stejn jako kanji . Zatímco tení kany je jednoznané, je moné nkolik tení pro kanji vypjené z íntiny, tení pi tení podle zvuku nebo tení kun podle významu.

Aby se odstranila moná nejednoznanost zpsobená rznými hodnotami, me být nutné popsat Kanji podrobnji. To se provádí pojmenováním známého a jedineného slova, ve kterém se postava objeví. V mnoha pípadech je ji moné jasn popsat postavu pomocí tení Kun, take je to asto zmiováno. V nkterých pípadech lze grafickou strukturu popsat také podrobnji: Nagoya no na znamená napíklad na z Nagoya. Pokud musí být hláskovány slabiky jako za, je nejprve uvedena základní slabika ( sa ) a poté ... ni dakuten ( Dakuten an ...).

Kana
podepsat Pravopis podepsat Pravopis podepsat Pravopis podepsat Pravopis podepsat Pravopis
Sah
Asahi no a
Ro
Iroha no i
Eno
Ueno no u
Igo
Eigo no e
Aka
saka no o
Aw
Kawase no ka

Kitte no ki
Ab
Kurabu no ku
Esh
Keshiki no ke

Kodomo no ko

Sakura no sa
In
Shinbun no shi
Ume
Suzume no su
Ka
Sekai no se
Ob
Soroban ne

Tabako no ta

Chidori no chi
Ur
Tsurukame no tsu

Tegami no te

Tky ne
Oy
Nagoya no na
Ip
Nippon no ni

Numazu no nu
Um
Nezumi no ne
Oh
Nohara ne ne
Ag
Hagaki no ha
Ik
Hikki no hi

Fujisan no-fu
I
Heiwa ne on
Ok
Hoken no ho

Matchi no ma
Asa
Mikasa no mi
Uses
Muses no mu
Ij
Meiji ne já
Ij
Momiji no mo
Ato
Yamato no ya
Yumiya no
yu
Osh
Yoshino no jo
Io
Rajio no ra

Ringo no ri
Ui
Rusui no ru
Enge
Renge no re

Roma no ro
Ab
Warabi no wa
Do
Ido no i (wi)
Ag
Kagi no aru e (my)
W
Owari no o (wo)
Sh
Oshimai no n

Dakuten
Acute
ruka akutní

Poznámka: V dnením japontin jsou slabiky wi , we a wo totoné s i , e a o . Slova ido a Owari se díve psala s wi a wo . Kagi no aru e znamená e s hákem, co je zejmé pi srovnání normálního katakana-e () a katakana-we (). Oshimai no n znamená n na konci, protoe slabika n neme být na zaátku slova.

rozliný

Píse La Reponse od skupiny Ton Steine Schherd zaíná slovy Ici ( francouzsky : Tady (je) ): L iverpool I talia E dison B altimore E dison . Dokonce i píse F oxtrot U niform C harlie K ilo the Bloodhound Gang podporuje pravopisnou abecedu jako výhodu eufemismu (abeceda ICAO). Titul je také G olf N ovember of Reinhard Mey a use of the ICAO alphabet. Název filmu Whisky Tango Foxtrot v abeced NATO navíc znamená WTF, co zase znamená pekvapivý výraz What the fuck (Nmecky napíklad Was zum Teufel nebo Was zum Hölle).

Název Checkpoint Charlie v Berlín také sahá do abecedy ICAO (viz Checkpoint Alpha , Checkpoint Bravo ).

Ve vietnamské válce bylo pro jednotky V iet C ong pouíváno jméno VC, Victor Charlie nebo Charlie .

Viz také

literatura

webové odkazy

Commons : Letterboards  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Individuální dkazy

 1. Signál amerického námonictva 3 a 2, NAVEDTRA . 14244, 1996
 2. Rakouský slovník pouívá v úvodní ásti gramatiky výraz pravopisná abeceda . Strana 151 obsahuje následující hlavní a podnadpisy: 14 pravopisných abeced [] 14,1 rakouská pravopisná abeceda [] 14.2 mezinárodní pravopisná abeceda ( rakouský slovník. 38. vydání, pepracované, ÖBV / Pädagogischer Verlag, Víde 1997, ISBN 3- 215-12653- 2 , s. 151).
 3. a b c d e f Píloha 14 ( Memento ze 6. ervence 2011 v internetovém archivu ) provádcích pedpis pro rozhlasovou slubu
 4. DIN 5009: 1996-12, oddíl 5 Pravopis
 5. a b c d e f Návrh normy - DIN 5009 - Zpracování textu a informací pro kanceláské aplikace - Ohláení a diktování text a znak. In: DIN návrhový portál. 30. ervence 2021, pístup 30. ervence 2021 .
 6. a b c d F jako ve Frankfurtu - návrh nové pravopisné tabulky s názvy mst. Návrhy norem pro DIN 5009 jsou k dispozici veejnosti. In: DIN tiskový portál. 30. ervence 2021, pístup 30. ervence 2021 .
 7. ^ Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz e. V.: Servisní pedpis 810.3. (PDF) Vzdlávací institut DRK -Landesverband Rheinland -Pfalz e. V., prosinec 1988, s. 43 , pístup 24. srpna 2021 .
 8. Samuel nebo Siegfried, to je otázka zde. In: Standard . 31. kvtna 2021, pístup 3. srpna 2021 .
 9. Pravopisná abeceda. In: Rakousko Forum. 21. ledna 2021, pístup 3. srpna 2021 . Je zde citováno jako prohláení rakouského normalizaního institutu : U neexistuje písluný odborný výbor, protoe iroký prvodní dopis zúastnným stranám nevedl k ádné zptné vazb. Pokud vás tato oblast znovu zajímá, máte monost pihlásit se na workshop v ASI za úelem vytvoení pravidla ON.
 10. Pravopisná tabulka . In: C. Schwender: Jak mohu pouívat telefon 1997
 11. Clemens Schwender: Jak mohu pouívat telefon Pokyny pro volání v telefonním seznamu v Berlín 18811996 / 97. Lang, 1997, ISBN 3-631-31378-0 , strany 306-311. - ást o zmn v roce 1934 za nacistického reimu v podstat odpovídá popisu v této práci, pouze jméno odesílatele pohlednice Joh. Schliemann tam není uveden.
 12. Baden-Württemberg.de: Znovu zahrnout Nathana do tabulky pravopisu (pístup 6. listopadu 2019)
 13. Hlas Heilbronn: Institut pro standardy chce revidovat pravidla diktátu Standards Institute chce revidovat pravidla diktování (pístup 6. listopadu 2019)
 14. Nálepková tabule nacist bude vymnna. as online , 3. prosince 2020, pístup 3. prosince 2020 .
 15. Thomas Steiner: Michael Blume na tabulce nmecké abecedy a idovská jména. Badische Zeitung, 7. prosince 2020, pístup 8. prosince 2020 .
 16. a b c Clemens Schwender: Jak mohu pouívat telefon Pokyny pro volání v telefonním seznamu v Berlín 18811996 / 97. Lang, 1997, ISBN 3-631-31378-0
 17. Clemens Schwender: Jak mohu pouívat telefon Pokyny pro volání v telefonním seznamu v Berlín 18811996 / 97. Lang, 1997, ISBN 3-631-31378-0 , strany 309-310. Verze z roku 1948 tedy obsahovala Karl pro K, verze z roku 1950 pak Kaufmann, jak je zde reprodukováno. Bez Eszett pro ß
 18. ^ Oficiální telefonní seznam 2 pro oblasti Hamburk, Severní Dolní Sasko, Elmshorn, Kaltenkirchen a Schwarzenbek, vydání 1968/69. (PDF) Listopad 1967, pístup 28. dubna 2020 .
 19. DIN 5009 : 1983-06 Pravidla fonodiktace , oddíl 10 Pravopis . Identické: Diktovací pravidla DIN 5009: 1996-12 , oddíl 5 Pravopis .
 20. ást Normativní odkazy v E DIN 5009: 2021-09
 21. ICAO: Mezinárodní standardy a doporuující postupy a postupy pro letové naviganí sluby - píloha 10 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví - letecké telekomunikace - svazek II: Komunikaní postupy vetn postup se statusem PANS - esté vydání, íjen 2001 , pístup 18. ervence 2019
 22. Rádiový ád. ITU , 2020, pístup 20. srpna 2021 (staení Anglitina-zip ve formátu PDF, dokument RR-2020-00013-Vol.II-EA5.pdf, tabulka pravopisu na stran 265, ísla na stran 266).
 23. a b Standardní námoní komunikaní fráze ( Memento z 10. ervna 2007 v internetovém archivu ) Mezinárodní námoní organizace (IMO), 19. listopadu 2001 (PDF), strana 13
 24. ICAO: Milníky v mezinárodním civilním letectví , pístup 18. ervence 2019
 25. ^ A b Potovní historie ICAO - píloha 10 - Letecké telekomunikace. ICAO , pístup 24. srpna 2021 (podrobný popis vývoje a zavedení pravopisné tabulky ICAO).
 26. Píloha 16: Fonetická abeceda a kód obrázku . In: Rádiový ád . Mezinárodní telekomunikaní unie, eneva 1959, s. 430-431.
 27. Mezinárodní kód signál 1969. Britské ministerstvo obchodu, kancelá Jejího Velienstva, papírnictví, Londýn 1969, ISBN 0-11-513492-1 (historické shrnutí v pedmluv)
 28. ICAO Phonetics od FAA ( Memento z 12. íjna 2007 v internetovém archivu )
 29. ^ Píloha 10 k Úmluv o mezinárodním civilním letectví: Aeronautical Telecommunications, svazek II, obrázek 5-1: Radiotelefonní pravopisná abeceda
 30. Klaus E. Michael: Obecné provozní osvdení pro radisty. S obecným certifikátem radiotelefonie pro námoní rádiovou slubu . Knihovna jachet; Vol. 116. Klasing, Bielefeld 1996, ISBN 3-87412-157-7 , s. 69 .
 31. ^ Radiotelegrafní a radiotelefonní kódy, pedmluvy a zkratky. (PDF) (Online ji není k dispozici.) Summerland Amateur Radio Club, ervenec 2002, s. 146 , archivováno z originálu 30. ervna 2016 ; pístup 20. srpna 2021 .
 32. Field Department Field Manual FM 24-12-Army Extract of Combined Operating Signals (CCBP 2-2) (Second Edition). (PDF) United Statess Government Printing Office, 1. záí 1944, s. 48 , pístup 20. srpna 2021 .
 33. a b c Règlement Général des Radiocommunications / General Radiocommunication Regulations, Madrid, 1932. (pdf) ITU , s. 9697 .;
 34. ^ Obecná naízení pipojená k Mezinárodní úmluv o radiotelegrafu (Washington, 1927). (pdf) ITU , s. 158-159 .;
 35. ^ Rádiová naízení pipojená k Mezinárodní telekomunikaní úmluv (Atlantic City, 1947). (PDF) ITU , 1947, s. 275-E .;
 36. zdraznné slabiky podtreny, viz píloha 14 VO Funk
 37. Turecký institut pro standardy (TSE) duben 2005 / TS 13148
 38. Sambandsregelmente för Försvarsmakten, Telefoni - HKV 12800: 70799 ze dne 26. ervna 2006.
 39. ^ American Radio Relay League (1948)
 40. Vyhláka . 155/2005 Sb. Identifikaní ísla a kódy, jejich pouití a druhy rádiových slueb, pro které jsou poadovány). In: Zákony pro lidi (sbírka zákon). 28. dubna 2005, pístup 20. srpna 2021 .
 41. a b c [Jorgos Metaxas]: (v pekladu: Fonetická abeceda). Zdroj: Domovská stránka . (Babis J. Koutroulis).
 42. a b (nmecky Vyhláka o provozu amatérských rozhlasových stanic ). In: (Noviny vlády ecké demokracie), svazek 2, . 1969, 2. záí 2011 ( et.gr ).
 43. Peklady Dict.cc pro What the fuck ( accessed : 23 August 2021)

Opiniones de nuestros usuarios

Anita Malý

Tento článek o Pravopisná tabule mě zaujal, připadá mi zvláštní, jak dobře jsou slova změřena, je jako...elegantní.

Alex Jandová

Konečně článek o Pravopisná tabule, který se snadno čte.

Diana Dostalová

Článek o Pravopisná tabule je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.

Marian šindelářová

Pěkný článek z Pravopisná tabule.