Pohon BuchliInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Pohon Buchli. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Pohon Buchli, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Pohon Buchli a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Pohon Buchli. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Pohon Buchli! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Pohon Buchli, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Pohon Buchli je spolený pohon , pojmenovaný podle jeho vynálezce, výcarského inenýra Jakoba Buchliho , mezi hnacím motorem a hídelem dvojkolí lokomotiv s pohonem jedné nápravy a penosem elektrické energie. Pouíval se hlavn v lokomotivách rychlých vlak ve výcarsku a ve Francii. Tento kloubový pohon penáí toivý moment mezi uloeným v rámu a tedy pln na odpruenou hmotu spojenou s velkým kolem a nápravou takovým zpsobem, e vertikální náprava vedla voln pohyblivý pohyb nahoru a dol. Trakní motor a vechny ásti pevodovky jsou také souástí odpruené hmoty, zatímco krom dvojkolí jsou souástí neodpruených hmot pouze ídítka a nkteré ozubené vahadla .

Pohon byl velmi úspný ve 30. letech, ale poté byl nahrazen meními a lehími pohony, které umoovaly vyí rychlosti kvli mení nerovnováze a nevyadovaly centrální mazání.

konstrukce

Kadá hnací náprava má svj vlastní hnací motor, který je uspoádán v odpruené ásti vozidla. Trakní motor proto není vystaven nárazm a nárazm vycházejícím z kolejnic a psobícím na dvojkolí.

Velké kolo je oton uloeno v tle lokomotivy a je spojeno s dvojkolí na kolejích pomocí dvou otoných klik a spojek . Tyto dva mechanismy penáejí toivý moment na hídel dvojkolí bez omezení jeho vertikální volnosti pohybu. Tyto kliky jsou zajitny na svých opaných rozíení a tímto zpsobem jsou nevyhnuteln pohyblivé vi sob navzájem . Tento spojovací mechanismus umouje dvourozmrnou volnost pohybu ( f = 2 ) mezi rotujícím velkým kolem a vzestupným a sestupným loiskem hídele dvojkolí .

Klouby na dvou spojkách jsou kulové, take fungují bez zablokování, i kdy je hídel dvojkolí vychýlena na jedné stran (ikmé obné kolo).

nevýhoda

Slabým místem pohonu Buchli je jeho asymetrie a související nerovnomrné rozloení hmoty mezi levou a pravou stranou lokomotivy. Pi pouití jednostranného pohonu Buchli musí být tké zaízení v lokomotivovém tle uspoádáno naproti stran pohonu, aby levé i pravé kolo dvojkolí mlo stejný tlak na kolo. Lokomotivy proto vtinou mly pouze jeden prchod strojovnou, který vedl podél zdi na stran pohonu.

Kulikové epy v kole navíc vedou k nerovnováze v dvojkolí, co iní protizávaí nezbytnými, ale které v dsledku pohyblivých ástí nikdy nemohou nerovnováhu zcela zruit.

Normální provedení

Pohon Buchli byl vtinou navren jako jednostranný pohon jedné nápravy s vnitním rámem.

Lokomotiva rám s loisek dvojkolí je umístn uvnit na disky kol z dvojkolí . Na jedné stran dvojkolí je velké kolo namontováno v pomocném rámu mimo dvojkolí. Je obklopen poutavým ochranným boxem na kola. Kadé velké kolo je pohánno vlastním motorem nad velkým kolem v tle lokomotivy. V této verzi vytváejí velká vnjí kola v podvozku siln jednostranné rozloení hmotnosti. Aby tit lokomotivy zstalo na podélné ose, musí být tké vybavení umístno ve strojovn naproti stran s pohony. Lokomotivy mají asymetrický vzhled typický pro pohon Buchli: na jedné stran jsou viditelné hvzdy kol hnacích kol, na druhé stran jsou tém úpln zakryty ochrannými kryty velkých kol.

Jiné designy

Krom výe zmínné normální verze existovaly také následující varianty:

Provedení s vnjím rámem

Rám lokomotivy s loisky dvojkolí je umístn mimo disky kol dvojkolí. Dvojkolí je obklopeno dutým hídelem namontovaným v tle lokomotivy, na kterém sedí velké kolo.

Píklady: Pennsylvania Railroad O1b , DR ET 11 01

Verze s oboustranným pohonem

Dvojkolí je spojeno se dvma velkými koly. Motor má na obou stranách pastorek. epy v disku kola jsou otoené o 180 ° proti sob, co me sníit nevyváenost pohonu. Oboustranná verze umouje ve srovnání s jednostrannou verzí penáet vtí hnací síly. U tohoto uspoádání vak existuje riziko mechanického namáhání v hnacích ástech. Aby se zabránilo tomu, e budou od hídel hnacího motoru, byly pastorky navreny s pruinami.

Píklady: Francouzské expresní lokomotivy: SNCF 2D2 5400 , SNCF 2D2 5500 , SNCF 2D2 9100

Verze se dvma motory na osu

Dva trakní motory pracují na bném velkém kole, které je pipojeno k dvojkolí.

Píklady: Pennsylvania Railroad O1b

zkuební doba

Pohon Buchli poprvé umonil ve 20. letech 20. století vyrábt výkonné a rychle se pohybující lokomotivy s pohony jedné nápravy. Moné pevodové pomry také umoovaly instalaci velkých motor, ale díky plnému odpruení ve srovnání s dvojkolími nevyvíjely nadmrné namáhání pás ani pi jízd vysokou rychlostí.

Nevýhodou bylo velké mnoství pohyblivých ástí, které vyadovaly komplexní mazání cirkulujícím olejem a vyadovaly pelivou údrbu. Pohon Buchli proto pevládal pouze ve vysoce výkonných expresních lokomotivách, kde neexistovaly ádné alternativy. SBB mla 240 lokomotiv s pohony Buchli v provozu déle ne 60 let. Ae 3/6 I byly v provozu po dobu 73 let od roku 1921 do roku 1994. Francouzské eleznice mly v provozu 100 expresních lokomotiv po dobu 50 let, piem pohon byl instalován a do poátku 50. let. Pohon Buchli se dnes ji nepouívá, protoe jsou k dispozici mení, vysokorychlostní hnací motory, které umoují lehí pohony. U pohon Buchli pi rychlostech nad 140 km / h se navíc nerovnováha zpsobená komponenty pohonu stala píli velkou - nevýhoda, která byla odstranna u univerzálního pohonu SLM ve vývojovém kroku bezprostedn po pohonu Buchli .

Vozidla s pohonem Buchli

zem elezniní spolenost modelová ada íslo Rok výstavby Výrobce Vzorec osy závazek obrázek
výcarskovýcarsko výcarsko SBB Fb 2/5 1 1918 SLM , BBC 1 '(1Bo) 1' Vyzkouejte lokomotivu SBB CFF FFS Be 25 BBC SLM 1.jpg
výcarskovýcarsko výcarsko SBB Ae 4/8 1 1922 SLM, BBC (1'Bo1 ') (1'Bo1') Vyzkouejte lokomotivu SBB Ae 4 8 11 000 babika na poátku 20. let 20. století. Jpg
výcarskovýcarsko výcarsko SBB Ae 3/6 I. 114 1920-1929 SLM, BBC,

MFO , SAAS

2'Co1 ' Univerzální lokomotiva Ae 3-6-I buchli.jpg
výcarskovýcarsko výcarsko SBB Ae 4/7 127 1927-1934 SLM, BBC,

MFO, SAAS

2'Do1 'nebo 2'Co (A1) Univerzální lokomotiva 11026Ae47BaumaI.png
výcarskovýcarsko výcarsko SBB Ae 8/14

11801

1 1931 SLM, BBC (1A) A1A (A1) + (1A) A1A (A1) Nákladní lokomotiva SBB Ae 8 14 11801 Rail Top.jpg
NmeckoNmecko Nmecko DR E 16 21 1926-1927

1932-1933

Krauss , BBC 1'Do1 ' Expresní vlaky 116010-0 Mnichov Hbf (1970) .jpg
NmeckoNmecko Nmecko DR ET 11 01 1 1935 ME , BBC Bo'2 '+ 2'Bo' Motorový vz ET 11 01 23-11-57 Reutlingen.jpg
FrancieFrancie Francie Rozpoet

SNCF

Rozpoet E 501-523

2D2 5400

23 1936-1938 Fives-Lille , CEM 2'Do2 ' Expresní vlaky SNCF 2D2 5413 b.jpg
FrancieFrancie Francie PO

SNCF

E 501-502

2D2 5501-5502

2 1925 SLM, BBC 2'Do2 ' Expresní vlaky E-502 PO.jpg
FrancieFrancie Francie PO

SNCF

E 503-537

2D2 5503-5537

35 1933-1935 Fives-Lille , CEM 2'Do2 ' Expresní vlaky 2D2-5525-a.jpg
FrancieFrancie Francie PO

SNCF

E 538-545

2D2 5538-5545

8. 1938 Fives-Lille , CEM 2'Do2 ' Expresní vlaky PO-Midi E 543.jpg
FrancieFrancie Francie SNCF 2D2 5546-5550 5 1942-1943 Fives-Lille , CEM 2'Do2 ' Expresní vlaky SNCF 2D2 5546.jpg
FrancieFrancie Francie SNCF 2D2 9100 35 1950-1951 Fives-Lille , CEM 2'Do2 ' Expresní vlaky 2D2-9108-a2.jpg
IndieIndie Indie GIPR EC / 1 1 1928 Hawthorn Leslie , BBC 2'Co'2 Expresní vlaky GIPR EC1 4002.jpg
IndonésieIndonésie Indonésie ESS 3000 2 1924 SLM, BBC (1A) Bo (A1) Expresní vlaky ESS3002-1940.jpg
JaponskoJaponsko Japonsko JGR 7000-7001 pozdji ED54 2 1926 SLM, BBC (1A) Bo (A1) Expresní vlaky JNR ED 54-2.jpg
eská republikaeská republika eská republika SD E 465 2 1927 Breitfeld-Dank , BBC 1'Do1 ' Osobní vlaky CSD E465 0.jpg
BrazílieBrazílie Brazílie Paulista eleznice 320 1 1932 SLM, BBC 1'Do1 ' Expresní vlaky CP 320 Brown Boveri Buchli.jpg
Spojené státySpojené státy Spojené státy PRR O1b 2 1931 PRR, BBC 2'Bo2 ' Osobní vlaky PRR O1.jpg

O1 7850 s pohonem GE

Patenty

  • Patent US1298881 : Hídelová spojka. Publikováno 1. dubna 1919 , vynálezce: Jacob Buchli.
  • Patent DE304997 : spojka. Registrováno 7. prosince 1916 , publikováno 19. dubna 1918 .
  • Patent US1683674 : Konstrukce lokomotivy. Registrován 18. srpna 1926 , publikován 11. záí 1928 , vynálezce: Karl Howard.

literatura

  • Günter Kästner: Lokomotivy s pohony Buchli . In: Wolfgang Messerschmidt (ed.): Lok Magazin . Ne. 59 . Franckh'sche Verlagshandlung, W. Keller & Co. , 1973, ISSN  0458-1822 , str. 158-163 .
  • Gustav Nagel: Exotická vc v této zemi. Pohon Buchli . V: LOK MAGAZINE . . 253 / svazek 41/2002. GeraNova Zeitschriftenverlag GmbH Mnichov, ISSN  0458-1822 , str. 6465.
  • Werner Nef: Buchli-Oldtimer der Schweiz , 2003, ISBN 3-7654-7125-9 .
  • Karl Sachs: Elektrická hnací vozidla , 1953, svazek I, str. 298301.
  • Hans Schneeberger: Elektrická a naftová hnací vozidla SBB, svazek 1: roky výroby 19041955. Minirex, Lucerne 1995, ISBN 3-907014-07-3
  • Peter Willen: Lokomotivy ve výcarsku, hnací jednotky se standardním rozchodem. 3. vydání, Orell Füssli Verlag, Curych 1975, ISBN 3-280-00800-X

webové odkazy

Commons : Buchli Drive  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Opiniones de nuestros usuarios

Blanka Zapletalová

Někdy, když na internetu hledáte informace o něčem, najdete příliš dlouhé články, které trvají na tom, abyste mluvili o věcech, které vás nezajímají. Tento článek o Pohon Buchli se mi líbil, protože jde k věci a mluví přesně o tom, co chci, aniž bych se ztrácel v neužitečných informacích.

Gabriel Král

Toto je dobrý článek o Pohon Buchli. Poskytuje potřebné informace bez excesů.

Stepan Vaněk

Záznam o Pohon Buchli pro mě byl velmi užitečný.

Alenka Král

Konečně! V dnešní době se zdá, že pokud nepíší články o deseti tisících slovech, nejsou šťastní. Redaktoři obsahu, toto ANO je dobrý článek o Pohon Buchli.