Pevné ceny knihInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Pevné ceny knih. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Pevné ceny knih, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Pevné ceny knih a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Pevné ceny knih. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Pevné ceny knih! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Pevné ceny knih, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Úetní cena je zákonným nebo smluvním urováním cen knih a podobných produkt. Stanovuje, e vydavatelé (nebo dovozci knih) stanoví a zveejní u kadé knihy nezmnitelnou cenu, která je pak závazná pro vechny konené prodejce (napíklad knihkupectví ), tj. Nesmí ji klesnout pod ani pekroit.

Tento zásah do ekonomiky volného trhu je odvodnn pedevím skuteností, e knihy mají zvlátní postavení kulturního bohatství a e pevné ceny knih zaruují rznorodou kálu knih a celonárodní nabídku z meních knihkupectví.

Ceny fixních knih byly v Nmecku zavedeny v roce 1888. Loi Lang ve Francii platí od roku 1981 a byl vzorem pro právní regulaci v evropských zemích. V roce 2002 byl v Nmecku pedstaven zákon o stanovení cen knih . V roce 2013 platily v jedenácti zemích EU odpovídající pedpisy . V nmecky mluvící oblasti mají Nmecko a Rakousko zákonem pedepsanou pevnou cenu knihy, ve výcarsku je cena knihy zdarma, stejn jako ve Velké Británii a USA . Mnoho zemí má právní situaci, která je proti pevným cenám knih, tj. Zakazuje vydavatelm ukládat maloobchodní cenu na své zákazníky. Napíklad nkolik vydavatel ve Spojených státech narazilo na právní problémy, kdy se pokoueli stanovit minimální cenu svých e-knih na Amazonu .

Stávající pedpisy

Evropa

V Evrop byla cena knihy za rok 2008 regulována zákonem v Nmecku, Francii, ecku, Itálii, Nizozemsku, Rakousku, Portugalsku a panlsku; prmyslové dohody byly uzaveny v Dánsku, Norsku a Maarsku. V Belgii, Estonsku, Finsku, Velké Británii, Irsku, na Islandu, v Polsku, védsku, výcarsku a eské republice nebyla pevná cena knihy. Také v roce 2013 platila pravidla pro fixní ceny knih v jedenácti evropských zemích.

Nmecko

V Nmecku, pevné ceny knih ( § 5 Book cenu stanovenou zákonem ) platí v knihkupectvích na vech knih vydaných v Nmecku (vetn cizojazyných ty, za pedpokladu, e jsou prodávány pedevím v Nmecku) stejn jako notový záznam a kartografických produkt . Krom toho se pevné ceny knih vztahují na výrobky, které reprodukují nebo nahrazují knihy, noty nebo kartografické výrobky, a pokud jsou vzaty v úvahu celkové okolnosti, jsou peván typické pro vydavatelství nebo obchod s knihami, jako i pro kombinované pedmty, v nich jeden z uvedené produkty jsou hlavní polokou ( § 2 BuchPrG).

Pokud se nejedná o pouité zboí nebo tituly, jejich stanovení cen bylo oficiáln zrueno, musí být tato cena dodrena ( § 3 BuchPrG). Dováené tituly ze zemí bez fixních kniních cen naopak nepodléhají udrování cen ani v Nmecku.

Zákon o cenách knih

Vzhledem k zákonu o stanovení ceny knihy je vydavatel ze zákona povinen stanovit cenu vetn dan z obratu (konenou cenu) za vydání knihy k prodeji koneným zákazníkm.

Ceny pevných knih platí po urité pedbné fázi, bhem ní lze knihy prodávat za nií cenu pedplatného prostednictvím závazných pedobjednávek ped oficiálním datem vydání . S veejným prohláením - obvykle v lutých stránkách v Börsenblatt - vydavatel me zvednout pevnou kniní cenu po 18 msících pro jednotlivé tituly. Ceny knih, které se objevují opakovan, napíklad kadoron v aktualizovaném vydání, lze také zruit pi vydání nového vydání.

Výjimkou z pevné ceny jsou oznaené vadné kopie se skutenými vadami, pouité knihy (ji prodané za pevnou cenu) nebo stará vydání, která jsou na trhu déle ne 18 msíc a u nich vydavatel zruil stanovení ceny. Na takzvané vrácení se nevztahují pouze fixní ceny, pokud jsou knihy skuten pokozené nebo zneitné, oznaené vadné kopie . Kniní kluby, které lenm prodávají pouze knihy, jsou fixními cenami knih ovlivnny pouze v omezené míe. Vystupujete jako dritel licence a vydáváte tak speciální edice (tzv. Edice kniních klub ), které musí mít znaný rozdíl ve vybavení a obvykle se objevují se zhruba estimsíním zpodním od pvodního názvu. To umouje kniním klubm nabízet své tituly (které jako vydavatel sami poskytují s cenou) za mén. Pesto jsou tyto edice kniních klub také opt cenov vázané.

Kadý, kdo obchoduje s knihami na obchodní bázi, je povinen dodrovat pevné maloobchodní ceny. Podle rozsudku kadý, kdo prodává knihy v objemu, který je pro soukromé osoby neobvyklý, ji jedná na obchodní bázi. Takzvaní správci pevných cen (správci PB) monitorují dodrování fixních cen knih: piblin 1 000 vydavatel povilo právníky Wiesbadenu Dieterem Wallenfelsem a Christianem Russem, aby zajistili dodrování fixních cen. V praxi se varování rozesílají, kdy správci PB zjistí poruení zákona. Správci PB jsou oprávnni tak uinit na základ aktivní legitimace, která jim písluí v souladu s § 9 odst. 2 . 3 BuchPrG; proto také alovají v soudním ízení sami. Pokud nkdo, kdo prodává nové knihy na komerním základ, neprokáe, e se na nj ji nevztahují fixní ceny knih, odpovídá za opomenutí, informace, náklady a náhradu.

Zavedením zákona o stanovení ceny knihy v Nmecku byl zruen auditorský prkaz na univerzitách, který studentm dával právo kupovat knihy od profesora za sníenou cenu.

píbh

Fixní ceny knih byly v Nmecku zavedeny v roce 1888 jako vyvrcholení a uzavení Krönerovy reformy pod vedením Adolfa Krönera, vedoucího nmecké asociace knihkupc . Pedpisy o pevných maloobchodních cenách v knihkupectví byly pvodn zakotveny ve stanovách, jako i v dopravních pedpisech a prodejních pedpisech Börsenvereinu. V prvních desetiletích její existence byly tedy nmecké fixní ceny knih ist asocianprávním pedpisem. Börsenverein zahájil a monitoruje sankce za poruení stanov. V zásad by to mohlo být namíeno pouze proti lenm klubu. Vzhledem k velké oblasti vlivu Börsenvereinu v nmeckém knihkupectví bylo ve skutenosti ovlivnno celé odvtví. S tím spojená monost vzniku kartelu a zvýení cen knih byla v roce 1903 kritizována v memorandu Nmecký kniní obchod a vda lipským ekonomem a novinovým vdcem Karlem Bücherem a vedla ke kninímu sporu pojmenovanému po nm .

Teprve v roce 1927 byla pidána sloka smluvního práva se zavedením reverzního systému. Producenti knih (vydavatelé) a knihkupci se zavázali dodrovat pedpisy o pevných cenách prostednictvím dvoustranných dohod.

Kombinace asocianích a smluvních pedpis byla zachována a do roku 1945. Na naléhání západních spojenc bylo nutné opustit centrální sloku. Börsenverein tak piel o své právo dohledu nad fixními cenami knih v západním Nmecku. Po nkolika obtíích mohl západonmecký obchod s knihami získat od spojenc základní povolení k urování cen knih. V roce 1958 byla vertikální údrba cen zakotvena v zákon proti omezení hospodáské soute (GWB). Podle § 15 GWB byly dohody omezující cenovou volnost obecn zakázány. V § 16 GWB vak stálo: § 15 se nepouije, pokud (...) vydavatelská spolenost právn nebo ekonomicky zaváe kupující svých vydavatelských produkt, aby se dohodli na uritých cenách za dalí prodej nebo uloili stejnou vazbu na jejich kupující, dokud nebudou znovu prodáni poslednímu spotebiteli.

V následujícím období tedy bylo moné pokraovat v zajiování fixních cen knih reverzem:

 • 19571959: první kolektivní reverzní cross-publishing
 • 1966: Kolektivní klopa Franzen (rozíení 1967/68 o dv dalí zpáteky)
 • 1975: Sbratelská klopa 1974.

V sovtské okupaní zón (SBZ) a NDR byly po roce 1945 pvodn zachovány asocianí pedpisy o pevných cenách knih. V polovin 50. let to vak bylo zcela odstranno a nahrazeno státní kontrolou cen. Ji v roce 1948 byly ceny knih regulovány prostednictvím takzvaných cenových píkaz (PAO), které nejen pesn regulovaly dodrování maloobchodních cen, ale také urování cen vydavateli.

1. ervence 1990 byla v NDR v roce 1974 s hospodáskou a mnovou unií zavedena také sbratelská klopa.

1978 byl federální soud ve sporu Eduscho kontraproduktivní S. Fischer Verlag Eduscho vpravo. Soudci prohlásili prodej relativn levných, velkoobjemových titných knih v obchodech s etzci kávy za nezávadný podle práva hospodáské soute, pokud neexistuje souvislost mezi nákupem kávy a doplkovými výrobky.
V dsledku evropského sjednocení vyvstala nová výzva pro pevné ceny knih. Protoe evropské právo zakazuje omezení hospodáské soute v obchodu mezi lenskými státy, musely být staré pedpisy v nmecky mluvící oblasti zmnny. Ji v roce 1993 se Rakousko, výcarsko a Nmecko pipojily ke spolenému peshraninímu kolektivnímu reverzu. Po vstupu Rakouska do Evropské unie (1. ledna 1995) byla tato dohoda napadena také Komisí pro hospodáskou sout EU. V roce 1998 byl zahájen formální postup pezkoumání peshraniního udrování cen mezi Nmeckem a Rakouskem. Po dlouhých sporech byla v roce 2000 EU uznána zásada pevných cen knih, ale právní základ musel být zmnn. 1. ervence 2000 byl v Rakousku zákonem upraven díve dobrovolný systém stanovování cen ( klopa pro stanovení cen ).

V roce 2000 dospla komise Monopolies k závru, e zruení fixních cen knih neohrozí knihu jako kulturní bohatství. Poadavek vak odmítl tehdejí spolkový ministr hospodáství Müller . V roce 2018 pedstavila Komise monopol zvlátní zprávu o fixních cenách knih, ve které se vyslovila pro zruení fixních cen, protoe se domnívá, e mnohé z pedpokládaných pedpoklad a úink fixních cen nejsou ovitelné. Bundestag pak se rozhodl na konci roku 2018, pevné ceny knih zstanou a e argumenty monopol komise by nemlo být vyhovno.

Od 1. íjna 2002 byla v Nmecku legáln ukotvena také odpovídající regulace (viz webové odkazy ); zákon byl zmnn v ervenci 2006. Povinnost oznait vadné kopie ( § 7 odst. 1, . 4), monost maximáln 30 dn bez výprodej s pevnou cenou ( § 7 odst. 1, . 5) za pedpokladu, e tyto byly díve nabídnuta dodavateli k vrácení v pimené lht, zmna pro poskytování slev v podnikání se kolními knihami ( § 7 odst. 3 odst. 1) a objasnní, e stanovení ceny podle § 8 BuchPrG lze zruit pouze na kniní vydání, která byla poprvé vydána ped více ne 18 msíci.

S novým zákonem kolektivní reverz, který uroval fixní ceny knih v Nmecku do roku 2002, nevyprel - stále se pouívá pro fixní cenu asopis.

Výjimky

Výjimky z pevných cen knih upravuje § 7 zákona o fixní cen knihy. V Nmecku jsou tedy následující knihy osvobozeny od pevných cen knih:

 • Knihy vydané v zemích bez pevných cen knih (nap. Velká Británie) a importované do Nmecka.
 • V pípad peshraniního prodeje v rámci Evropského hospodáského prostoru, pokud nebyly knihy vyváeny pouze za úelem zptného dovozu
 • Vadné kopie takto oznaené
 • Knihy nabízena jako souást schvalování prodeje.

Krom toho lze zruit fixní cenu za knihy, které byly vydány ped více ne 18 msíci. O dívjím zruení lze uvaovat také v pípad, e by kniha po dosaení uritého data ztratila významnou hodnotu. To je pravideln pípad, kdy vydavatel vydá levnjí broovanou edici. Pi prodeji knih do knihoven me být poskytnuta sleva a 10 procent, v závislosti na typu knihovny . Vydavatel me také poskytnout slevy knihkupcm a autorm pro vlastní potebu (tzv. Kolegova sleva ), stejn jako uitelm za úelem kontroly jejich pouívání ve tíd.

E-knihy

Právní situace s takzvanými e-knihami zstala dlouhou dobu nejasná. Psobnost zákona o cenách knih se vztahuje také na výrobky, které reprodukují knihy, hudební nebo kartografické výrobky nebo jejich náhraky. Sdruení nmeckého kniního obchodu , které lze na ceny knih upozornit, bylo pvodn názorem, e ceny knih ano nevztahuje se na tuto formu publikace. V roce 2008 asociace zcela zmnila svj pohled a odvodnila to mimo jiné strachem z eroze fixních cen jako celku. Sdruení tento pohled prosazuje od ledna 2009, take u e-knih existují i pevné ceny knih.

Nakladatelství Berlin Story ujal autor Klaus Behling brzy 2012 experiment, titul z posledního zmní svtla publikovat e-knihy a nechat zákazníky platit v hotovosti nebo jiných aktiv, protoe neexistují ádné informace o urování cen pro e-knihy. Vydavatele poté varoval správce pro udrování cen, který pracoval pro nkolik vydavatel, a poádal ho, aby stanovil cenu nebo zastavil prodej.

Dne 3. února 2016 schválil federální kabinet zmnu zákona, která ukládá vem vydavatelm také stanovit závaznou maloobchodní cenu elektronických knih. Nové naízení vstoupilo v platnost 1. záí 2016. Nmecký svaz obchodu s knihami zmnu zákona uvítal.

Nedávný výzkum fixních cen knih v Nmecku

Zpsobené rozhodnutím ESD v roce 2016, ve kterém ESD povauje fixní ceny lék na pedpis za nesluitelné s právem EU, se pevné ceny knih v Nmecku staly pedmtem nedávného výzkumu. Poté, co se Komise monopol ve své zvlátní zpráv 80 v roce 2018 vyslovila ve prospch zruení fixních cen knih, Börsenverein des Deutschen Buchhandels zadala dv zprávy. Ekonom Prof. Götz jménem Börsenvereinu zkoumá ekonomické efekty fixních cen knih na Univerzit Justuse Liebiga v Giessenu . Právní vdec profesor Fuchs , také jménem Börsenverein, vyetuje na univerzit v Osnabrücku sluitelnost Book stanovení cen zákona s evropským antimonopolním právem .

Na Westfälische Wilhelms-Universität Münster, nezávislé interdisciplinární výzkumné skupin vedené prof. Pohlmannem , prof. Siegem a Dr. Kögler s fixními cenami knih z právního, ekonomického a literárního hlediska.

Rakousko

V Rakousku jsou pevné ceny knih regulovány federálním zákonem o pevných cenách knih schváleným v roce 2000 . 23. íjna 2014 rozhodla rakouská národní rada o rozíení fixních cen knih na e-knihy a online obchodování.

výcarsko

Ve výcarsku nebyly ceny knih stanoveny státním zákonem, ale soukromoprávní smlouvou mezi vydavateli a knihkupci (tzv. Kolektivní klopa). Tato dohoda byla v rozporu s antimonopolním zákonem. Ceny fixních knih klesly v kvtnu 2007 poté, co federální nejvyí soud potvrdil hodnocení komise pro hospodáskou sout a výcarská federální rada odmítla výjimku pro kartel.

Dnes tedy neexistuje pevná cena knihy. Zákon o jejich zavedení nebo znovuzavedení selhal kvli referendu v roce 2012 . V referendu 11. bezna 2012 ti, kteí byli oprávnni volit, zákon odmítli s 56,1 procenty hlas proti.

V minulosti byly pevné ceny knih ve výcarsku regulovány odlin v závislosti na jazykové oblasti:

 • V italsky mluvícím výcarsku byla cena knihy vdy zdarma.
 • Ve francouzsky mluvícím výcarsku byla cena knihy zveejnna poátkem 90. let. Pedtím existovala prmyslová dohoda o regulaci cen knih. Sout Komise (Weko) provádí vyetování nadmrné cen ze strany francouzských vydavatel.
 • V nmecky mluvícím výcarsku jsou knihkupci od roku 1976 z iniciativy výcarské asociace knihkupc a vydavatel vázáni cenou knih stanovenou vydavateli . Od roku 1993 to bylo v Nmecku, Rakousku a nmecky mluvícím výcarsku organizováno jednotn pomocí kolektivní klopy. Obchody, které klopu nepodepsaly, nedodali vydavatelé a prostedníci. Na základ etení od roku 1998 spolenost Como zakázala jak pevné ceny, tak nedoruení. Tento zákaz vstoupil v platnost v roce 2007 po dlouhých zkoukách.

Federální zákon o pevných cenách knih, plánovaný na rok 2008, byl parlamentem pijat v roce 2011 po rozsáhlých jednáních. V referendu namíeném proti tomu volii odmítli znovuzavedení fixních cen knih. Obyvatelé nmecky mluvících a italsky mluvících kanton, kteí vichni odmítli fixní ceny knih, pehlasovali ceny francouzsky mluvících kanton, kde byl zákon z velké ásti schválen.

Cíle a efekty: teorie

Z ekonomického hlediska fixní ceny knih znamenají, e je v rámci kniního obchodu zabránno cenové souti . Ve srovnání s dokonalým trhem je toto omezení hospodáské soute neúinné a vede k vyím cenám, niím objemm prodeje a nadmrným ziskm pro výrobce ( monopolní zisky ). Zejména osoby s nízkými mzdami jsou negativn ovlivnny vyími cenami knih.

Ceny pevných knih jsou v nkolika zemích, zejména v Nmecku a dalích zemích EU, hájeny kulturním argumentem. Deklarovanými cíli pevných cen knih je velké mnoství dobe zásobených knihkupectví, která nabízejí vtí poet titul, které pesahují bestsellery a zahrnují také mén populární, ale kulturn hodnotné tituly. Podle tohoto argumentu vzniká vtí poet titul, protoe monopolní zisky umonné fixními cenami knih iní vtí poet titul ziskovými (knihy mají vysoké fixní náklady a nízké mezní náklady , a proto nií edice vyadují vyí jednotkové ceny ne vyí edice). Protoe knihy nejsou homogenním zboím , zastánci fixních cen knih (napíklad knihkupectví a vydavatelé) argumentují kíovým subvencováním : monopolní zisky by byly pevedeny z bestseller na okrajové tituly a zvýily by tak distribuci zejména mén populárních knih. Tímto zpsobem mají pevné ceny knih pozitivní kulturní úinek.

Existuje vak ada argument a protiargument týkajících se kíového subvencování prostednictvím fixních cen knih:

 • Kíové subvencování autor poprvé nebo jiných vysoce rizikových projekt také probíhá bez fixních cen knih, napíklad v nadji na získání bestselleru, co obvykle nelze pedvídat.
 • Neexistuje ádná záruka, e monopolní zisky z bestseller budou skuten pouity na kíové subvencování mén populárních titul.
 • Cenová elasticita of poptávka je nií ne u mén populárních titul, ne pro více ty oblíbené. Vydavatelé proto mohou díky pevným cenám knih lépe plánovat.
 • I kdy funguje kíové subvencování, není jasné, zda výsledné kulturní pínosy (rostoucí rozmanitost titul) kompenzují náklady na naruení trhu (zvýení cen knih).

Ukazateli ekonomického úinku fixních cen knih jsou pedevím koncentrace a trní podíly jednotlivých vydavatel a etzc knihkupectví, hustota knihkupc, ceny knih, údaje o obratu a prodeji knihkupectví nebo jednotlivých knih a poet a rozmanitost dostupných knih a v nabídce.

Aspekty fixních cen knih, které sniují úinnost

V literatue jsou uvedeny dvody, které sniují úinnost, e fixní ceny knih propagují dealerské kartely , pedstavují pekáku pi volb optimálního prodejního kanálu a podporují kartely výrobc.

Kartely prodejc : Maloobchodníci jsou smluvn vázáni (prostednictvím kolektivní smlouvy, známé jako klopa) prostednictvím velkoobchodník a vydavatel. Ceny pevných knih zabraují vzniku diskont a brání internetovým prodejcm, protoe jejich hlavní výhodou je nízká cena. Práv tato pekáka je v zájmu stacionárních maloobchodník a etzc. Jako kartel tedy podporujete fixní ceny knih.

Optimální prodejní kanál: V prbhu ivotního cyklu produktu by mlo smysl, aby vydavatel zmnil prodejní kanál. Na zaátku ivotního cyklu má strategie vysoké ceny smysl slouit tm kupujícím, kteí si rádi kupují aktuální díla. Pozdji má smysl sniovat cenu, aby ve velkém oslovila zákazníky, kteí si uvdomují cenu. Tato strategie se nemusí vdy shodovat se zájmy obchodu. Známá díla by chtl vyuít k tomu, aby ml prodejní píleitost i pro mén známá. Speciální nabídky pro souasné bestsellery by proto byly vhodným prostedkem k pilákání zákazník. Nakonec zákazník po krátké dob oekává sníení ceny a pi rozhodování o nákupu se pizpsobí tomu, aby knihu po njaké dob zlevnil. Fixní cena knihy brání návnadám z obchodu a signalizuje kupujícímu, e nemá anci knihu v krátkém asovém období zlevnit.

Kartel výrobce je také podporován pevnými cenami knih. Kartel je vdy pod tlakem, e pro jednotlivé leny kartelu je levné tajn mírn sníit ceny kartelu. Díky tomu získává podíl na trhu a stále tí z nafouknutých cen. Pevná úetní cena s pevnými maremi zajiuje leny kartelu ped odchodem jednotlivých len.

Aspekty fixních cen knih, které zvyují efektivitu

Z dvod, které zvyují efektivitu, literatura uvádí, e fixní ceny knih vedou k vyímu potu prodejních míst a zvyují úrove slueb. Vysoký poet prodejních míst má asto prodej podporující úinek (speciální forma Sayovy vty ). Ceny fixních knih sniují cenovou konkurenci, co znamená, e na trhu mají anci i malí obchodníci s nepíznivými nákladovými strukturami. Výsledný nárst potu knihkupc zase teoreticky vede k vyímu potu prodejních míst a tím i vyím prodejm pro vydavatele. V zemích s pevnými cenami knih vak také dolo ke znatelné koncentraci trhu ve prospch velkých maloobchodních etzc.

S koncem cenové konkurence je sluba stále dleitjí, protoe je jediným zpsobem, jak se odliit od konkurence. Sluba me znamenat napíklad kvalitu poradenství, rznorodost nabídek a podobn. V knihkupectví jsou zde zmínny zejména rady a monost objednání vech dostupných knih prostednictvím velkoobchodník . Tyto sluby bylo moné nabízet pouze proto, e byla odstranna zhoubná konkurence ohledn cen pevnými cenami knih. Zde je zmínno zejména odstranní problému s volným jezdcem (zákazníkovi lze v knihkupectvích poradit a objednat si jej na internetu).

Studie o úincích fixních cen knih

V diskusi o pevných cenách knih je první otázkou, zda jsou knihy primárn povaovány za voln obchodovatelné zboí, které musí elit výbru trhu, nebo zda je kniha kulturním pínosem, který si zaslouí zvlátní ochranu. Pokud potvrdíte potebu ochrany, dalí otázkou je, zda jsou pevné ceny knih nezbytným a vhodným nástrojem k prosazení této ochrany.

U píleitosti diskuse o znovuzavedení ve výcarsku zadala University of Applied Sciences Northwestern Switzerland (FHNW) studii o úincích zruení pevných cen knih v nmecky mluvícím výcarsku. Tato studie zkoumala vývoj v nmecky mluvícím výcarsku bhem prvních 10 msíc po zruení udrování cen a provedla srovnání mezi regiony nebo zemmi s udrováním cen i bez nich.

Studie dospla k závru, e 10 msíc po zruení pevných cen knih nelze doloit ádné statisticky významné zmny v cenách knih. Jasnjí signály lze oekávat zhruba za 3 roky, uvádí studie FHNW. Z pohledu spotebitele je ale moné pozorovat, e od zruení fixních cen knih dolo zejména na internetu ke skutené cenové válce. Píkladem toho je sleva 20% z bné nmecké prodejní ceny poskytovaná navíc k odpotu nmecké dan z prodeje , kterou Amazon.de poskytuje na vechny objednávky knih na dodávky do výcarska a Lichtentejnského kníectví od jara 2010 .

Zatímco první výsledky o vývoji cen jsou ji k dispozici, v souasné dob neexistují ádné pouitelné výsledky pro výcarsko v jiných aspektech, jako je vývoj potu knihkupectví nebo potu vyrobených knih. Pro Velkou Británii , kde v roce 1997 pestala existovat takzvaná dohoda o isté knize, bylo zjitno, e poet nov vydaných knih neustále narstá navzdory zruení fixních cen knih.

Dalím aspektem fixních cen knih je, e velcí vydavatelé mohou vyrábt levnji a velcí knihkupci mohou nakupovat levnji ne jejich konkurenti. V dsledku pevných prodejních cen vak zákazníci nemohou z této výhody nákupu tit. Na druhou stranu to znamená ochranu a zabezpeení plánování pro malé vydavatele, protoe jednou stanovené ceny asto nelze mnit nkolik let. Profituje z toho napíklad i internetový prodejce Amazon , který tak mohl pomoci financovat vstup do jiných prmyslových odvtví. Podle výpotu mlo být toto kvazisubvencování do konce roku 2013 a 500 milion EUR.

Viz také

literatura

 • Martin Engelmann: Budoucnost fixních cen knih na evropském jednotném trhu. Zastoupeno na základ nmecko-rakouského systému fixních cen knih. Dissertation.de, Berlin 2002, ISBN 3-89825-430-5 (Dissertation University of Würzburg 2001).
 • Hans-Döring von Gottberg: Analýza dopad zákonných fixních cen knih v Nmecku . Driesen, Taunusstein 2009, ISBN 978-3-86866-105-7 (Disertaní univerzita ve Würzburgu 2005, DNB 976747413 , ( plný text online PDF, zdarma, 2734 kB)).
 • Hans G. Henning: Struktura trhu a trní chování na nmeckém kniním trhu - prmyslov -ekonomická analýza fixních cen knih . Nomos, Baden-Baden 1998, ISBN 3-7890-5199-3 (Disertaní univerzita v Dortmundu 1997, pod názvem: Determinanty struktury trhu a chování trhu ).
 • Dirk Kurbjuweit : Kultura McKinsey: bankrot protielity . In: Ná efektivní ivot. Diktatura ekonomiky a její dsledky . Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2003, ISBN 3-498-03510-X , s. 149-165 .
 • Jürgen Kühnert: Historie pevných cen knih v Nmecku. Od svých poátk a do roku 1945 . Harrassowitz, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-447-06098-1 (disertaní práce University of Munich 2009).
 • Dieter Wallenfels, Christian Russ: Zákon o pevné cen. Pevná cena obchodu s knihami. 6. vydání. Beck, Mnichov 2012, ISBN 978-3-406-61190-2 (standardní komentá).
 • Nicolaus Ascherfeld: Velkoobchod s tiskem a evropské právo. Zkoumání antimonopolních a základních práv z hlediska nmeckého velkoobchodu s tiskem v evropském právu se zvlátním zetelem na paralelní problémy s fixními cenami knih . Peter Lang, Frankfurt nad Mohanem a dalí 1999, ISBN 3-631-35687-0 (disertaní práce University of Augsburg 1999).

webové odkazy

Wikislovník: Fixní ceny knih  - vysvtlení význam, pvod slov, synonyma, peklady

V Nmecku

V Rakousku

Ve výcarsku

Proti pevným cenám knih

Za pevné ceny knih

Pevné ceny knih pro e-knihy

Individuální dkazy

 1. Jürgen Kühnert: Historie pevných cen knih v Nmecku: od jejích poátk do roku 1945, Otto Harrassowitz Verlag, 2009, s. 91 [1]
 2. Apple nelegáln vyjednal ceny e-knih . In: Welt Online . 10. ervence 2013 ( welt.de [pístup 3. února 2016]).
 3. a b Parlamentní iniciativa pro regulaci cen knih - pedbný návrh a vysvtlující zpráva Národní hospodáské komise pro dan a dan (PDF; 127 kB) ze dne 13. íjna 2008 Komise pro ekonomiku a dan výcarské národní rady ( WAK-N).
 4. OLG Frankfurt, rozsudek ze dne 15. ervna 2004 , Az. 11 U 18/04 (Kart), plné znní = NJW 2004, 2098 a násl.
 5. OLG Frankfurt, rozsudek ze dne 8. prosince 2009 , Az. 11 U 72/07, plné znní.
 6. Christoph Koch : Co kdyby ... byly zrueny fixní ceny knih in: Brand eins , accessed on November 7, 2020
 7. Opravené ceny knih: Komise pro monopoly chce vymazat bez náhrady. In: Spiegel online. 07.07.2000.
 8. Zvlátní zpráva 80: Fixní ceny knih v mnícím se trním prostedí - Monopoly Commission. Citováno 27. února 2020 .
 9. ^ NN: Börsenverein vítá potvrzení pevných cen knih . In: deutschlandfunk.de. 14. prosince 2018, pístup 16. prosince 2018 .
 10. Kolektivní klopa .
 11. Tato formulace vyplývá z rozsudku ESD z 10. ledna 1985 , Az. C-229 /83, pípad Leclerc / Au blé vert. Nmetí spotebitelé se nicmén mohou vyhnout pevným cenám knih nákupem nmeckých knih v jiných zemích EU. Nkteí online prodejci se na to specializují a nabízejí bezplatnou dopravu do Nmecka.
 12. OLG Hamm: rozsudek ze dne 5. ervna 2012, Az. I-4 18/12 , pokyny; Pokud je zaveno pouze závislé místo prodeje knih, ale nikoli spolenost, výjimka neplatí.
 13. Stanovisko k pevné cen e-knih (PDF; 25 kB) od Börsenverein des Deutschen Buchhandels , 29. záí 2008.
 14. Rozhovor Börsenblatt se správcem údrby cen Christianem Russem ze dne 29. záí 2008.
 15. Enno Lenze, (právník), Klaus Behling: Neuvitelné: varovný dopis zastavuje e-knihu se spravedlivými odmnami. In: Archivalia blog. Klaus Graf, 16. února 2012, pístup 29. dubna 2013 .
 16. Zákon o pevné cen. In: www.boersenverein.de. Citováno 17. íjna 2016 .
 17. Rozliení kabinetu: Ceny pevných knih by se mly vztahovat i na e-knihy In: Spiegel online. 3. února 2016.
 18. ESD, rozsudek v. 19. íjna 2016 - C - 148/15, ECLI: EU: C: 2016: 776 - Nmecká asociace Parkinsonovy choroby. Citováno 27. února 2020 .
 19. Komise pro monopoly, zvlátní zpráva 80. Ceny fixních knih v mnícím se trním prostedí, 2018.
 20. WELT: Literatura: Komise pro monopoly prosazuje zruení fixních cen knih . In: SVT . 29. kvtna 2018 ( welt.de [pístup 27. února 2020]).
 21. Pozadí zvlátní zprávy / stanoviska Börsenverein / Monopolkommission chce zruit fixní ceny knih. Citováno 27. února 2020 .
 22. ^ Webové stránky dílího projektu A02 - Literatura a trh Centra spoleného výzkumu 1385 Právo a literatura na univerzit v Münsteru. Citováno 27. února 2020 .
 23. Implementováno federálním zákoníkem I . 79/2014 .
 24. Komise pro hospodáskou sout, 1999, s. 455.
 25. Allemann, 2005.
 26. BuPG: Pedbný návrh (PDF; 29 kB) ze dne 13. íjna 2008 se zprávou (PDF; 127 kB).
 27. Informace o referendu o pevných cenách knih ( memento z 5. bezna 2012 v internetovém archivu ).
 28. a b c Frederick van den Ploeg: Mimo dogma dohody o pevné cen knihy. In: Journal of Cultural Economics. 28, 2004, s. 1-20.
 29. a b c Bert Rürup , Roland Klopfleisch, Henning Stumpp: Ekonomická analýza fixních cen knih , 1997, ISBN 3-7657-2047-X .
 30. ^ Kaufmann: Problémy fixních cen knih podle evropského antimonopolního práva , 1998.
 31. Srov. Schneider: Kniha je zboím. In: výcarský msíc. Únor 2012.
 32. B. Hulliger, D. Lussmann, P. Perrett, M. Binswanger: První efekty zruení pevných cen knih. ( Memento z 8. ervna 2013 v internetovém archivu ) Vysoká kola ekonomická, Univerzita aplikovaných vd Severozápadní výcarsko, FHNW, 11. ervence 2008.
 33. Office of Fair Trading: Hodnocení dopadu na produktivitu ukonení udrování cen pi dalím prodeji knih (PDF; 452 kB), 78. Zajímavé je, e poet nov vydaných knih v Nmecku ve sledovaném období stagnoval (20002005) zatímco ve Velké Británii rostl tém dvojnásobn.
 34. Guido Bruch: Jak je Amazon dotován fixními cenami knih. dne: verkauf preis-optimierung.de , 29. prosince 2013.

Opiniones de nuestros usuarios

Libor Richterová

Někdy, když na internetu hledáte informace o něčem, najdete příliš dlouhé články, které trvají na tom, abyste mluvili o věcech, které vás nezajímají. Tento článek o Pevné ceny knih se mi líbil, protože jde k věci a mluví přesně o tom, co chci, aniž bych se ztrácel v neužitečných informacích.

Peter Marek

Pěkný článek z Pevné ceny knih.