Námoní dopravaInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Námoní doprava. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Námoní doprava, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Námoní doprava a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Námoní doprava. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Námoní doprava! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Námoní doprava, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

S Maritime , v Rakousku a ve výcarsku, také k doplování paliva se nazývá provoz lodí ( výletní ) za úelem pepravy zboí a osob, na moích a oceánech .

Námoní doprava zpracovává velkou ást námoního obchodu a vekerý svtový obchod. Velké námoní pístavy jsou napíklad Kobe (Japonsko), Hongkong (PR ína), Pusan (Jiní Korea), Hamburk a pístavy ZARA Zeebrugge , Antverpy (oba Belgie), Amsterdam a Rotterdam (oba Nizozemsko). V posledních nkolika desetiletích velké lod nahradily nebo vytlaily mení lod; v této souvislosti nabyla na dleitosti hloubka a íe vodních cest a pístav. Obzvlát hluboké pístavy se nazývají hluboké vodní pístavy .

Námoní oblasti pro lodní dopravu zahrnují také vhodné vodní cesty , tj. Velké eky (nap. Labe do Hamburku nebo Weser do Brémy ), kanály ( Panamský prplav , Suezský prplav , Kielský prplav ) a vnitrozemská jezera spojená s moem vodními cestami (nap. Velká jezera v Severní Americe). Námoní doprava rozliuje linkovou dopravu a trampovou dopravu . V liniové slub lod zastavují v uritém sledu pístav podle pevných jízdních ád, v trampské doprav se lod voln pohybují podle nabídky a poptávky s písluným nákladem.

Pro námoní dopravu platí jiné pedpisy ne pro vnitrozemskou dopravu . V nmeckých teritoriálních vodách to upravují pedpisy pro lodní trasy . Situaci ve výcarsku najdete ve výcarské námoní doprav .

píbh

herci

Mezi dalí patí aktéi v námoním prmyslu

Lodní trh

Objem pepravy v multimodální námoní doprav v Nmecku

Námoní doprava je provozována s rznými druhy nákladních lodí . Ty mají na lodním trhu následující podíly: voln loené lod (55%), tankery (27%), kontejnerové lod (14%), plynové tankery (2%) a dalí (2%). Hromadné nosie (známé také jako hromadné nosie) pepravují pedevím eleznou rudu, uhlí, obilí, bauxit, fosfáty, cement, cukr, rýi, rot a ocel. Tyto cisterny jsou rozdleny do ropných tanker, produkt cisterny (pro rafinované produkty), chemických tanker a zkapalnný plyn cisterny .

Více ne 90% svtového obchodu , tém 95% zahraniního obchodu Evropské unie a tém 70% nmeckého dovozu a vývozu se uskuteuje po moi. Piblin 170 zemí (od roku 2008) provozuje piblin 90 000 obchodních lodí po celém svt . Z toho 42 000 se pouívá v mezinárodní peprav. Tyto nákladní zboí s nejvtím podílem svtového námoního obchodu jsou: ropy a ropných produkt (33%), uhlí (11%), elezná ruda (10%) a obilí (4%).

Aby se omezily výkyvy ( volatilita ) sazeb za dopravu, byly a jsou uzavírány smlouvy o asové charterové smlouv. Tyto smlouvy umoují pronájem lodí na delí dobu (a deset let) pronajímateli za fixní cenu . Bhem doby platnosti smlouvy lze provádt pouze drobné zmny. Výhodou pro majitele lodi a pronajímatele je lepí základ pro výpoet. Dohody dopedu Nákladní (FFAs) se pouívají k aby se zajitní obchodní prunjí a efektivnjí .

The Baltic Dry Index , který Baltská burza v Londýn zveejnila poprvé v roce 1985, je ústedním ukazatelem cenové hladiny na lodním trhu hromadného nákladu . Baltic International Tanker Routes Index (BITR) existuje pro trh s tankery od roku 1998; V roce 2001 byl rozdlen na Baltic Dirty Tanker Index (BDTI) a Baltic Clean Tanker Index (BCTI). Indexy kontejner HARPEX a Howe Robinson jsou indexy pro charterové sazby (pronájem lodí) na trhu kontejnerových lodí .

Následující tabulka ukazuje velikosti lodí a jejich podíl na svtové obchodní flotile a na hromadném peprav zboí v roce 2005 v procentech.

Velikosti lodí Kapacita
v dwt
Podíl
svtové obchodní flotily
v%
Podíl
hromadné pepravy zboí
v%
Capesize pes 100 000 10 62
Panamax 60 000-80 000 19. místo 20. místo
Supramax 45 000-59 000 37 12. místo
Handysize 15 000-35 000 34 6. místo

Zásah do ivotního prostedí

Emise skleníkových plyn z lodí jsou významným faktorem globálních zdroj CO 2 a pispívají k úinkm zmny klimatu. Lodní doprava v Evrop zpsobuje piblin ptinu celosvtových emisí skleníkových plyn na moi. V roce 2021 Evropská agentura pro námoní bezpenost (EMSA) a Evropská agentura pro ivotní prostedí (EEA) pedloily zprávu , podle které jsou lod zodpovdné za 13,5 procenta vech emisí skleníkových plyn zpsobených dopravou v EU v roce 2018. Silniním provozem je nejvtí zneiovatel, za ním následuje letecký provoz. Dalími negativními dopady na ivotní prostedí je zneitní ovzduí, zejména v pístavech, úniky ropy, vypoutní odpadních vod, skládkování plastového odpadu, hluk pod vodou a transport ivých organism do jiných vodních ploch .

Viz také

webové odkazy

Wikislovník: Námoní doprava  - vysvtlení význam, pvod slov, synonyma, peklady

literatura

Individuální dkazy

  1. 90% zboí obchodovaného po celém svt a 40% zboí v rámci Evropy se pepravuje po moi. `` Tetí studie IMO o skleníkových plynech`` (2014) stanovila svtový námoní obchod v roce 2007 na 7 790 milion tun a v roce 2012 na 9 297 milion tun (plus 13,4 % za 5 let = prmrný roní rst 3,4 %). ( Zdroj )
  2. ^ Gunther Dütsch: Forward Freight dohody (FFA), prezentace, Vattenfall Trading Services, erven 2007
  3. die bank - asopis pro bankovní politiku a praxi : Deriváty nákladní: Leash off ( upomínka na originál z 26. prosince 2008 v internetovém archivu ) Info: Odkaz na archiv byl automaticky vloen a jet nebyl zkontrolován. Zkontrolujte pvodní a archivaní odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odeberte. , Vydání 12/2008 @1@ 2ablona: Webachiv / IABot / www.die-bank.de
  4. Athanasios V. Voudris: Analýza a pedpov trhu lodní dopravy velkoobjemových pepravc pomocí umlých neurálních sítí , Massachusetts Institute of Technology, erven 2006
  5. tagesschau.de: Zpráva: Doprava pispívá ke globálnímu oteplování. Získaný 1. záí 2021 .

Opiniones de nuestros usuarios

Ester Pešková

V tomto příspěvku o Námoní doprava jsem se dozvěděl věci, které jsem nevěděl, takže teď můžu jít spát.

Lucie Danková

Pro ty, jako jsem já, kteří hledají informace o Námoní doprava, je to velmi dobrá volba.

Karolina šimek

Konečně! V dnešní době se zdá, že pokud nepíší články o deseti tisících slovech, nejsou šťastní. Redaktoři obsahu, toto ANO je dobrý článek o Námoní doprava.