Licence BSDInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Licence BSD. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Licence BSD, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Licence BSD a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Licence BSD. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Licence BSD! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Licence BSD, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Licence BSD oznauje skupinu povolených licencí open source . Pvodní typ licence pochází z University of California, Berkeley ( UCB ), jak je naznaeno pomocí zkratkou BSD: B erkeley S oftware D istribution .

Software s licencí BSD lze pouívat voln. Je povoleno jej kopírovat, upravovat a íit. Jedinou podmínkou je, e oznámení o autorských právech pvodního programu nesmí být odstranno. Software na základ licence BSD je proto vhodný také jako ablona pro komerní (ásten proprietární ) produkty.

Tento licenní model se lií od GNU General Public License (GPL) v tom, e neobsahuje copyleft : programátor, který zmní program nebo knihovnu publikovanou na základ licence BSD a poté ji distribuuje v binární form, není povinen publikovat zdrojový kód jako dobe . Jakákoli redistribuce a pouití v nekompilované nebo kompilované form , s úpravami nebo bez nich, vak musí i nadále podléhat licenci BSD. K tomu je teba do programu pidat text licence BSD. V pípad binární publikace to me být nap. To lze provést napíklad v dokumentaci ; pi zveejnní zdrojového kódu lze text licence BSD vloit také pímo do zdrojového kódu.

Licenní texty

Takzvaná pvodní licence BSD

Jako pvodní licence BSD (pvodní licence BSD, licence BSD se 4 klauzulemi) v rzných vyjádeních se odkazuje na následující text:

Pvodní text

Analogický peklad (ne oficiální)

Autorská práva (c) ...

Vladai z University of California. Vechna práva vyhrazena.

Redistribuce a pouití ve zdrojové a binární form, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za pedpokladu, e jsou splnny následující podmínky:

 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výe uvedené upozornní na autorská práva, tento seznam podmínek a následující odmítnutí odpovdnosti.
 2. Redistribuce v binární podob musí reprodukovat výe uvedené upozornní na autorská práva, tento seznam podmínek a následující odmítnutí odpovdnosti v dokumentaci a / nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.
 3. Vechny reklamní materiály zmiující funkce nebo pouití tohoto softwaru musí obsahovat následující potvrzení: Tento produkt zahrnuje software vyvinutý Kalifornskou univerzitou v Berkeley a jeho pispvateli.
 4. Název univerzity ani jména jejích pispvatel nelze pouít k podpoe nebo propagaci produkt odvozených od tohoto softwaru bez zvlátního pedchozího písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ REGENTY A PISPVATELÉ TAK, JAK JSOU, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VETN, ALE NENÍ OMEZENY, IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚELY JSOU ZEKNUTY SE. V ÁDNÉM PÍPAD NEBUDE REGENTY NEBO PISPVATELI ODPOVDNÍ ZA JAKÉKOLI PÍMÉ, NEPÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁTNÍ, PÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ KODY (VETN, ALE NENÍ OMEZENO, ZAJITNÍ NÁHRADNÍHO ZBOÍ NEBO SLUEB; ZTRÁTY POUITÍ, ÚDAJ, ÚDAJ PERUENÍ PODNIKÁNÍ) NIC VDY ZPSOBIL A NA JAKÉKOLI TEORII ODPOVDNOSTI, KDY VE SMLOUV, PÍSNÉ ODPOVDNOSTI NEBO TORTU (VETN NEGLIGENCE NEBO JINÉHO JINÉHO VÝSTUPU) VYPLÝVAJÍCÍM Z JAKÉKOLI SPSOBU Z POUITÍ TOHOTO SOFTWARU, KDYKOLI DOPORUENÍ.

Autorská práva (c) ...

Pedstavenstvo University of California. Vechna práva vyhrazena .

Redistribuce a pouití v nekompilované nebo kompilované form, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za následujících podmínek:

 1. Redistribuovaný zdrojový kód softwaru musí obsahovat výe uvedené upozornní na autorská práva , tento seznam podmínek a následující doloku o odpovdnosti .
 2. Redistribuované kompilované kopie musí obsahovat výe uvedené upozornní na autorská práva, tento seznam podmínek a ustanovení o odpovdnosti, které je následuje, v dokumentaci a / nebo jiných materiálech distribuovaných s kopií.
 3. Vechny propaganí materiály zmiující funkce nebo pouití musí obsahovat následující prohláení: Tento produkt zahrnuje software vyvinutý spoleností University of California, Berkeley a pispvateli.
 4. Název univerzity ani jména jejích pispvatel nesmí schválit nebo pouít pouití produkt odvozených od tohoto softwaru bez konkrétního pedchozího písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJE PEDSTAVENSTVÍ A PISPVATELÉ BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH NEBO PEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VETN IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK VHODNOSTI SOFTWARU. V ádném pípad nebude Regents NEBO PISPVATELÉ odpovdnost za pípadné pímé, nepímé, nahodilé, zvlátní, exemplární nebo následné kody (vetn získávání NÁHRADNÍHO zboí nebo slueb; omezení práce dovedete, výpadku pouívání, DAT NEBO ZISK; nebo obchodní firmu PERUENÍ) TAKÉ VDY ZPSOBTE A PODLE JAKÉ POVINNOSTI, ZPSOBENÉ VE SMLOUV, PÍSNÉ POVINNOSTI NEBO NEPLATNÉ INNOSTI (VETN NEGLIGENCE) ODPOVDN, VE KTERÝCH KADOU ZPSOBEM POUÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU BOLO.

Dodávky BSD z let 1988 a 1989 obsahovaly archetyp (jet díve ) ostatních verzí licence BSD popsaných v tomto lánku, který byl uveden v jediném odstavci.

Ustanovení o odpovdnosti

Ustanovení o odpovdnosti (prohláení o vylouení odpovdnosti , uvedená velkými písmeny) licence BSD a GNU General Public License jsou zjevn velmi podobná co do obsahu i znní. Oba se skládají ze dvou vt. V první vdy najde PROVID ... JAK JE . Ve druhé vt jsou uvedeny nkteré typy kod, jako je ztráta dat, které by obecn mohly vzniknout pouitím softwaru BSD nebo GNU, za který je vak odpovdnost odmítnuta. Odchyln od toho vak GPL uvádí, e odpovdnost za kodu me vyplývat z právních norem (které se mohou zcela liit od norem USA) nebo z písemných slib.

Doloka o reklam

Tetí odstavec s íslem je také reklamní klauzule (reklamní klauzule se nazývá). Vyaduje, aby vývojái softwaru pi propagaci svého produktu uvedli název univerzity nebo jiného pispvatele. Mimo jiné je nekompatibilní s GPL .

U program publikovaných na univerzit v Berkeley byla tetí podmínka zruena 22. ervence 1999 Williamem Hoskinsem z UCB.

Verze citované výe je nyní odkazoval se na (na webových stránkách v www.gnu.org ) jako BSD licencí 4-bodu ( 4-klauzule BSD ), nové licence jako 3-klauzule BSD ( 3-klauzule BSD ) nebo upravená licence BSD, je kompatibilní s GNU GPL.

Licence FreeBSD

Bná je také 2-klauzule BSD ( 2-clause BSD ). Obsahuje pouze první dv podmínky (rovn ne klauzuli o reklam ) a nkdy se jí íká Zjednoduená licence BSD nebo Licence FreeBSD . Aktuální verze FreeBSD obsahuje doplnní 3 a 4 klauzule BSD pod odstavec velkými písmeny ( klauzule o odpovdnosti )

Názory a závry obsaené v softwaru a dokumentaci jsou názory autor a nemly by být interpretovány jako pedstavující oficiální zásady, a u vyjádené nebo implicitní, projektu FreeBSD.

Názory a závry v softwaru a dokumentaci jsou názory autor [posledních dvou] a nemly by být vykládány jako oficiální pokyny, explicitní nebo implicitní, pro projekt FreeBSD.

literatura

 • Malte Grützmacher: Open Source Software - BSD Copyright and Apache Software License - Copyright instead of copyleft . In: Der IT-Rechtsberater (ITRB), 2006, 108 a násl.

webové odkazy

Individuální dkazy

 1. Viz en: Licence BSD # Pedchozí licence (pístupná 11. srpna 2017), kde jsou tyto verze datovány do roku 1988/1989 a pvodní do roku 1990.
 2. GNU General Public License v3.0. Zeknutí se záruky. GNU Project , 18. listopadu 2016, pístup 14. srpna 2017 .
 3. GNU General Public License v3.0. Limatizace odpovdnosti. GNU Project , 18. listopadu 2016, pístup 14. srpna 2017 .
 4. V kadém pípad je pvodní licence BSD klasifikována na gnu.org .
 5. ^ William Hoskins: Zmna licence. University of California, Berkeley , 22. ervence 1999, zpístupnno 11. srpna 2017 .
 6. Rzné licence a komentáe o nich. Upravená licence BSD. Projekt GNU , pístup 12. srpna 2017 (anglicky, po roce 2013).
 7. Rzné licence a komentáe o nich. Licence FreeBSD. GNU Project , zpístupnno 11. srpna 2017 (anglicky, po roce 2013).
 8. Poznámky k datování verze FreeUSB jako produktu projektu FreeBSD se celkov zdají matoucí. Verze s web.archive.org ( Memento ze dne 29. dubna 1999 v internetovém archivu ) byla podána dne 29. dubna 1999 s verzí - asové razítko '$ Datum: 31/12/1998 14:28:59 $ "výe a autorská práva zaínající v roce 1994 a níe v roce 1995. ím více up-to-date webové stránky na www.freebsd.org má copyright zaíná v roce 1992 na vrcholu. Výe uvedená prohláení o autorských právech jsou moná pouze píklady konkrétního designu licence pro uritou doruovací verzi uritého programu, viz en: Licence BSD # 2-doloka licence (Zjednoduená licence BSD nebo Licence FreeBSD) . gnu.org tvrdí, e licence FreeBSD byla výsledkem doporuení pravdpodobn Richarda Stallmana (... ve svém volném ase ..., ale jeho jméno není na webu) v roce 1996 .

Opiniones de nuestros usuarios

Mario Linhartová

Myslel jsem, že už o Licence BSD vím všechno, ale v tomto článku jsem si ověřil, že určité detaily, které jsem považoval za dobré, tak dobré nejsou. Děkuji za informaci.

Ingrid Sýkorová

Tento záznam na Licence BSD mě přiměl vyhrát sázku, což je méně než dobré skóre.

Karel Jarošová

Tento záznam o Licence BSD je velmi zajímavý.

Hana Klimešová

Toto je dobrý článek o Licence BSD. Poskytuje potřebné informace bez excesů.

Ivana Tesař

Záznam o Licence BSD pro mě byl velmi užitečný.