kniní veletrhInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o kniní veletrh. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o kniní veletrh, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se kniní veletrh a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o kniní veletrh. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o kniní veletrh! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o kniní veletrh, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Kniní veletrh poskytuje informace o písluném kniním trhu. Obvykle se koná kadoron pro vydavatele , knihkupectví , autory , literární agenty , novináe a irokou veejnost. Krom klasické knihy , on-line produkt, audio knihy a komiksy jsou také na displeji.

Hlavní inností je obchodování s právy a licencemi . Kniní veletrhy dnes nejsou ani tak veletrhy objednávek mezi vydavateli a populárním kniním obchodem, ale slouí spíe jako informaní veletrhy. Vydavatelé je pouívají pro PR , pedstavují se poskytovatelé slueb pro knihkupectví (balicí spolenosti, organizace pro zásilkový prodej, spolenosti poskytující sluby v oblasti IT atd.). Krom kniních veletrh se v Nmecku konají také festivaly literatury a pehlídky knih.

píbh

Pvodn byly kniní veletrhy souástí veobecných veletrh . Se zaátkem raného novovku a rozíením knihtisku vznikly nezávislé kniní veletrhy. Od roku 1564 se Frankfurt stal nejdleitjím obchodním centrem, od 17. století a do konce druhé svtové války zstalo Lipsko ústedním veletrním místem pro prmysl poté, co se tam usadili nejdleitjí a nejvtí vydavatelé. Bhem NDR se tam poádaly kniní veletrhy.

Po znovusjednocení Nmecka získal Lipsko význam pro celou nmecky mluvící oblast. Na jedné stran funguje jako rozhraní mezi východoevropskými a nmeckými vydavateli a na druhé stran jako veejná výstava.

Spolková republika Nmecko

Zatímco frankfurtský kniní veletrh se koná v íjnu, lipský kniní veletrh se otevírá v beznu. Ausstellungs- und Messe GmbH, dceiná spolenost Börsenverein des Deutschen Buchhandels, a Leipziger Messe GmbH pro Lipský kniní veletrh jsou odpovdné za organizaci kniního veletrhu ve Frankfurtu . Koncoví uivatelé nesmí nakupovat pímo na obou kniních veletrzích.

Od poloviny 90. let vystavovatelé krom knih a asopis stále astji pedvádjí elektronická média: zvukové knihy, literární DVD , software , elektronické uební pomcky a digitální encyklopedie .

Zem, která se kadoron mní (estný host), pedstavuje svj kniní prmysl a produkci na frankfurtském kniním veletrhu.

Je v kadém pípad na veletrhu v nedli, Frankfurtském kniním veletrhu svatého Pavla z nmeckého kniního obchodu cenu za mír udluje. Mezinárodní literární cena oceuje autory za jejich mimoádný závazek k míru. Ti dny veletrhu v týdnu jsou dny obchodních návtv, zatímco sobota a nedle jsou veejné dny.

Mezinárodní

Kniní veletrhy se konají v mnoha zemích, z nich mnohé mají pouze národní nebo regionální význam.

Na nkterých zahraniních veletrzích poskytuje Frankfurtský kniní veletrh nmeckým vydavatelm výstavní prostor pro jejich publikace za poplatek za titul jako souást spoleného stánku Spolkové republiky Nmecko . Toté organizuje také výcarská asociace knihkupc a vydavatel, Hlavní asociace rakouského obchodu s knihami a France Édition pro francouzské vydavatele.

Zarezervujte si veletrhy podle region

Nmecko

Frankfurtský kniní veletrh

Veletrh a výstavní spolenost Börsenverein des Deutschen Buchhandels poádá tento kniní veletrh. Obsahuje pednáky, diskuse, tení, akce a od roku 2005 nejvtí svtový veletrh antikvariát a tradiní Cenu míru nmeckého obchodu s knihami .

Lipský kniní veletrh

Krom frankfurtského kniního veletrhu se Lipský kniní veletrh (vdy v beznu) znovu etabloval jako druhý nejvtí kniní veletrh v Nmecku. To znamená, e vydavatelé mají dv schzky ron, aby propagovali své nové publikace.

didacta (Stuttgart, Kolín nad Rýnem a Hannover)

Didaktika se mnícími se sídly v Nmecku (Stuttgart, Kolín nad Rýnem a Hannover) nabízí jednou za rok na nkolik dní jako nejvtí veletrh pro vzdlávací prmysl v Evrop píleitost získat vhled do publikací vystavovatel a vydavatel z oblastí mateské koly, koly / univerzita, kolení / Poskytnout kvalifikaci a dalí vzdlávání / kolení.

Proti hromad knih (Frankfurt nad Mohanem a Wiesbaden)

Gegen Buch Masse (také: Gegen-Buch-Masse , GegenbuchMasse , GegenBuchMasse ) je série událostí ve Frankfurtu nad Mohanem a Wiesbadenu, který byl konají kadoron od roku 1996 na nkolika místech na levicové scén bhem Frankfurtském kniním Spravedlivé . Gegen Buch Masse je také uvedena v adresái událostí frankfurtského kniního veletrhu a výslovn se nepovauje za svou konkurenci, ale za fórum levicových, zejména antifaistických autor a jejich malých vydavatel, kteí by snadno zahynuli na velký kniní veletrh.

Levý veletrh literatury (Norimberk)

Od roku 1996 se kadoron o víkendu na podzim koná v Norimberku veletrh levé literatury . Jedná se o nejvtí prodejní veletrh levicové literatury v Nmecku. Program zahrnuje ti dny a nkolik desítek akcí od vech písluných vydavatel.

Left Book Days Berlin

Linke Buchtage Berlin se v berlínském Mehringhofu koná od roku 2003 , o víkendu od pátku do nedle . Iniciátorem byl z velké ásti Jörg Sundermeier z Verbrecher Verlag , který organizaci po nkolika letech pedal týmu. Zpoátku akce poádali vydavatelé. Po nkolika letech se vak koncept zmnil a od té doby program vytvoil tým akce.

Mainz mini press fair

Mainz Minipressen-Messe (MMPM) se koná v Mohui kadé dva roky po tyi dny v lét za úasti malých vydavatel , runích tiska, kniních výtvarník a autor .

Bonnský kniní veletrh Bonn

Od roku 2016 se v Bonn Bread Factory kadoron v íjnu koná veletrh Bonn Buch Bonn Buch . Úastníky jsou vydavatelé , autoi a literární instituce z Bonnu a regionu.

Migrace kniního veletrhu v Bonnu

Pette si na Kolínském kniním veletrhu R (h)

Poté, co se kniní veletrh Kölner Bücherherbst konal trnáctkrát a byl uzaven v roce 2003, koná se od roku 2009 kadý podzim první víkend v záí v Rheinauhafenu .

Stedonmecký kniní veletrh

V roce 2012 se konal Stedonmecký kniní veletrh, na kterém vystavovali regionální a národní malí a vydavatelé. Po dalích dvou akcích v letech 2014 a 2016 se odpovdní rozhodli pozastavit dalí akce na stedonmeckém kniním veletrhu v roce 2019. To bylo odvodnno vysokými náklady a nedostateným zájmem návtvník.

Veletrh knih pro dti a mláde Oldenburg (KIBUM)

Od roku 1975 se v Oldenburgu koná kadý listopad nejvtí nekomerní kniní veletrh pro dti a mláde (KIBUM) v Nmecku. V roce 2013 byly exponáty pedstaveny také v Lörrachu , Ulmu a Merschu ( Lucembursko ).

Kniha Fair Rhineland-Palatinate

Kniní veletrh Porýní-Falc se konal v Mainzu (Alte Lokhalle) kadý rok od roku 2014 do roku 2017. Veletrh byl organizován mimo jiné. od Börsenverein des Deutschen Buchhandels , Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Sársko.

Dalí nmecké kniní veletrhy

V Nmecku je také mnoho regionálních kniních veletrh a výstav, jako nap B. The Buch Berlin pro malé nezávislé vydavatele.

Rakousko

Kniha Víde

Vienna kniní veletrh Buch Wien se konal poprvé v roce 2008. Nahrazuje pedchozí Týden knih , který se v roce 2007 konal po edesáté. Veletrh se ji nekoná ve vídeské radnici , ale na výstaviti . Je o dva dny kratí a na rozdíl od kniního týdne stojí vstupné. Od roku 2014 se v rámci Buch Wien koná také Dlouhá noc knih .

BuchQuartier

V íjnu 2013 se BuchQuartier poprvé uskutenil v kniním veletrhu MuseumsQuartier Wien , zejména pro malé a nezávislé vydavatele. Veletrh trvá 2 dny a vstup je zdarma.

Dny kritické literatury

Od roku 2010 probíhá alternativní veletrh knih také v prostorách Rakouské federace odborových svaz se vstupem zdarma.

výcarsko

BuchBasel

Prodejní veletrh BuchBasel se poprvé konal v roce 2001. V roce 2007 navtívilo 41 935 návtvník, z nich ti tvrtiny si bhem veletrhu nco koupily.

Mezinárodní salon du livre et de la presse

enevský kniní veletrh byl zaloen v roce 1987. Od té doby se koná kadé jaro. V roce 2014 se oekává piblin 90 000 návtvník.

Zbytek Evropy

Fiera Internazionale del Libro (Turín, Itálie)

Fiera Internazionale del Libro je v kvtnu, s více ne 1400 vystavovatel, 800 konferencí, více ne 2000 akreditovaných noviná a 304,000 návtvník v pti dnech, tém stejn velké jako ty, ve Frankfurtu.

Boloský veletrh dtské knihy (Itálie)

V Bologna Dtský kniní veletrh je nejvtí mezinárodní veletrh pro dtské knihy s .

Londýnský kniní veletrh (Velká Británie)

Druhý nejvtí kniní veletrh na svt je spíe místem setkávání prmyslu ne veejnosti. Kadý rok v dubnu se setká 23 000 vydavatel, knihkupc, literárních agent, knihovník, zástupc médií a prmyslu z více ne 100 zemí. Registrovaní knihkupci ze stát Evropské federace knihkupc (EBF) mají vstup zdarma.

Salon du Livre Paris (Francie)

Paris Book Fair existují od roku 1981. To se koná vdy v beznu. V roce 2009 zde bylo 1058 vydavatel se 407 stánky z piblin 40 zemí a piblin 200 000 návtvník; Pedmtem byla mexická literatura.

Antwerpse Boekenbeurs (Antverpy, Belgie)

Tento velký kniní veletrh se koná v Antverpách kadý rok na zaátku listopadu, poádá ho Boek.be.

Beogradski sajam knjiga (Blehrad, Srbsko)

International Blehrad kniní veletrh se koná kadoron v Blehrad v íjnu roku 1957 za úasti asi 1000 vydavatel z jihovýchodní evropského regionu a na celém svt. Ron ji navtíví 250 000 lidí.

Kniní veletrh ve Varav (Polsko)

Nejvtí polský kniní veletrh se koná ve Varav kadý kvten. Více ne pl století je centrem zemí stední a východní Evropy, v posledních letech se kniní veletrh ve Varav více zamuje na Polsko. Poadatel se v roce 2010 zmnil a pedstavil nový poet (2012: 3. varavský kniní veletrh); Datum a místo konání vak zstaly stejné.

V nmecko-polském roce 2006 bylo hostitelskou zemí Nmecko. Polsko získalo v roce 2005 vtinu nmeckých licencí . V poltin se objevilo 116 nmeckých beletristických titul a naopak jen 17. V roce 2017 bylo Nmecko opt zemí hostující na kniním veletrhu.

Mezinárodní kniní festival Budape (Maarsko)

Nejvtí kniní veletrh v Maarsku se koná v Budapeti od roku 1994, ve druhé polovin dubna kadého roku, za podpory organizátor frankfurtského kniního veletrhu. V roce 2008 tam bylo 61 000 návtvník. Od roku 1995 se na veletrhu udluje literární cena Mezinárodního kniního festivalu Velká cena Budapeti. Dosavadními vítzi cen byli Ernst Jandl (1995), Ephraim Kishon (1996), Imre Kertész (1997), Salman Rushdie (1998), Viktor Jerofejew (1999), Sawomir Mroek (2000), Robert Merle (2001), Lawrence Norfolk (2002), Mario Vargas Llosa (2003), Günter Grass (2004), Paulo Coelho (2005), Jorge Semprún (2006), Umberto Eco (2007), Bret Easton Ellis (2008), Ljudmila Ulizkaja (2009), Amos Oz (2010), Per Olov Enquist (2011), Claudio Magris (2012).

Svt Knihy (Praha, eská republika)

Svt Knihy se koná kadý rok v kvtnu. Je velmi oblíbená u tenáské veejnosti díky událostem, odborným konferencím a seminám, autorským tením a setkáním se spisovateli, prezentacím vydavatel a pedávání cen za tvrí a redakní práci. V roce 2008 (tentokrát v dubnu) se zúastnilo 385 vystavovatel z 36 zemí; pilo kolem 35 000 návtvník.

Moskevský kniní veletrh (Rusko)

Moskevský mezinárodní kniní veletrh (MIBF) je nejvtí východoevropský kniní veletrh. Nabízí rozsáhlý program pro odborné návtvníky a veejnost a také pro dti o víkendech. V roce 2008, bhem esti dn veletrhu na zaátku záí, vystavilo 2500 spoleností z 82 zemí více ne 180 000 knih a dalích produkt.

Lvovské kniní fórum (Ukrajina)

Lvovské kniní fórum je nejvtí kniní veletrh na Ukrajin a koná se v záí.

Baltic Book Fair (Estonsko, Lotysko, Litva)

Kniní veletrh se koná stídav v pobaltských hlavních mstech Tallinn , Vilnius a Riga , poprvé v roce 1995 v Tallinnu. Poslední kniní veletrh se konal ve Vilniusu v únoru 2009 a zúastnilo se ho 260 vystavovatel, z toho 88 ze zahranií.

Istanbulský kniní veletrh (Turecko)

26. kniní veletrh v roce 2007 navtívilo 343 000 návtvník a 526 vystavovatel z 35 zemí.

Amerika

BookExpo America (USA)

The Book Expo America (BEA), v roce 1947 první orientovaný, byl s asi 2 000 vystavovatel (také nmeckých vydavatel s pavilonem) nejvýe asi 25 000 metr tvereních a a 30 000 návtvník, nejdleitjí kniní veletrh severoamerického maloobchodního prodeje knih. Obvykle se konalo na konci kvtna v USA v kadoron se mnících metropolích, napíklad ve Washingtonu v roce 2006 , v New Yorku v Jacob Javits Convention Center v roce 2007 , v Los Angeles v roce 2008 , ale asto v Chicagu . BEA byl pedevím veletrh objednávek, stále více se vzdlávacím programem a zvlát dleitý pro plánování nadcházejících kniních publikací. V roce 2020 se organizátoi rozhodli peruit BEA po 73 letech.

Mezinárodní salón du livre de Québec

Salon international du livre de Québec (SILQ) je kadoroní veletrh knih ve francouzském jazyce zaloený v roce 1999 v kanadském mst Québec .

Feria Internacional del Libro (Mexiko, Guadalajara)

Veletrh se koná kadoron v Guadalajara (Mexiko) a poádá ho Universidad de Guadalajara; Zadává se Juan Rulfo Prize .

V roce 2009 ml veletrh 2 000 vydavatel ze 40 zemí a 600 000 návtvník. Nmecko 2011 bylo estným hostem na Feria Internacional del Libro (FIL) be

Bienal do Livro de São Paulo (Brazílie)

Bienal dlat Livro de São Paulo se koná v Brazílii od roku 1970 do poloviny bezna, mimo jiné, aby si evroptí knihy pístupné pro tenáe. Se 108 licencemi v roce 2004 je Brazílie druhým nejvýznamnjím nmeckým kupcem licencí na americkém kontinentu po USA se 175 licencemi. Od roku 2006 se veletrh koná v Parque do Anhembi, poblí Marginal Tietê na Casa Verde. Stídá se s Bienal do Livro do Rio de Janeiro .

Feria del Libro Internacional (Buenos Aires, Argentina)

Veletrh se koná kadoron od dubna.

Feria Internacional del Libro de La Habana (Kuba)

Mezinárodní kniní veletrh v kubánské metropoli Havan v únoru / beznu je jedním z literárních a kulturních vrchol zem. Koná se od roku 1982, zpoátku kadé dva roky a od roku 2000 kadoron.

Asie

Svtový kniní veletrh New Delhi (Indie)

Nejstarí kniní veletrh v Indii, Svtový kniní veletrh Nové Dillí, se koná od roku 1972 kadé dva roky a od roku 2012 kadý rok. Je centrem na rstových trzích sousedních zemí. V roce 2006 bylo na 38 000 metrech tvereních výstavní plochy 1 294 vystavovatel. V roce 2008 pilo více ne milion návtvník z celého svta, z nich více ne 1 000 denn pilo do nmeckého spoleného stánku; veletrh ml 46 000 metr tvereních s 2 172 stánky pro 1 343 vystavovatel ze 17 zemí.

Kniní veletrh Kalkata (Kalkata, Indie)

Antarjatik Kolkata Boimela v bengáltin . Je to nejvtí veejný veletrh na svt, nikoli veletrh, a tetí nejvtí pehlídka knih na svt. 2005: 75 000 m², 535 vystavovatel, pes 2 miliony návtvník.

Pekingský mezinárodní kniní veletrh (Peking, ínská lidová republika)

Pekingský mezinárodní kniní veletrh (BIBF) je nejvtí kniní veletrh v ín a jeden z nejvýznamnjích kniních veletrh v Asii.

Podzimní kniní veletrh v Pekingu (Peking, ínská lidová republika)

Teheránský mezinárodní kniní veletrh (Írán)

Se temi miliony návtvník, 2 800 vystavovatel a 200 nmeckých vydavatel v nmeckém spoleném stánku jde o nejvtí kniní výstavu na Blízkém východ. Je to také dleitá kulturní událost, protoe mezinárodní literatura je jinak tko dostupná.

Jeruzalémské mezinárodní knihkupectví (Izrael)

Mezinárodní kniní veletrh se v Jeruzalém koná od roku 1963 kadé dva roky. Krom ady izraelských vydavatel se pravideln úastní také vystavovatelé z piblin 30 zemí, peván z Evropy. Nkteí nmetí vydavatelé mají dokonce své vlastní stánky.

Do roku 2013 se me konala ve starém jeruzalémském kongresovém centru. 27. mezinárodní kniní veletrh v únoru 2015 se poprvé konal ve zrekonstruovaném osmanském vlakovém nádraí.

Rijádský kniní veletrh (Saúdská Arábie)

Nejvtí kniní veletrh v Saúdské Arábii poádá ministerstvo informací a kultury od roku 2007. Nmecko bylo poprvé v roce 2008 reprezentováno stánkem.

Thajsko Bangkok Mezinárodní kniní veletrh

Nejvýznamnjí kniní veletrh v jihovýchodní Asii existuje od roku 1972 a od roku 2002 má prý stále více mezinárodní zamení. V roce 2009 se na veletrhu zúastnilo 427 vystavovatel z 19 peván zemí jihovýchodní Asie a piblin 1,5 milionu návtvník. Prodeje dosáhly 600 milion baht (12,5 milionu eur) a ve srovnání s pedchozím rokem vzrostly o 25 procent.

Hongkongský kniní veletrh ( )

Poádá Hong Kong Rady na rozvoj obchodu Hong Kong úmluvy a výstavit , veletrhu je prodejní výstava se slevami pro kadého. Pro komiksy existuje Hong Kong Comics Festival .

Tokijský mezinárodní kniní veletrh (Japonsko)

Existuje od roku 1993. V roce 2006 navtívilo 53 000 návtvník (2005: 48 000), 750 vystavovatel (2005: 638), 200 ze zahranií, 7 000 vydavatel a 300 literárních agent z celého svta.

Mezinárodní kniní veletrh v Soulu (Jiní Korea)

Seoul mezinárodní kniní veletrh se koná v kvtnu nebo ervnu. Pedstavuje kniní trh, který v Nmecku roste o deset procent ron. Skládá se z 22 000 vydavatel s 50 000 novými publikacemi a trním objemem 2,2 miliardy eur ron, co z nj iní sedmou píku na celém svt. Zhruba tetinu nových publikací tvoí peklady (peván americká, japonská, britská, francouzská a nmecká díla). Vedle íny je Korea nejdleitjím kupujícím nmeckých pekladových licencí.

Mongolsko

Kniní veletrh v Abú Zabí

Abu Dhabi Mezinárodní kniní veletrh se koná v beznu / dubnu. V roce 2010 pilo podle jejich informací 840 vystavovatel ze 63 zemí. 2009: 200 000 návtvník a 637 vystavovatel z 52 zemí, peván z arabského regionu. V roce 1987 Úad pro kulturu a ddictví veletrh zaloil . Od roku 2007 bylo organizováno Kitáb (arabský výraz pro knihy), co je spolený podnik mezi na úadu pro kulturu a ddictví a Frankfurtském kniním veletrhu. Programy financování a workshopy, které se po zbytek roku konají také mimo veletrní dny, jsou ureny k profesionalizaci arabských kniních trh. Mezinárodní kniní veletrh v Abú Zabí je o kniních licencích.

V arabském svt jsou konvenní veletrhy knih prodejem knih. V zemích existuje jen málo rozvinutých distribuních systém, cenzura, nízké hodnoty obhu a vysoká míra negramotnosti.

Afrika

Káhirský kniní veletrh

Káhirský kniní veletrh byl podle vlastních prohláení v minulosti druhým nejvtím na svt. Jejich velikost (napíklad kolem 1,8 milionu návtvník) a význam se zmenovaly ve prospch kniního veletrhu v Abú Dhabí kvli negativnímu vlivu autoritáské vlády v letech ped Arabským jarem . V roce 2011 byl kvli revoluci v Egypt zcela zruen . Byl znovu oteven v roce 2012, ale byl výrazn mení ne v pedchozích letech: zejména státy Perského zálivu se od veletrhu drely stranou, aby neimportovaly revoluci. O rok pozdji se 44. káhirský kniní veletrh uskutenil celý na výstaviti v Nasr City poprvé od revoluce .

Kniní veletrh v Kapském Mst (Kapské Msto, Jiní Afrika)

Konference mezinárodních kniních veletrh

Od roku 1994 se editelé 25 nejvýznamnjích kniních veletrh pravideln scházejí, aby si vymnili zkuenosti. Setkání se zatím v Nmecku uskutenilo dvakrát, naposledy v ervenci 2006.

Viz také

webové odkazy

Commons : Kniní veletrhy v Nmecku  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor
Wikislovník: Kniní veletrh  - vysvtlení význam, pvod slov, synonyma, peklady

Individuální dkazy

 1. Tíme se na podzim knih - alternativy Frankfurtu . In: Murmann Magazin . 2. srpna 2018 ( murmann-magazin.de [pístup 14. srpna 2018]).
 2. Otevírací doba frankfurtského kniního veletrhu. Citováno 14. srpna 2018 .
 3. Oficiální web GegenBuchMasse, pístup 24. dubna 2018.
 4. Nina Belz: Proti davu, ne proti veletrhu. Levá alternativa: Gegen-Buch-Masse se koná ve Frankfurtu bhem kniního veletrhu ji 15 let . In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 08.10.2010.
 5. Jochen Pioch: inkousty z veletrhu. Kritické mylenky na protiknihovou mi . In: Frankfurter Rundschau. 1. íjna 2010. Citováno 24. srpna 2018.
 6. ^ Webové stránky veletrhu levé literatury
 7. https://linkebuchtage.de/
 8. ^ Webové stránky kniního veletrhu Bonn Bonn Buch
 9. ^ Web sponzorského sdruení z dvodu pozastavení stedonmeckého kniního veletrhu
 10. Organizátor Porýní-Falc kniním veletrhu ( Memento na originálu z 22. dubna 2016 v Internet Archive ) Info: archiv odkaz se automaticky vloí a dosud nebyl zkontrolován. Zkontrolujte pvodní a archivaní odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odeberte. , pístup 23. dubna 2016 @1@ 2ablona: Webachiv / IABot / www.buchmesse-rheinland-pfalz.de
 11. Buch Wien - mezinárodní kniní veletrh a festival tení
 12. ^ Kniní veletrh ve Vídni podle frankfurtského modelu , Víde. orf.at , 18. ervna 2008
 13. Dlouhá noc knih , buchwien.at, 2016
 14. Web poadatele BuchQuartier
 15. Web organizátora KriLit
 16. ^ Web organizátora
 17. Signální pole pro knihy a kulturu . lánek André Pfenningera o enevském kniním veletrhu 2014. In: asopis 21 , 3. kvtna 2014.
 18. Zdroj: Frankfurter Buchmesse ( Memento na originálu z 25. ervence 2009 v Internet Archive ) Info: archiv odkaz se automaticky vloí a dosud nebyl zkontrolován. Zkontrolujte pvodní a archivaní odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odeberte.  @1@ 2ablona: Webachiv / IABot / www.buchmesse.de
 19. Web organizátor ( upomínka na originál z 13. kvtna 2008 v internetovém archivu ) Info: Odkaz na archiv byl vloen automaticky a zatím nebyl zkontrolován. Zkontrolujte pvodní a archivaní odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odeberte.  @1@ 2ablona: Webachiv / IABot / www.londonbookfair.co.uk
 20. Web výstavy
 21. Börsenblatt
 22. Webová stránka Blehradského kniního veletrhu ( vzpomínka na originál z 5. záí 2011 v internetovém archivu ) Info: Odkaz na archiv byl vloen automaticky a dosud nebyl zkontrolován. Zkontrolujte pvodní a archivaní odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odeberte. , angl.  @1@ 2ablona: Webachiv / IABot / www.beogradskisajamknjiga.com
 23. Goethe-Institut Varava, 2008
 24. ^ Web organizátora
 25. Zdroj: Frankfurtský kniní veletrh
 26. Tisková zpráva litevského výstavního a kongresového centra ( memento na originálu z 25. února 2009 v Internet Archive ) Info: archiv odkaz byl automaticky vloen a dosud nebyl zkontrolován. Zkontrolujte pvodní a archivaní odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odeberte. , Anglitina, litevtina, rutina  @1@ 2ablona: Webachiv / IABot / www.litexpo.lt
 27. Zdroj: Frankfurtský kniní veletrh
 28. Webové stránky Feria Internacional del Libro (panltina / anglitina)
 29. [1]
 30. ^ O Svtovém kniním veletrhu v New Delhi Svtový kniní veletrh v Dillí. Citováno 13. bezna 2016.
 31. Börsenblatt 2006
 32. [2]
 33. Gil Yaron: Jeruzalémský kniní veletrh: Arabtí vydavatelé se neodváí odjet do Izraele . 13. února 2015 ( welt.de [pístup 1. ledna 2020]).
 34. Zdroj: Diplomatická mise v Rijádu
 35. Zdroj: beijing.gbo.org  ( stránka ji není k dispozici , vyhledávání ve webových archivechInfo: Odkaz byl automaticky oznaen jako vadný. Zkontrolujte odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odstrate.@1@ 2ablona: Mrtvý odkaz / www.beijing.gbo.org  
 36. Zdroj: Börsenblatt
 37. Webové stránky veletrhu (anglicky) ( Upomínka na originál z 18. záí 2008 v Internetovém archivu ) Info: Odkaz na archiv byl vloen automaticky a dosud nebyl zkontrolován. Zkontrolujte pvodní a archivaní odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odeberte.  @1@ 2ablona: Webachiv / IABot / www.adbookfair.com
 38. Globální místní. Nové smry v publikování, Mapin Publishing 2009, s. 25. místo
 39. ^ 43. Káhirský mezinárodní kniní veletrh. (Online ji není k dispozici.) Börsenverein des Deutschen Buchhandels, archivováno od originálu 20. listopadu 2010 ; Citováno 2. listopadu 2010 . Informace: Odkaz na archiv byl vloen automaticky a dosud nebyl zkontrolován. Zkontrolujte pvodní a archivaní odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odeberte. @1@ 2ablona: Webachiv / IABot / www.buchmesse.de
 40. boersenblatt.net: Káhirský kniní veletrh - reklama na Abú Dhabí
 41. Amira El Ahl: 44. káhirský kniní veletrh - závan erstvého vzduchu pro vydavatele. Qantara.de, 13. ledna 2013, pístup 18. listopadu 2015 .
 42. Christopher Resch: Spousta knih, hodn trplivosti. Goethe-Institut Cairo, únor 2013, pístup 18. listopadu 2015 .

Opiniones de nuestros usuarios

Rene čížková

V tomto příspěvku o kniní veletrh jsem se dozvěděl věci, které jsem nevěděl, takže teď můžu jít spát.

Leona Smejkal

Konečně článek o kniní veletrh, který se snadno čte.

Kamil Vlková

Záznam o kniní veletrh pro mě byl velmi užitečný.

Emilia Hrubá

Děkuji. Pomohl mi článek o kniní veletrh.