Kniní skenerInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Kniní skener. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Kniní skener, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Kniní skener a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Kniní skener. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Kniní skener! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Kniní skener, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Kniní skener Plustek

Kniha scanner je zvlátní skener , který pro digitalizaci z knih je optimalizován. V praxi je tento skener kombinován se speciálním softwarem, který ukládá digitální kopie v poadované form.

aplikace

Pomocí skeneru knih jsou vázané dokumenty (knihy, deníky, asopisy) skenovány etrným zpsobem, ani by byly vystaveny nadmrnému stresu. Protoe se bhem tohoto procesu stránky neustále obracejí, musí to být provádno co nejetrnji a nejúinnji.

Skenery knih se pouívají vude tam, kde je teba digitalizovat velké mnoství knih. Nejlépe se pouívají v archivech, knihovnách, právnických firmách a pojiovnách. Výsledkem procesu skenování je digitální obrazový soubor, na který se odkazuje jako na digitalizovaný . V závislosti na poadavcích obsahuje digitalizovaná verze jednu stránku nebo celé dílo.

Popravy

Skenery knih lze rozdlit do tí kategorií:

  • manuální skener knih
    • Skener odraeného svtla
    • pizpsobený plochý skener
  • poloautomatický
  • pln automatické skenery knih (asto také skenovací roboty )

Runí skenery knih jsou obzvlát vhodné jako pídavná zaízení pro rychlé skenování knih a asopis, jak je to nutné pro pojiovny, právní firmy nebo úady. Na rozdíl od automatických skenovacích robot jsou zde úinnjí alternativou kompaktnjí skenery knih.Knihy lze pohodln umístit na sklennou desku a skenovat bez zkreslení nebo stín peloení knihy. Pro vtí objemy skenování jsou vhodné poloautomatické nebo pln automatické skenovací roboty, pomocí kterých lze co nejrychleji digitalizovat celé sbírky knih a archivy asopis. Na druhou stranu existuje spojení, e ím pohodlnjí je skenování knih a editor, tím vyí je cena zaízení. Runí skenery knih se pouívají spíe v malých právnických firmách (s mením objemem skenování) a skenovací roboty ve velkých archivech (pro velké datové zásoby).

Kolébka na knihy a drák na knihy

Na rozdíl od konvenních kopírek nebo plochých skener kniha ji nelee boky dol na sklenné desce. Tato poloha a dalí váha zpsobená obálkou píli zatovaly páte knihy. Pi skenování musí být kniha otevenými stránkami nahoru - kolébka knihy k tomu nabízí nejlepí podmínky . Skládá se ze dvou výkov nastavitelných desek, na kterých je kniha uspoádána tak, aby stránky byly co nejploí. Povrch stran lze vyhladit stisknutím sklenné desky. Kolébky na knihy lze podle provedení pemisovat run nebo pomocí elektromotoru.

Pokud knihu nelze úpln otevít, napíklad kvli ochran obalu , pouívají se jako speciální dráky knih dráky knih. Skládají se ze ikmé police pro knihu. Rovný povrch asto zajiuje dalí sklenná deska. U nkterých drák knih je obraz veden do fotoaparátu nebo do skenovací hlavy pomocí zrcadla, jako je tomu u zrcadla knihy Wolfenbüttel .

Google sleduje zcela nový pístup s automatickým skenerem, ve kterém je kniha umístna shora na klínové kolejnici, která je skenována zevnit skrz sloty a kde je stránka také otoena sloty v kolejnici.

Skenování historických knih

Stále více knihoven, muzeí a archiv digitalizuje své fondy, aby byly pístupné iroké veejnosti. Skenování historických kniních fond vak klade na zaízení vysoké nároky. Knihy staré stovky let mají asto omezený úhel otevení. Kniní podpry, které vyadují úhel otevení 180 °, by u mnoha výtisk pokodily stehy, spojovací materiál, páte a klouby. Dokonce i úhly otevení mezi 110 ° a 90 ° u jednostranných záznam mohou být u takových knih problematické. Aby nedolo k pokození knih, pouijte kniní kolébku nebo kolébku ve tvaru písmene V. Díky tomu lze úhel otevení zmenit a o 45 °, jako u kniního zrcadla Wolfenbüttel.

software

Software pro skenování významn ovlivuje rychlost skenování a pouitelnost digitalizovaného materiálu . Krom jednoduchého skenování stránky se asto provádí automatické rozpoznávání textu . Dalí funkce, jako je automatické otáení a oezávání stránek nebo automatická kompenzace zakivení strany, zlepují kvalitu koneného produktu.

Proces otáení stránky

Zatímco stránky runích skener knih jsou obraceny run, pln automatická zaízení mají rzné mechanismy.

ScanRobot

Prototyp ScanRobot byl vyvinut rakouskou firmou Treventus a vyhrál na Velkou Cenu v Evropské informaní a komunikaní technologie Award na veletrhu Cebit 2007 .

Zejména u starích dokument musí zaízení pracovat jemn, eho je dosaeno pomocí speciálních pagingových zaízení pomocí sacích erpadel. Díky tomu me ScanRobot procházet vázané dokumenty pln automaticky a pracuje jemnji ne runí obracení stránek.

webové odkazy

Commons : Book scanner  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Individuální dkazy

  1. Linear Book Scanner (12. listopadu 2012, Google Tech Talk, Youtube film)
  2. Conrad Gruber: U ádné otáení stránek - Treventus: Úspný píbh se ScanRobotem . Zapnuto: MONITOR online. erven 2006

Opiniones de nuestros usuarios

Alice Němec

Můj táta mě vyzval, abych udělal domácí úkol, aniž bych použil cokoli z Wikipedie, řekl jsem mu, že to zvládne prohledáním mnoha jiných stránek. Naštěstí jsem našel tento web a tento článek o Kniní skener mi pomohl dokončit můj úkol. Málem jsem upadl do pokušení jít na Wikipedii, protože jsem nemohl najít nic o Kniní skener, ale naštěstí jsem to našel zde, protože pak táta zkontroloval historii procházení, aby zjistil, kde byl. Dokážete si představit, že se dostanu na Wikipedii? Naštěstí jsem našel tento web a článek o Kniní skener zde. Proto vám dávám svých pět hvězdiček.

Ludmila šulcová

Článek o Kniní skener je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.

Agata Pavlíček

Potřeboval jsem najít něco jiného o Kniní skener, což nebyla typická věc, která se vždy čte na internetu, a tento článek z Kniní skener se mi líbil.