Kniní klubInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Kniní klub. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Kniní klub, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Kniní klub a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Kniní klub. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Kniní klub! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Kniní klub, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Kniní klub (také si klub nebo kniní klub ) je systém distribuce knih , a to výhradn nebo za zvýhodnnou cenu pro leny prodávané kniní klub. Krom knih se v kniních klubech asto prodávají i zvukové záznamy a jiná média.

popis

Kniní klub obvykle funguje jako vydavatel nebo jako souást vydavatele. Jsou zde moné plynulé pechody mezi explicitními kniními komunitami a systémy distribuce médií, které úinn fungují jako kniní komunity v rámci drustev , odbor , veírk nebo náboenských komunit . Na rozdíl od stacionárního maloobchodu s knihami je kniní klub definován lenstvím a povinným nákupem minimálního mnoství knih nebo zvukových nosi v uritém asovém období. Soubná vydání, která se objevují v kniním klubu, se lií svou nií cenou, datem vydání a uspoádáním knihy, které se lií od pvodní publikace. Právním základem je Postupimský protokol.

Kniní klub má výhodu sníení náklad ve srovnání s bným vydavatelským obchodem, ve kterém vydavatel musí umonit kninímu obchodu ziskové mare a 50%: vydavatel nebo ji organizovaná skupina, která vydává pro vlastní potebu, distribuuje zboí pímo leny. Ceny knih se nevztahují na kniní kluby. Prodej me probíhat prostednictvím reklamy ve sdruovacích orgánech , prostednictvím katalog nebo prostednictvím pevného pedplatného . Zpravidla jsou dohodnuty zvlátní zpsoby nákupu: len komunity se zavazuje zakoupit jeden nebo více titul msín nebo ron nebo zakoupit knihy za uritou ástku. Vrnostní odmny , dárky pro dlouhodobé leny, odmny za nové reklamy mohou zvýit vrnost zákazník . Souasn me kniní klub poítat se zabezpeeným prodejem prostednictvím lenství , licenních titul nebo je dokonce díky zabezpeení prodeje umisovat speciáln pro leny.

Djiny

Poátky kniních klub spoívají v klubu systému v 19. století : Rozmanitost náboenských, sociálních a politických orientované kluby vytvoili prostedky spolu s nkterými vydavateli poskytnout písluné lenm informaních materiál a materiál pro ideologické orientace. V této souvislosti zaal tehdy vzestup spolenosti Bertelsmann .

Prvním velkým kniním klubem bylo Sdruení pro nmeckou literaturu , které bylo zaloeno v roce 1873. Rozkvt kniních klub v Nmecku zaal po první svtové válce bhem Weimarské republiky ve dvacátých letech . V té dob byl vynikajícím kniním klubem Volksverband der Bücherfreunde (VdB), zaloený v roce 1919, který vydával vysoce kvalitní obsahové i designové knihy v rzných kniních sériích, od roku 1924 byla dleitá také Nmecká kniní asociace (DBG). Krom toho se odbory a kesanské kruhy (prostednictvím kniních komunit) také pokouely vzdlávat jednoduí vrstvy populace, jako je tiskaský odborový svaz s jeho Gutenbergovým kniním cechem, který dodnes funguje samostatn . Díky relativn vysoké úrovni organizace a integrace - zejména v odborech a politických stranách - lze leny oekávat jako zákazníky knih. Dv píkladná spoleenství jsou Der Bücherkreis a Gutenberg Book Guild .

S diktaturou národních socialist byla vydavatelská innost kniních klub peruena nejprve konformitou a poté zákazem. Z historických kniních spoleenství peilo druhou svtovou válku pouze Nmecká kniní komunita, Gutenbergv kniní spolek a Nmecká dmová knihovna (která se pozdji stala souástí Nmecké kniní asociace). Gutenbergv kniní spolek poté odeel do exilu ve výcarsku; jejich výcarská poboka si zachovala uritou míru nezávislosti a do konce 90. let.

Organizaní forma kniního klubu zaila druhý boom, kdy na konci druhé svtové války prodej prostednictvím katalog a pedplatitel skoil do mezery, kterou se maloobchodníci knih ve válkou zoufalé zemi nedokázali tak rychle uzavít. Kniní kluby to vyuily pi otevírání venkovské populace a niích tíd jako skupin zákazník. Od roku 1950 se objevilo mnoho meních kniních klub, z nich nkteré peily a do zaátku 80. let. Agresivním marketingem namíeným proti místnímu kninímu obchodu se tehdejí Bertelsmann Lesering pozdjí skupiny Bertelsmann podailo v padesátých letech dosáhnout prominentního postavení v oblasti kniních klub - zvlát výhodná byla interní organizaní forma, která zaruovala sdílení zisku subdodavatel. tady. Vydavatelství Holtzbrinck, které v roce 1948 zaloilo Stuttgarter Hausbücherei (od roku 1959 Deutscher Bücherbund), fungovalo obdobn jako Bertelsmann. Ob skupiny prosazovaly politiku pevzetí meních kniních klub a nechaly zmizet stále vtí konkurenci a kvalitativní rozdíly mezi kniními kluby a kniními kluby.

Rozkvt kniních klub skonil od konce 70. let a bhem 80. let na jedné stran kvli koncentraci (Bertelsmann nakonec pevzal kniní kluby skupiny Holtzbrinck Group) a v dsledku expanze knihkupectví jako jako Hugendubel , který vstoupil do nového masového byznysu a tím jsou kniní kluby pekonány irí nabídkou cen a nabídek a zánikem nákupních povinností. Nový marketingový koncept byl spíe konceptem obchodního domu, ve kterém se zákazník me voln pohybovat, íst do knih, pohybovat se v hromad dalích zákazník, mezi nimi nevyniká, pokud nehledá radu.

Zbývající kniní kluby, jako je Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt a Book Guild Gutenberg, se stabilizovaly nabídkami vysoké kvality, které se prostednictvím rozsáhlých komentovaných katalog dostaly k zákaznické základn. Vechny spolenosti rozíily své podnikání o distribuci CD a nábytku (nejlépe polic ) jako doplkové podnikání. Gutenberg Book Guild se proslavil také umlecky kvalitními knihami.

V NDR byl seriál buchclub 65 , vydávaný od roku 1965 do roku 1990, jediným kniním klubem, který byl zaloen v zásad na produkcích vydavatel Aufbau-Verlag , Mitteldeutscher Verlag , Rütten & Loening , Verlag Volk und Welt / Kultura a pokrok a Verlag Neues Leben . Pedcházely tomu série Kniha mládí (19601964) a Kniha msíce , které pokraovaly v Kniním klubu 65.

Seznam kniních klub

Nmecko

(v chronologickém poadí)

Velká Británie

  • Left Book Club , Londýn, zaloený v roce 1936, rozputný v roce 1948

Itálie

  • Euroclub , Brescia (Itálie), zaloený v roce 1975 spoleností Mondolibri SpA

Rakousko

Norsko

Portugalsko

výcarsko

panlsko

literatura

  • Michael Kollmannsberger: Kniní kluby na nmeckém kniním trhu. Funkce, sluby, interakce Harrassowitz, Wiesbaden 1995 (vdecké píspvky z nmeckého kniního archivu Mnichov 49) ISBN 3-447-03628-1
  • Mathias Giloth: Vrnost zákazník v lenských systémech. Píspvek ke správ hodnoty pro zákazníka ilustrovaný na píkladu kniních klub Lang, Frankfurt 2003 (Writings on Marketing and Management 46) ISBN 3-631-50529-9
  • Corinna Norrick-Rühl: Kniní kluby a kniní obchod. Cambridge University Press, Cambridge 2019 (název série: Elements in Publishing and Book Culture). https://doi.org/10.1017/9781108597258
  • Urban van Melis: Kniní kluby ve Výmarské republice . S pípadovou studií o sociáln demokratické komunit pracovník v knihách Der Bücherkreis . Hiersemann, Stuttgart 2002 (Název série: Bibliothek des Buchwesens sv. 13) Zugl.: Mainz, Univ., Diss., 2000 ISBN 3777202371 (obsah: PDF )

webové odkazy

Wikislovník: Kniní klub  - vysvtlení význam, pvod slov, synonyma, peklady

Individuální dkazy

  1. Pevná cenová kritéria pro výdaje knihkupectví ( PDF ).

Opiniones de nuestros usuarios

Lucie Kohout

Tento příspěvek na Kniní klub mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Už jsem se viděl, jak zase používám Wikipedii, což nám učitelka zakázala. Díky za záchranu.

Ivan Hanusová

Děkuji za tento příspěvek na Kniní klub, přesně to jsem potřeboval.

Alexander Vrba

Stránka se mi líbí a článek o Kniní klub je ten, který jsem hledal.

Matej Pavelková

Informace poskytnuté o proměnné Kniní klub jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.