Kniní designInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Kniní design. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Kniní design, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Kniní design a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Kniní design. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Kniní design! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Kniní design, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Kniha návrh se týká grafiky a typografickou konstrukci obsahu a kryt z knihy . Vtina vydává publikace pro odpovdnou organizaci a asto vyuívá odborné znalosti specialist. Me se jednat o designéry knih, typografy , komunikaní designéry a ve výjimených pípadech i umlce na volné noze. Mnoho vydavatel pebírá design svých knih ve svém vlastním specializovaném oddlení, ve výrob . Cílem je navrhnout knihu tak, aby co nejlépe a nejjasnji komunikovala obsah, byla vyváená z hlediska materiálu a ceny a byla samozejm pijata i potenciální cílovou skupinou.

Cíle a oblasti odpovdnosti za design knihy

Kniha je pedevím komoditou. To znamená, e by ml nejen vypadat krásn, ale ml by mít také pohodlnou velikost, ml by se cítit dobe a pedevím by se ml snadno pouívat. Krom itelnosti textu je nutné pi výbru správného papíru , obalu, písma , oblasti písma a více respektovat. Design musí být pizpsoben typu knihy, a u jde o rozdíly ve výrob nebo o obsah knihy. Krom toho je teba vzít v úvahu poadavky na pouití a tení knihy. Kniha pro dti je vystavena rzným stresm ne svazek ve vícezväzkové referenní práci; a písmo je v tchto knihách zvoleno odpovídajícím zpsobem odlin. V nkterých pípadech je prodejnost knihy siln ovlivnna zvlát dobrým nebo patným designem. Design knihy závisí zejména na aktuálním vkusu: Autor obvykle vdom i nevdom zaujímá stanovisko ke své dob. Nejen pímo sociáln kritický nebo politický román, ale ani náboensky zdraznný nebo utopický román nejsou mimo spoleenskou kontroverzi, stejn jako drama, novela, báse a dalí druhy krásné literatury. Kniní designér musí mít ped sebou znalost podstaty textu.

Práce kniního designéra

Kniní designér je zodpovdný za vzhled knihy zevnit i zvení - takzvané zaízení: Vybavení knihy zahrnuje ve, co není v rukopisu obvykle obsaeno, a proto ovlivuje pouze vnjí tvar knihy: formát a oblast písma, písmo a velikost písma, sazba, typ pebalu knihy a pebal, papír a jakékoli speciální doplky, jako jsou záloky, ochranná lepenka atd. Návrhá knihy tak rozhodujícím zpsobem pispívá k celkovému dojmu knihy. Je proto obzvlát dleité, aby design bez ohledu na konstrukní princip vycházel z jednotného plánu - od první po poslední stránku knihy. To je dleité nejen pro estetiku, ale také pro porozumní textu. Protoe jsou to práv vci, které jsou asto zavrhovány jako malikosti, jako jsou titulky, návrhy nebo výtisky, které rozhodují o tom, zda si knihu chcete vzít nebo ne.

Pracovní oblasti designér knih

Krom celkového konceptu se designér knihy musí vypoádat s mnoha detaily, nejen s rozvrením, typografickým systémem, ale také s typografickými detaily, protoe pitalivý celkový dojem zve tenáe k pevzetí knihy. To znamená, e tená vnímá knihu zvení dovnit. Kniní designér by vak ml v ideálním pípad pracovat zevnit ven. Kniní designér se zabývá pedevím následujícími individuálními otázkami: formát, objem, typografie, materiály (papír, obálky ), reprografie a tisk . V oblasti typografie je to zejména v oblasti makrografie (nazývané také rozvrení, velká typografie nebo typografická jednotka) odpovdné za urení velikosti stránky, velikosti sady sloupc a ilustrací, jako i jejich umístní, organizace poadí titul a legend a pro vechny ostatní typografické prvky.

Poadí práce kniního designéra

V optimálním pípad pracuje designér knihy v následujícím poadí:

 1. Kontrola rukopisu / obsahu: Zjistte poadavky a pání vydavatele, editora a autora, informujte se o formátu.
 2. Zaátek konkrétní práce (návrhá ji má nápad): Urení oblasti typu na dvojité stránce, plánování celého obsahu.
 3. Z toho se vyvinul kniní designér / typograf ze stední do pední a zadní strany ped a po obsahu: titulní strana s obsahem , dodatek , aparát s poznámkami, bibliografie , rejstík .
 4. Vývoj vazby / obálky, obálky a nalezení odpovídajících barev: tón papíru obsahu, barvy elního papíru , vazebného materiálu, elenky a záloky a barvy obálky .

Role kniního designéra v plánování

Kniní designér dnes ji není jen sám a své umlecké chápání. Navzdory své kulturní hodnot je kniha pedmtem, který je teba prodat. K práci kniního designéra pispívají také odborníci z jiných oblastí nakladatelství: reklamní psychologové, prodejní odborníci, typografové, odborníci na reprodukci, tiskoví technici a kalkulaky. Návrhá knihy musí vzít v úvahu vechny námitky a návrhy tchto odborník. Je proto obzvlát dleité, aby tato opatení byla provedena bhem plánování knihy, protoe mnoho zmn ji není moné nebo nákladné, jakmile ji byla zahájena výroba. Dohody s tiskárnou je také teba uzavít co nejdíve: Pokud designér dodruje urité formáty , poty list a schémata skládání, lze uetit náklady. Na druhé stran se od designéra oekává, e jako znalec grafických technik zahrne do plánování od samého zaátku vechny monosti, které mu moderní technologie dává. V ideálním pípad designér knihy doprovází knihu z nápad na hotový výrobek. Má zprostedkovat mezi autorem a lektorem na jedné stran, kalkulakou a techniky na druhé stran, muem, jeho úkolem je vyvaovat rzné poteby a zájmy. Vydavatel musí vyrábt s trními podmínkami, díky tomu designéi knih znají trh, na kterém by se jejich produkty mly osvdit.

Designové prvky

Designové prvky se týkají hlavn kniní výzdoby , tedy dekorativních doplk k textu a dalích prvk, které tvoí kompletní knihu, i barevného a formálního designu jako celku.

Kryt nebo kryt

Dnes má na rozhodnutí o koupi vliv jen o nco více ne obálka nebo obálka knihy . Obálka je to, co zákazník vidí jako první - a asto to jediné. Design musí být pitalivý a vzbuzovat u tenáe zvdavost. Efekt rozpoznávání je zvlát cenný v pípad kniních sérií , protoe se sotva zvládnutelnou nabídkou tená málokdy listuje knihou, jako kdysi, a nechá psobit obsah. Pokud s ním obálka nemluví, zákazník si knihu asto ani nevyzvedne. Dnes by ml být obsah knihy rozeznatelný podle prezentace. Kniha bez obálky nebo obálky, která je navrena podle souasného vkusu, se nkdy bude obtín prodávat. Potahový materiál nebo konstrukce názvu desky také hrají významnou roli: Nkdy to láká kupující vyzvednout knihu nebo podporuje pozitivní úinek knihy.

formát

Výbr formátu stojí na zaátku designu knihy. Hlavními kritérii pro formát jsou literární ánr , tenáská a prodejní cena knihy, objem rukopisu a pípadné vazby na seriály a standardní formáty. Nyní existují vhodné normy pro vtinu literárních skupin. Pro svazky poezie je zvolen jemný, úzký oktávový formát a pro romány a povídky stední oktávový formát; Zábavná literatura by v zásad mla být snadno ovladatelná v kesle pro pohodlné tení. Zvlátní vydání nebo ilustrované knihy jsou obvykle o nco vtí, protoe mnoho obrázk vyvíjí svj úinek pouze od urité velikosti. Knihy pro mláde a dti jsou obvykle o nco vtí, stejn jako vdecké knihy a lexikony , které potebují hodn místa pro tabulky a texty. Síla knihy me být ovlivnna výbrem formátu; ím vtí formát, tím tení bude kniha.

papír

Ne si designér vybere papír, mlo by být jasné, jakým podmínkám bude kniha elit. Bude to broovaná kniha, která má být levná Nebo odolná kola nebo dtská kniha Mla by být kniha na polici bibliofilu jako sbratelská rarita, nebo je poteba jako svátení tení tená klade na knihu nároky, které musí designér vzít v úvahu. Vydavatel vak také omezuje designéra: Bezdevé , ale odolné papíry jsou draí ne papíry obsahující devo. Obarvené, potaené, objem, neprhlednost , hmotnost: to jsou vechny vlastnosti, které ovlivují cenu papíru a tím i náklady vydavatele. Na výbr papíru má vliv také obsah knihy: U vdeckých prací se obvykle pouívá (jasný) bílý papír; papír levného klasického románu je obvykle uchováván v teplé bílé barv. Rzné tiskové procesy, a u je to knihtisk , hlubotisk nebo ofsetový tisk , stejn jako knihy s ilustracemi, vyadují rzné druhy papíru pizpsobené poadavkm . Papír me také ovlivnit sílu knihy. Pokud má papír malý objem, kniha bude pozdji tení, ale pokud chce vydavatel udlat více z mén, objedná si typ papíru s velkým objemem. Slovníky nebo jiná referenní díla jsou speciáln vytitna na tenký papír, aby se uetilo místo, obvykle dokonce na speciální tenký papír .

Dalí designové prvky

 • Typografie : Zvolené písmo, oblast typu písma a mnohem více typografie významn pispívá k vzhledu stránky knihy v.
 • Název a píloha : Oba by mly zapadat do celkového konceptu knihy. Jasn navrené, stále nabízejí prostor pro jednotlivé koncepty.
 • Ilustrace : Akoli se za knihu obvykle chápe titný text, ilustrace mají úinek, který by neml být podceován, a práv díky nim je mnoho knih zvlátních a výjimených.
 • Slipcase : Nabízí monost dalího reklamního prostoru, chrání knihu a asto zvyuje její bibliofilskou hodnotu.
 • Stuha záloka:pipevnna k hbetu knihy a v barv odpovídající knize, je to úleva pro tenáe jako záloka.
 • elenka : I kdy to dnes ji není nutné pro výrobu a trvanlivost knihy, zdobí ji mnoha barevnými variacemi.

Kniní design a kniní umní

U bibliofilských knih asto narazíte na hranici za kterou ji kniha není pedmtem pouití, ale stává se pedmtem umní. Kdy je design knihy skuten umním a a tam, kde je jen a technický design Pi výrob knihy pevládá technická ást. Ilustrace patí k výtvarného umní, designu krytu a vazebná patí k uitého umní. Estetické a technické aspekty se asto pekrývají. Nejlepí by bylo podívat se na celou oblast kniního designu z hlediska technického a umleckého designu. Je teba si uvdomit následující: Pro pouití je teba vytvoit knihu. Papír, písmo, typografie, ilustrace a vazba musí být pizpsobeny tenái, pro n je kniha urena. Pouze díky praktinosti se dostáváme ke kráse. Knihu vnímáme jako krásnou, kdy vzbuzuje dojem dokonalosti svého druhu.

Kritéria pro knihu, která je z hlediska kniního designu krásná

Kadý rok rzní sponzoi udlují ceny za zvlá krásné knihy. V Nmecku organizuje sout Nejkrásnjí nmecké knihy Nadace Buchkunst . Knihy hodnotí odborná porota. Nkterá kritéria jsou uvedena níe:

 • Odpovídá koncepce designu charakteru knihy a byla provádna dsledn
 • Jsou oblast typu a obrázku a formáty obrázk navzájem koordinovány
 • Odpovídá písmo obsahu, je rozloení pizpsobeno úkolu a je text snadno itelný
 • Byly dodreny typografické detaily (rovnomrné sazby, dostatené vedení, správné mezery)
 • Jsou obsah a kritické zaízení jasn stanoveny
 • Odpovídají obal a vazba designu úelu knihy; jsou integrovány do celkového konceptu
 • Byly rzné typy papíru správn vybrány pro svj úel a byly jejich barvy navzájem sladny
 • Je tisk textu a obrázk rovnomrný a istý
 • Me kniha snadno otevít, je smr z kniního bloku a pedsádka správné
 • Byly krycí materiály vybrány podle úelu knihy, jejího formátu a hmotnosti

Historie kniního designu

Run psané knihy

Kód byl asná forma knihy. Na rozdíl od dívjího - pomrn nepraktického - svitku ml kód tu výhodu, e jste jej mohli listovat a vyhledat ho. Ve 4. století naeho letopotu se kodex spolu s pergamenem stal novým psacím materiálem. Kód byl svázán devnými víky potaenými kí. Ty byly - také souástí kniního designu - zdobeny ornamenty.

Ji v 6. století byla oblast psaní stanovena podle pravidel podobných tm dnením. Text ve velkých formátech knih byl obvykle rozloen do dvou sloupc (se dvma sloupci na stránku). Kniha napsaná erným inkoustem byla poté obarvena. Nadpisy psané erven a také pidávání obrázk a ozdob byly v té dob pro design bné. Tuto práci provedli Rubricator a Illuminator .

V 7. a 8. století dosáhl kniní design takové vysoké umlecké úrovn, e se nyní oznauje jako kniní umní. V mnoha evropských zemích byly vytvoeny nádhern napsané a vyzdobené kodexy se scénickými a moná ji národními prvky.

Kniní design v dob Gutenberga

Poteba knih rostla a kopírování knih bylo drahé a asov nároné. Johannes Gutenberg piel se svým vynálezem pesn ve správný as. S nástrojem pro runí odlévání bylo moné vyrobit technicky dokonalá pohyblivá písmena ve velkém mnoství. Typy jsou podobné typm pouívaným v dnením typu olova , princip tisku je stejný. Gutenbergv vynález umonil vyrobit mnoho knih v krátkém asovém období.

Design písma a oblasti písma byl podobný designu run psaných knih. Protoe Gutenbergovým cílem bylo, aby jeho knihy vypadaly pesn stejn jako nejlepí run psané knihy. Ale tyto byly pekonány sofistikovanou technologií Gutenberga: typy byly jednotnjí a pesnjí ne run psané dopisy. Novinkou byla také jednotná íka typografické linie. Gutenberg toho dosáhl prostednictvím 290 rzných typ: Take tam bylo jedno a stejné písmeno v nkolika velikostech. Spolu se zkratkami a kombinacemi písmen mohl saze zmenit nebo rozíit kadý ádek na poadovanou íku. Gutenberg chtl, aby jeho textové sloupce vypadaly jako uzavené bloky. K tomu pouil pomlky mimo hranice vt a místo odsazení, která jsou dnes bná, oznail odstavce iniciálkami .

Aby byly titné knihy jet více podobné tm run psaným, zkusil Gutenberg také tisk se dvma barvami, pro iniciály a nadpisy v ervené barv. V roce 1457 byl v Mainz Psalter poprvé uveden výrobce (Fust a Schöffer) a datum výroby, první krok k dnenímu otisku . První pedmluva byla publikována Erhartem Ratdoltem v Benátkách v roce 1478 a poskytla informace o obsahu knihy. V 80. letech 14. století se ji tiskly titulní stránky s devoryty.

Kniní design v renesanci

Na konci 15. století mli humanisté podporovaní buroazií velký vliv. Bylo uinno úsilí k oivení starovké ímské kultury a starovké ímské monumentální skripty byly studovány v ruinách íma . Latinská klasika byla opt moderní - a stejn tak i scéná, ve kterém byly pedány: karolínská nepatrnost . To se peneslo do nové éry a nyní se tomu íká humanistická nepatrnost . Renesanní staroitnost , dleité písmo dodnes , vznikla ze smsi tchto a ímských majuskula . Benátský tiska Aldus Manutius pinesl na trh novinku v roce 1501: jako první tiskl levná a praktická oktávová vydání . Bylo to s ním, e renesance utility kniha, která byla jednotná ve vech ástech, byl vytvoen . Robert Granjon vyvinuli nové a praktické typografické prvky .

Bhem renesance se vývoj písma soustedil hlavn v Itálii a Francii. Basilej a trasburk byly centry humanistické tvorby knih. V Nmecku císa Maximilián propagoval kniní umní prostednictvím své bibliofilské inklinace. On povil ti díla, která jsou dosud známy dnes pro jejich estetiku a umlecký design: The modlitební knize, Theuerdank a Weißkunig . Pouité písmo se zmnilo také v Nmecku: z eské Bastardy se vyvinul Fraktur , mimo jiné díky tiskárn Johann Schönsperger , která byla po staletí nejdleitjím nmeckým kniním písmem .

viz také: Niccolò Niccoli , Francesco Colonna , Claude Garamond

Kniní design baroka

V baroku se honosné folio a kvarto svazky vyrábly zejména ve Francii. Knihy se staly bohatými a luxusními a byla vytvoena nová staroitnost , Romain du Roi. V Nizozemsku a Anglii urovala novou formu knih buroazie. Slavné byly malé stuky nizozemské rodiny tiskáren a vydavatel Elzevier . Dalí slavní lidé barokní éry: brati Voskens a van Dyck . V Anglii vytvoil tiska a typograf John Baskerville (17071775) lehká a otevená písmena v sad se irokým oteveným prostorem.

viz také: William Caslon .

Kniní design klasicismu

"Praktické, malé stuky se staly stále populárnjími." Kniha klasicismu je kniha malého formátu, jednodue navrená. Klenoty a ozdoby z nádherných barokních svazk se ji nepouívají. Francouzský François Ambroise Didot vytvoil klasickou staroitnost se silnými kontrasty mezi odvánými základními tahy a jemnými liniemi vlas. Vytvoil také typografický micí systém, který se dodnes pouívá . Estetika vychází ze stylového uspoádání písmen. Klasický staroitník byl znám také v jiných zemích.

Fraktur byl stále nejoblíbenjím písmem v Nmecku a Johann Gottlob Immanuel Breitkopf (17191794) jej osvobodil od barokních rozkvt. Lipský vydavatel a tiska Georg Joachim Göschen ml zvlátní vliv na klasicistní kniní design . Píkladem toho je kompletní vydání dl Wielanda. Jeho cílem bylo produkovat elegantní edice, bez luxusu, ale krásné a správné. Berlínský tiska Johann Friedrich Unger (17531808) dal Frakturu klasicistický vzhled, tento Unger Fraktur lze oznait jako oblíbené písmo nmeckého romantismu.

Industrializace v první tvrtin 19. století pinesla zmnu v kniním obchodu: v popedí byl zisk. Mechanizace kniní produkce vedla k podcenní kvality a designu. Pedloení knihy z hlediska zboí bylo dokoneno. V Nmecku bylo kulturního minima dosaeno v poátcích, spekulativním období po válce 1870/71.

Kniní design do konce 19. století

Poínaje Anglianem Williamem Morrisem nastal ve svt tvorby knih nový vítr. Morris je povaován za inovátora kniního umní. Jeho cílem bylo znovu produkovat vysoce kvalitní knihy. Pitom se vázal na kvalitu otisk inkontinence . Morris, který doufal v socialistickou spolenost, poadoval pi navrhování knihy odhodlání a pemýlel o dívjím zpsobu jejího návrhu. V roce 1891 zaloil v Hammersmithu Kelmscott Press . Tam mimo jiné navrhl písmo Golden Type a vytiskl mnoho vysoce kvalitních knih, zejména publikaci dl Geoffrey Chaucer . Zvlátní úspch Morrisa spoívá pedevím v tom, e se opt dostalo umní kniního designu.

Postupn se objevily takzvané soukromé lisy, které zpoátku, nezávisle na obchodním klientovi, tiskly krásné knihy z hobby a nadení. Také dávaly masové výrob podnt k tomu, aby byly knihy znovu kvalitnjí. První nmecký soukromý tisk, Janus-Presse, zaloili v roce 1907 v Lipsku Carl Ernst Poeschel a Walter Tiemann . Poté následoval tisk Rupprecht, tisk Brémy a tisk Cranacha Harryho Grafa Kesslera .

Kniní design ve 20. století

Po první svtové válce vzniklo dlnické hnutí s vlastními vydavatelstvími, Malik-Verlag a Gutenberg Book Guild vyrábly levné knihy s vysoce kvalitním vybavením. Série Reclam vznikla v roce 1867, následovala série s nízkými cenami od Insel Verlag v roce 1912 : nové ásti populace usilovaly o vzdlání. V roce 1926 poadoval Josef Albers novou objektivitu. Typografie by se mla konen rozejít s tradicí. Významnými pedstaviteli Nové objektivity byli Herbert Bayer a Jan Tschichold , ale také starí Willi Baumeister, zejména s jeho katalogem a kniními návrhy pro stuttgartskou výstavu Werkbund The Apartment (Weißenhofsiedlung) v roce 1927. asto se vak zdálo, e je zapomenuta e kniha vznikla kvli jejímu obsahu, mla by kniní forma odpovídat tomuto obsahu, a ne naopak. Nová písma vytvoili Peter Behrens , Johann Vincenz Cissarz , Fritz Helmuth Ehmcke a FHErnst Schneidler , kteí ve 20. letech 20. století vytváeli píkladné vci se svým Juniperus Press, který zaloil na Stuttgartské kole uitého umní . Skromná a úelná kniní typografie se poítala.

Vývoj vyvrcholil na mezinárodní výstav kniního umní v Lipsku v roce 1927. Max Liebermann v katalogu výstavy uvedl: Ideálem výstavy kniního umní by bylo ukázat knihy, jejich vnjí forma a vnitní obsah jsou spojeny do harmonického celku. Anglický typograf Stanley Morison poté oznámil v mezinárodn uznávaném esej, e kadý design knihy by ml být podízen úelu knihy. tení by mlo být pro tenáe co nejpíjemnjí; Typografie, která je z pohledu umlce nudná, je zde lepí ne drazn zvlátní. V roce 1929 zaalo Nmecko udlovat nejkrásnjí knihy roku. To vedlo ke zvýení kvality knih. To bylo perueno uchopením moci národními socialisty, zejména etnými ilustracemi, které skonily.

Po roce 1945 se ilustrace nacházely pouze na obálkách, texty u byly sotva ilustrovány. V roce 1949 zaalo v Lipsku poprvé udílení cen nejkrásnjích knih , které bylo znovu zastaveno zaloením NDR. Navzdory rozdílm v cenách knih mezi NDR a SRN se písmo a typografický design v obou zemích vyvíjely klasickým smrem. V padesátých letech dolo k etným kaligrafickým obálkám; Písemné písmo bylo kombinováno s ilustracemi, jejich ivými píklady jsou návrhy Imre Reinera , zakladatele Institutu kniního designu na Státní akademii výtvarných umní ve Stuttgartu Waltera Brudiho z roku 1966 a Guntera Böhmera . Naproti tomu koncept obálky knihovny Suhrkamp navrený Willym Fleckhausem byl odliný . V 60. letech se Pop Art dostalo na obálky knih. Sedmdesátá léta zaala u Ferdinanda Kriweta , který obálkám opatil fotografie. V souladu s antiautoritáským hnutím se stal odvánjí a otevenjí také design knih pro dti a mláde.

Zlom nastal v 80. letech: cenov dostupné vybavení, prádlo, ití nití, tj. Známé a osvdené, se znovu poítalo. Kniní designér Franz Greno zvenil své umní také v Klett-Cotta Verlag. Spolu s Hansem Magnusem Enzensbergerem zaloil dalí knihovnu : Ob se zavázaly k sazb kov a designu jednotlivých vysoce kvalitních knih.

Desktopové publikování , sazba a rozvrení na poítai formovaly design knihy od 90. let . To ponechalo fantazii volnou, ale kvalita mikrotypografie se zhorila . Hodn oceované rychlé tempo poítaového vku se odráí také v designu: jeden trend následuje dalí. Kniha se vak uvnit minulého století tém nezmnila, i kdy se zásadn zmnily výrobní postupy. Kniha by mla být stále itelná, astná, kdy ji nkdo vezme, a mla typografii, která slouí textu.

Viz také

literatura

 • Albert Kapr : kniní design. Odborná kniha pro grafiky, sázee, tiskárny, kniháe, retuéry, reprodukní techniky, fotografy, výrobce, vydavatelství, knihkupce, knihovníky, autory a vechny, kteí mají rádi knihy . VEB Verlag der Kunst, Dresden 1963
 • Jost Hochuli : Tvorba knih. Úvod do kniního designu, zejména kniní typografie . Agfa Corporation, Wilmington (Mass.) 1989.
 • Wolfgang Kermer : Willi Baumeister - typografie a reklamní design. Edition Cantz, Stuttgart 1989, ISBN 3-89322-145-X (s teoretickými texty Baumeistera.)
 • Hans Peter Willberg (ed.): 40 let kniního umní. Vývoj kniního designu reflektovaný v souti Nejkrásnjí knihy Spolkové republiky Nmecko 19511990 . 2. pepracované vydání Buchkunst im Wandel . Book Art Foundation, Frankfurt nad Mohanem 1991, ISBN 3-7657-1369-4 .
 • Silvia Werfel (ed.): Kniní design v Nmecku . Wallstein Verlag, Göttingen 2021, ISBN 978-3-8353-3928-6 .
 • Karl Klaus Walther (ed.): Lexikon kniního umní a bibliofilie. Mnichov a (jako licencované vydání) Augsburg 1994.
 • Wolfgang Kermer (ed.): Mezi kniním umním a kniním designem. Kniní designér na akademii a bývalé kole umleckých emesel ve Stuttgartu: píklady prací a text. Ostfildern-Ruit: Edition Cantz, 1996, ISBN 3-89322-893-4 (vetn podrobných bio / bibliografických údaj mimo jiné o Willi Baumeister, Gunter Böhmer, Walter Brudi, Johann Vincenz Cissarz, Heinz Edelmann, Paul Haustein, Hans Meid , Bernhard Pankok, Karl Rössing, FHErnst Schneidler, Kurt Weidemann).
 • Nmecká knihovna a Nadace kniního umní (ed.): Perfektní tecí stroj. Z nmeckého kniního designu ve 20. století . Book Art Foundation Frankfurt am Main and Leipzig, Frankfurt am Main 1997, ISBN 3-7657-2023-2 .
 • Jost Hochuli: Kniní design ve výcarsku . 2. vydání. Pro Helvetia, výcarská kulturní nadace, Curych 1998, ISBN 3-908102-10-3 .
 • Rainer Groothuis : Jak knihy picházejí na Zemi O vydavatelích a autorech, výrobcích, prodejcích a designérech, výpotu a maloobchodní cen, krásné knize a souvisejících vcech . 2. vydání, Dumont, Kolín nad Rýnem 2002, ISBN 3-7701-3164-9 .
 • Helmut Hiller, Stephan Füssel : Slovník knihy . 6. vydání. Klostermann, Frankfurt nad Mohanem 2002, ISBN 3-465-032209 .
 • U. Rautenberg (Hrsg.): Reclams Sachlexikon des Buch . 2. vydání, Reclam, Stuttgart 2003, ISBN 3-15-010542-0
 • Msto Duisburg (Hg): Vynikající kniní poklady. Sbírka Historické a krásné knihy Mstské knihovny v Duisburgu, tamté, 2007 ISBN 9783892796343 (sbírka 3 500 titných prací; úvod)
 • Mathieu Lommen, Kniha nejkrásnjích knih . Dumont, Kolín nad Rýnem 2012. ISBN 3-8321-9378-2 .
 • Gravírování a písmo. Kniní design v 18. století. Eds. Peter-Henning Haischer, Charlotte Kurbjuhn, Steffen Martus a kol. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2016 (= Wieland v kontextu. Oßmannstedter Studies; 2), ISBN 978-3-8253-6543-1

webové odkazy

Individuální dkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Lubomir Kozáková

Tento záznam o Kniní design je velmi zajímavý.

Patrik Prokop

Můj táta mě vyzval, abych udělal domácí úkol, aniž bych použil cokoli z Wikipedie, řekl jsem mu, že to zvládne prohledáním mnoha jiných stránek. Naštěstí jsem našel tento web a tento článek o Kniní design mi pomohl dokončit můj úkol. Málem jsem upadl do pokušení jít na Wikipedii, protože jsem nemohl najít nic o Kniní design, ale naštěstí jsem to našel zde, protože pak táta zkontroloval historii procházení, aby zjistil, kde byl. Dokážete si představit, že se dostanu na Wikipedii? Naštěstí jsem našel tento web a článek o Kniní design zde. Proto vám dávám svých pět hvězdiček.