Knihtisk strojInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Knihtisk stroj. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Knihtisk stroj, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Knihtisk stroj a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Knihtisk stroj. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Knihtisk stroj! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Knihtisk stroj, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Jako knihtiskové tiskové stroje jsou známé tiskové stroje , které podle vysokotlakého procesu (nap. B. pohyblivý typ) pracují. Pouívá se také termín knihtisk .

Proces tisku knihtiskem je proces tisku knihtiskem, který významn vylepil Johannes Gutenberg v 15. století. V období od 16. do 18. století technologie tisku neprola ádnými zmnami. Postupem asu bylo stále více devných díl nahrazováno kovem. Tento proces se pouíval a pouívá hlavn k tisku knih, ale asopisy a komerní zakázky se také tisknou knihtiskem. Protoe knihy lze tisknout pomocí jiných tiskových proces , je dleité si uvdomit, e knihtisk a tisk knih nejsou stejné procesy. Tisk knih se také nazývá pracovní tisk .

Papírové a kotouové tiskaské lisy se dnes ji nevyrábjí, ale v nkterých tiskaských provozech jsou stále v provozu. Pvodn byl proces tisku ist manuální, dokud nebyl postupn mechanizován.

konstrukce

Stroje se skládají z nosie tiskové formy v ploché nebo válcové form, barvicí jednotky a protitlakového tlesa. Tlem protitlaku je bu kelímek nebo válec. Tisková me být sestaven z jednotlivých ástí nebo vyrobeny z jednoho kusu. Barví se pomocí barvicí jednotky. Listový nebo papírový pás je veden mezi tiskovou formou a protitlakovým tlesem. Elastický elevátor z papíru nebo lepenky zabrauje pokození tiskového materiálu a tiskové formy. To bude moná teba pipravit .

Princip tisku

Pro kadý ze tí tiskových proces existují samostatné knihtiskové stroje.

Princip ploché na ploe je nejstarí pouívanou metodou. Zde pohyb tiskové desky smrem dol vytváí tlak na papír a inkoustovou tiskovou desku. Bhem tohoto procesu není tisková tabulka pesunuta.

V 19. století se princip kruhového tisku na plocho pro knihtisk vyvinul z mdného talíového hlubotisku . Friedrich König penesl princip do svého vysokorychlostního lisu, do lisu na doraz válce . U stroj, které pracují na tomto principu, se kontaktní tlak generuje otáením válce na tiskové form. Pohyb tisku probíhá pes tiskový válec. To se zase odvaluje na regálech pipevnných k loi formy. Tiskaský válec je tedy v pohybu, kdy je formovací loe nehybné.

U stroj zaloených na principu kolo na kolo probíhá proces tisku prostednictvím dvou synchronn bících válc. Kulatý tiskový formulá je pipojen k válci formuláe. Papír je lisován na formovací válec pomocí otiskovacího válce bu jako list nebo jako role a potitn.

Tiskový blok / tisková forma

Klié je název pro tiskovou desku v knihtisku. Toto klié je pivedeno na výku písma 62 2/3 bod jeho aplikací na základnu nebo zptným litím olovem.

V moderní knihtisk, krom runí sazby , strojní sazba , autotypes a ádkové lepty se pouívají k vytvoení tiskových formami. Tiskaská forma se skládá ze stedn tvrdého materiálu, jako je B. olovo, devo nebo plast vyztuený vlákny a také z klié (zinek, hoík, plast, linoleum). U plochých stroj se pouívají jak sady jednotlivých typ, tak sady linek, stereos a klié i smíené sady uvedených typ. Ploché stroje jsou díky svému horizontálnímu základu vhodné pro tisk tém vech typ záznam. U kelímkových stroj se pouívají pouze dobe uzavené sady jednotlivých typ, klié a stereosystémy. Smíená sazba je moná, ale zdráhá se tisknout kvli riziku uvolnní. Rotaní stroje obvykle pracují pouze se sterey nebo zakivenými klié. U flexografických tiskových stroj se jim íká rukávy.

Typy stroj

Existují rzné stroje v závislosti na principu tisku.

Pro kadý stroj existují ti rzné typy pohonu. Stroj je provozován jako runí lis, poloautomatický nebo automatický lis, podle situace. U runího lisu se celý proces tisku provádí run. Lis se ovládá runí klikou. Barvení se provádí pomocí podloky pro tiskárnu . Poloautomatické lisy jsou vechny lisy, které jsou ásten ovládány runí klikou a ásten elektromotorem. Barvení pracuje bu pomocí runího váleku, nebo prostednictvím elektricky ovládané barvicí jednotky s válekem pro distribuci inkoustu a váleky pro nanáení inkoustu. Píklady poloautomatických lis jsou nastavený tlakový lis a deskový lis.

Na rozdíl od toho se celý proces tisku provádí automaticky v pln automatickém tisku. Stroje, které pracují pln automaticky, jsou napíklad válce s válcem Heidelberg nebo Heidelberger s kelímkem a válce s válcem. Runí kelímek a automaticky nachfärbende Abziehpressen jsou proto nejjednoduí formy tiskaských stroj, Rotary rychle lisovací a tiskaský stroj komplexesten.

Inkoustová jednotka

Knihtiskové stroje jsou obvykle jednobarevné stroje. Tyto desky tiskaské lisy mají ob desky barevníky a válce barevník . Stolní barvicí jednotky a válcové barvicí jednotky se pouívají v plochých lisech. Na rotaních lisech jsou bné pouze barvicí jednotky válc.

funkce

Charakteristickým rysem knihtisku je tvorba makaných okraj v dsledku mírného usazování barvicích válek na vyvýených prvcích tiskové formy. Ty lze vidt na oste ohranieném okraji s výrazn ostejí barvou. Krom toho je na zadní stran vidt stínování. To se vyznauje slabým reliéfem prvk tiskové formy.

Viz také

literatura

  • Gerhardt, Claus W .: Historie tiskového procesu . ást II. Tisk. Stuttgart: Anton Hiersemann Verlag, 1975. ISBN 3-7772-7521-2
  • Giesecke, Michael: Tisk knih v raném novovku . 4. vydání. Frankfurt nad Mohanem: Suhrkamp Verlag, 2006. ISBN 3-518-58456-1
  • Hiller, Helmut a Füssel, Stephan: Slovník knihy . 6. vydání. Frankfurt nad Mohanem: Vittorio Klostermann Verlag, 2002. ISBN 3-465-03220-9
  • Laufer, Bernhard: Základní znalost sazby tiskového papíru . Düsseldorf: Verlag Buchhandler heute, 1984. ISBN 3-920514-19-X
  • Liebau, Dieter and Weschke, Hugo: lexikon specialisty polygrafu pro polygrafický prmysl a komunikaní technologie . Frankfurt nad Mohanem: Polygraph Verlag, 1997.
  • Scheper, Hans Jürgen: Technologie tisku znalostí o zkouce . Itzehoe: Verlag Beruf und Schule, 2005. ISBN 3-88013-623-8
  • Wolfsturm, Hans-Jürgen a Burkhardt, Hermann: vysoký tlak . Ravensburg: Ravensburger Buchverlag, 1994. ISBN 3-473-48382-6

Opiniones de nuestros usuarios

Dana červenková

Potřeboval jsem najít něco jiného o Knihtisk stroj, což nebyla typická věc, která se vždy čte na internetu, a tento článek z Knihtisk stroj se mi líbil.

Sona Macek

Myslel jsem, že už o Knihtisk stroj vím všechno, ale v tomto článku jsem si ověřil, že určité detaily, které jsem považoval za dobré, tak dobré nejsou. Děkuji za informaci.

Adam Müller

Skvělý objev tohoto článku o Knihtisk stroj a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.

Oto Mach

Informace o proměnné Knihtisk stroj jsou velmi zajímavé a spolehlivé, stejně jako ostatní články, které jsem dosud četl, kterých je již mnoho, protože na své datum na Tinderu čekám téměř hodinu a neobjevuje se, takže mi to dává, že mě to postavilo. Využívám příležitosti nechat pár hvězd pro společnost a vysrat se na svůj zkurvený život.