KnihkupectvíInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Knihkupectví. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Knihkupectví, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Knihkupectví a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Knihkupectví. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Knihkupectví! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Knihkupectví, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

tení ostrov z knihkupectví Hugendubel (Mnichov) bhem vánoních výprodej

Knihkupectví je maloobchodem o prodeji vydavatelských produkt na konené spotebitele . V Nmecku je asi 6 000 knihkupectví s piblin 120 000 zamstnanci a obratem 10 miliard eur ( 2000 ).

druh

Nejrozíenjím typem kamenného knihkupectví je maloobchodní knihkupectví, které se nespecializuje na jednotlivé oblasti . Svým zákazníkm nabízí iroký sortiment, seazený kvantitativn nebo kvalitativn podle specifikací majitele (a vdy trhu).

Specialista knihkupectví je zamen na profesn orientované veejnosti (napíklad právníci, zdravotníky, architekty, daové poradce, teology a podobn) a nese speciální adu . Svým zákazníkm se zvlátními zájmy poskytuje kompetentní specializované sluby.

Univerzitní knihkupectví koordinuje svou nabídku s osnov místní univerzity a v posledních asto publikovaných publikací ve spolupráci s univerzitou a jejími institucemi a zaízení. Obvykle se jedná o sms specializovaného a obecného sortimentu.

Knihkupectví pro dti a mláde jsou speciální sortimenty, které nabízejí velký a kritický výbr literatury, v ní se kadodenní ivot a problémy rodin, dtí a mládee odráejí v beletrii i v radách. Rodie, vychovatelé , vychovatelé a sociální pracovníci zde asto najdou sekundární literaturu a kompetentní kontakty.

Knihkupectví stanice poskytuje literaturu cest vlakem, turistických prvodc a vtinou i asopis .

V komiksových obchodech zákazník asto najde nejen irokou kálu komiks a karikatur , ale také fantasy a sci -fi . asto se krom toho prodává primární a sekundární literatura a zboí .

Teologická a náboenská knihkupectví asto nabízejípro své zákazníky se zvlátním zájmem literaturu rzných hodnot . To zahrnuje nejen církevní sbor a skupinu pro studium Bible , ale také vechny ostatní sociáln angaované lidi - dokonce i bez odkazu na církev.

Knihkupec -buchhandel prodává pouité knihy a koupit je. Antikvariát je asto vysoce specializovaný (doprava, vaení, heraldika, noviny atd.) A má vysokou úrove loajality zákazník.

Jedním z knihkupectví národností je turecký turek Kitabevi ve Frankfurtu nad Mohanem.

Od 70. let organizovalo mnoho zúastnných spisovatel jako partner v kooperativním knihkupectví Author , zamení na literaturu jako umní a ambiciózní místo svtové literatury . V tchto letech navíc vznikaly dalí diferenciace a specializované obchody, jako jsou levicová knihkupectví , enská knihkupectví , esoterická knihkupectví a dalí , a to pedevím ve velkých západonmeckých mstech, kde byla k dispozici odpovídající klientela .

Relativn novým fenoménem jsou kniní obchodní domy, které chtjí svým zákazníkm nabídnout ve pod jednou stechou. Vtinou jde o etzy s mnoha vtvemi. Kritici vidí tento vývoj jako krok smrem k monopolu .

Zloin knihkupectví provádt tém výhradn kriminálních román v jejich dosahu. Soubn se zizováním tchto knihkupectví o zloinuukonilaada velkých vydavatel své nkdy klasické kriminální série ( Rowohlt , Ullstein ). Od té doby je kriminalita oznaována jako román . Stratégové trhu vydavatel chtjí také oslovit tenáe, kteí by si jinak nepoídili thriller. Naopak pro zákazníky kriminálních thriller je stále obtínjínajítsvj ánr v nabídce na kniních stolech v knihkupectvích. V knihkupectví se zloinem me fanouek pedpokládat, e v první ad je sortiment vtí, vtinou s anglickými názvy. Za druhé, nemíchají se ádné dalí romány. Nyní je v Nmecku tém tucet knihkupectví o kriminalit.

rozdlení

Prodejní místa knih

Mezi takzvané prodejní místa knih patí obchodní domy , supermarkety , erpací stanice a trafiky / kiosky .

V nkterých pípadech specializovaní maloobchodníci také nabízejí svým zákazníkm správnou literaturu pro speciální skupiny produkt, napíklad knihy o zvíatech v obchodech s domácími zvíaty, zdravotní prvodci v lékárn nebo cestovní prvodci v turistické informaní kancelái . V tomto vývoji vedou USA .

Internet

Zásilkové knihkupectví je dleitou skupinou knihkupectví . Tém neexistuje pedmt nebo specializovaná oblast, kterou by alespo jedno zásilkové knihkupectví neeilo.

Od té doby, co existuje World Wide Web , existuje také nová forma obchodu se zásilkovými knihami , internetové knihkupectví . Bu jako rozíení ji existujícího obchodu, nebo dokonce jako ist virtuální knihkupectví, neme zákazníkovi nabídnout záitek ze skuteného knihkupectví; Internetové knihkupectví asto nabízí velmi dobré píleitosti pro cílený nákup a rozsáhlý przkum.

Klasické knihkupectví se cítí ohroeno e-knihou a její online distribucí.

Slavná knihkupectví

Viz také

literatura

webové odkazy

Commons : Bookstore  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor
Wikislovník: Knihkupectví  - vysvtlení význam, pvod slov, synonyma, peklady

Individuální dkazy

  1. Gonni Engel: Duchovní pouení. Pestavba kostela v Maastrichtu na knihkupectví. In: bauhandwerk.de. Bauhandwerk, íslo 11/2008, pístup 27. srpna 2021 .
  2. Dieter Sürig: Jak se chce obchod s knihami zachránit. sueddeutsche.de, 25. bezna 2014, pístup 25. bezna 2014
  3. S e-knihami je obchodování s knihami v nepoádku. heise.de, pístup 13. ervence 2009 .

Opiniones de nuestros usuarios

Filip Dostalová

Článek o Knihkupectví je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.

Ester Filipová

Tento příspěvek na Knihkupectví mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Už jsem se viděl, jak zase používám Wikipedii, což nám učitelka zakázala. Díky za záchranu.

Mariana Vanková

Děkuji. Pomohl mi článek o Knihkupectví.