Kniha (Norimberk)Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Kniha (Norimberk). Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Kniha (Norimberk), a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Kniha (Norimberk) a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Kniha (Norimberk). Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Kniha (Norimberk)! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Kniha (Norimberk), budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Kniha
Statistical District 73
Statistical District 732ablona: Infobox okres obce v Nmecku / údrba / alternativní název nesprávný
Msto Norimberk
Výka : 305  (305-313)  m n. M NHN
Oblast : 3,08 km²
Obyvatelé : 1606  (31 prosince 2015)
Hustota zalidnní : 521 obyvatel / km²
Zalenní : 1. kvtna 1924
PS : 90427
Pedíslí : 0911
mapa
Okres 3407 Buch v Norimberku
Zavlaovací systémy v Knoblauchsland poblí Buk
Zavlaovací systémy v Knoblauchsland poblí Buk

Díve nezávislá obec Buch byla od roku 1924 okresem Norimberk . Spolu s Höfles (okres 732) a Schnepfenreuth (okres 730) tvoí statistický okres 73 .

zempis

umístní

Buch se nachází na severu msta v Knoblauchslandu a prochází jím Bucher Landgraben, který místo díve rozdlil na dv poloviny. Sousedními msty jsou (po smru hodinových ruiek a zaínající na severu) norimberské okresy Kraftshof , Almoshof , Schnepfenreuth a Höfles a také okres Fürth v Braunsbachu .

Sousední statistické obvody
Boxerská vesnice Powerhouse
Sousední komunity Almoshof
Wetzendorf Jíl

geologie

Plochá keuperská krajina Buch je geologicky tvarována loisky bublinového pískovce a Coburgského pískovce ( Hassbergeova formace ). Na západ se vyskytuje relativn mkký a starí bublinový pískovec s mezipóly. Na východ tuto geologickou vrstvu pekrývá tvrdý koburský pískovec. Kolem Bucher Landgraben se vyskytují kvartérní údolní výpln, které jsou v tsném hydraulickém spojení s útvarem podzemní vody nejvyího zvodn . Na místech vzdálenjích od podzemních vod se vyvinuly hndozemské pdy, které nabízejí dobré podmínky pro pstování zeleniny. Pdy regosolu lze pozorovat severozápadn od Buk . Nedávné luní oblasti Bucher Landgraben mají kvli blízkosti podzemních vod glejové pdy.

píbh

Buch zaloili páni z Bergu a poprvé je zmínn v listin v roce 1273, kdy ímsko-nmecký král Rudolf von Habsburg dal norimberskému purkrabí Friedricha III. Norimberka s purkrabstvím také osvobodil Buch. V roce 1427 se obec stala majetkem císaského msta Norimberk a byla zcela zniena poárem ve druhé markrabcí válce (1552).

Historické mapy (nap. První bavorský záznam z roku 1821) ukazují, e Buch byl Landgrabenem rozdlen na dva samostatné okresy. Severní okres je nyní památkov chránnou budovou jako soubor. Historické centrum msta charakterizují títové nezávislé farmy postavené v pískovcových blocích, z nich nkteré jsou v pízemí, a také dvoupatrové pevné budovy. Bucher Hauptstrasse byla souástí starého spojení mezi Norimberkem a Lipskem. Na starém severním okraji je bývalý pouliní hostinec ze 17. století (1647). Gasthof zum Goldenen Stern tí z výhodné poloze u bran císaského msta. Dvoupatrová konstrukce sedlové stechy v pískovcové kvádrové konstrukci má v horním pate omítnutou a bohat zdobenou hrázdnou stavbu.

Do konce 18. století bylo v knize 57 nemovitostí. Vrchní soud vykonával Brandenburg-Bayreuth Oberamt Baiersdorf , ale to bylo sporné císaským mstem Norimberk . Orgán pevnostního Norimberku drel autoritu obci a komunit . Pronajímateli byli Brandenburg-Ansbach Cadolzburg (1 panství, 1 Seldengut), kancelá pevností (4 yardy, 13 pl yard, 5 panství, 12 Seldengüter, 1 dm, 2 taverny) a norimberské majitelé Holzschuher (2 pl yard , 1 panství ), von Imhoff (4 pl yard, 2 tvrtiny, 4 panství, 1 hostinec), von Kreß (1 yard), Dr. Útoník (1 poklad). Komunita mla 2 domy pastý, kovárnu a vagónskou dílnu.

V roce 1796 byl Buch, stejn jako celý Knoblauchsland, pod správou Pruska a v roce 1808 pedán Bavorskému království . V rámci obecního ediktu vznikl v roce 1813 daový okres Buch, do kterého patily Almoshof , Bislohe , Boxdorf , Braunsbach , Herboldshof , Höfles , Kronach , Ronhof , Sack , Schnepfenreuth a Steinach . Ve stejném roce byla zaloena venkovská komunita Buch, která byla v souladu s daovým okresem. S druhým komunitním ediktem (1818) vzniklo est venkovských komunit:

 • Venkovská komunita Almoshof;
 • Kniha venkovské komunity;
 • Venkovské spoleenství Höfles;
 • Venkovská komunita Ronhof s Herboldshofem a Steinachem;
 • Venkovská komunita Pytel s Bislohe a Braunsbachem;
 • Venkovská komunita Schnepfenreuth.

Správa a jurisdikce venkovské komunity v Buchu byla pidlena krajskému soudu v Erlangenu a daová správa kancelái Erlangen Rent Office . V dobrovolné jurisdikci byly 2 nemovitosti v letech 1822 a 1834 podízeny Patrimonial Court (PG) Almoshof, 12 nemovitostí v letech 1822 a 1840 PG Buch a 1 majetek v letech 1802 a 1830 PG Neunhof . Od roku 1862 patil Buch okresnímu úadu ve Fürthu . V roce 1862 byla jurisdikce pevedena na okresní soud ve Fürthu ( v roce 1879 pemnn na okresní soud ve Fürthu ). Finanní správu pevzal v roce 1871 Rentamt Fürth ( v roce 1919 pejmenovaný na Finanzamt Fürth ). Obec mla rozlohu 4,665 km². 1. kvtna 1924 byl Buch zalenn do Norimberku a od té doby je v obvodu okresního soudu a finanního úadu v Norimberku .

Architektonické památky

 • Rzné stabilní domy
 • Konstrukce asopisu
 • Bývalý hostinec Goldener Adler
 • Bývalý Gasthaus Zum goldnen Stern

Populaní vývoj

rok 1818 1840 1852 1855 1861 1867 1871 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1919
rezident 446 498 510 525 516 521 542 536 598 583 589 599 666 750 821 814
Domy 65 68 80 88 103
zdroj

náboenství

Místo bylo od reformace peván protestantské. Obyvatelé evangelické luteránské denominace jsou farnost ke St. Georg (Kraftshof) , obyvatelé ímskokatolické denominace jsou farnost ke St. Clemens (Norimberk) .

podnikání

V roce 1855 byla otevena továrna na lisované kvasnice Bast AG, která dnes funguje jako Deutsche Hefewerke . Na jihovýchodním okraji msta je poboka metra .

provoz

Bucher Hauptstrasse prochází centrem msta od jihu k severu a koní na Bundesstrasse 4 na obou koncích . Ta vede jako typroudá rychlostní silnice na východním okraji obce. Komunální silnice vedou do Braunsbachu (1,8 km na západ), do Höfles (1,2 km na jihozápad) a do Kraftshof (1,5 km na sever).

Do Buch se dostanete mstskými autobusovými linkami 31 a 33, jako i linkami 20, 29, 30, 30E a 290, které jezdí po B 4.

Sportovní

V Buchu sídlí národní fotbalová divize TSV Nürnberg-Buch , která svým lenm nabízí krom fotbalu pro mue a eny také stolní tenis , tenis , volejbal , crossminton a gymnastiku .

literatura

webové odkazy

Commons : Buch (Nürnberg)  - Sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Individuální dkazy

 1. ^ Msto Norimberk, Úad pro mstský výzkum a statistiku pro Norimberk a Fürth (ed.): Statistická roenka msta Norimberk 2016 . Prosinec 2015, ISSN  0944-1514 , 18 Statistické mstské obvody a obvody, s. 244245 , s. 245 ( nuernberg.de [PDF; 6.3 MB ; pístup 1. listopadu 2017]).
 2. b kniha v BayernAtlas
 3. UmweltAtlas Bayern: Geologie. Bavorský státní úad pro ivotní prostedí, pístup 20. bezna 2018 .
 4. UmweltAtlas Bayern: Pda. Bavorský státní úad pro ivotní prostedí, pístup 20. bezna 2018 .
 5. ^ Dieter Piechullek: Kulturní oblast Knoblauchsland . A. Hofmann, Norimberk 1995, ISBN 978-3-87191-199-6 , s. 80 ff .
 6. a b Seznam památek - Okres Stední Franky Norimberk (msto) Norimberk. (PDF) Bavorský státní úad pro památkovou péi, 16. bezna 2018, pístup 20. bezna 2018 .
 7. ^ HH Hofmann: Nürnberg-Fürth , s. 104.
 8. ^ HH Hofmann: Nürnberg-Fürth , s. 236f.
 9. ^ Adresa a statistická píruka pro Rezatkreis v království Baiern . Kancléství Buchdruckerei, Ansbach 1820, s. 31 ( digitalizovaná verze ).
 10. a b K. Bayer. Statistical Bureau (Ed.): Adresá lokalit Bavorského království s abecedním rejstíkem míst . LXV. Vydání píspvk do statistik Bavorského království. Mnichov 1904, oddíl II, Sp. 1191 ( digitalizovaná verze ).
 11. Wilhelm Volkert (Ed.): Píruka bavorských úad, obcí a soud 17991980 . CH Beck, Mnichov 1983, ISBN 3-406-09669-7 , s. 602 .
 12. ^ HH Hofmann: Nürnberg-Fürth , s. 237.
 13. Jsou uvedeny pouze obydlené domy. V roce 1818 jsou známy jako krby , v roce 1840 jako domy a od roku 1871 do roku 1900 jako obytné budovy.
 14. Abecední rejstík vech lokalit obsaených v Rezatkreise podle jeho ústavy nejnovjí organizací: s uvedením a. daové okresy, b. Soudní okrsky, c. Pronajmte si kanceláe, ve kterých se nacházejí, pak nkolik dalích statistických poznámek . Ansbach 1818, s. 13 ( digitalizovaná verze ).
 15. Eduard Vetter (Ed.): Statistická píruka a adresá Stední Franky v Bavorském království . Vydáno samostatn, Ansbach 1846, s. 88 ( digitalizovaná verze ). Podle historického obecního rejstíku mla obec 483 obyvatel.
 16. a b c d e f g h i j Bavorský státní statistický úad (Hrsg.): Historický obecní rejstík: Populace obcí Bavorska v letech 1840 a 1952 (=  píspvky do Statistiky Bavaria . íslo 192). Mnichov 1954, DNB  451478568 , s. 172 , urn : nbn: de: bvb: 12-bsb00066439-3 ( digitální kopie ).
 17. ^ Joseph Heyberger, Chr. Schmitt, v. Wachter: Topograficko-statistická píruka Bavorského království s abecedním místním slovníkem . In: K. Bayer. Statistical Bureau (Ed.): Bavaria. Regionální a folklor Bavorského království . páska 5 . Literárn-umlecké zaloení JG Cotta'schen Buchhandlung, Mnichov 1867, Sp. 1027 , urn : nbn: de: bvb: 12-bsb10374496-4 ( digitalizovaná verze ).
 18. Kgl. Statistical Bureau (Ed.): Kompletní seznam lokalit Bavorského království. Podle okres, správních obvod, soudních obvod a obcí, vetn píslunosti farnosti, koly a poty ... s abecedním obecným registrem obsahujícím obyvatelstvo podle výsledk sítání lidu z 1. prosince 1875 . Adolf Ackermann, Mnichov 1877, oddíl 2 (údaje o potu obyvatel od 1. prosince 1871, údaje o dobytku z roku 1873), Sp. 1191 , urn : nbn: de: bvb: 12-bsb00052489-4 ( digitalizováno ).
 19. K. Bayer. Statistical Bureau (ed.): Adresá lokalit Bavorského království. Podle vládních okres, správních obvod, ... pak s abecedním rejstíkem míst vetn majetku a písluného správního obvodu pro kadé msto. LIV. Vydání píspvk do statistik Bavorského království. Mnichov 1888, oddíl III, Sp. 1123 ( digitalizovaná verze ).
 20. klub na tsv-buch.de, pístup 12. ervna 2019

Opiniones de nuestros usuarios

Emilie Krausová

Tento záznam o Kniha (Norimberk) bylo přesně to, co jsem chtěl najít.

Simon Růžička

Pro ty, jako jsem já, kteří hledají informace o Kniha (Norimberk), je to velmi dobrá volba.

Antonie Novotný

Opravit. Poskytuje potřebné informace o Kniha (Norimberk).