Kniha EzraInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Kniha Ezra. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Kniha Ezra, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Kniha Ezra a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Kniha Ezra. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Kniha Ezra! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Kniha Ezra, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Ketuvim (spisy) z Tanaku
Sifrei Emet (básnické knihy)
- Megillot (pevné váleky)
Zbytek

Kniha Ezdrá v hebrejtin je kniha Tanachu nebo Starého zákona . Vytváí jednotu s knihou Nehemjáe , a to jak v hebrejské tradici ( Ezra-Nehemia ), tak v Septuagint ( 2. Esdras ). Rozdíl mezi knihami Ezra a Nehemia, který je dnes bný, sahá zpt do Vulgáty , stejn jako poet kapitol .

3., 4. , 5. a 6. kniha Ezra a Ezra Apokalypsa jsou apokryfní idovské nebo kesanské spisy od 1. století naeho letopotu, které odkazují na biblickou Ezru .

obsah

Knihu lze zhruba rozdlit na dv ásti:

Jednotlivé ásti se zabývají:

 • Esr 1 Povolení k návratu id z Babylóna z vyhnanství od Kýra II. A návrat chrámových nástroj
 • Esr 2 Seznam tch, kteí se vrátili z exilu (viz Ne 7)
 • Ezr 3,17 postavení oltáe a zízení zápalných obtí, oslava svátku stánk
 • Esr 3,813 Zaátek stavby chrámu
 • Esr 4 poruchy pi stavb chrámu
 • Esr 5 Nový zaátek stavby chrámu
 • Ezr 6,1-18 Cyrusv edikt a dokonení stavby chrámu za Dareia I.
 • Ezr 6: 1922 oslava svátku Pesachu
 • Esr 7 Ezra je poven spoleností Artaxerxes
 • Ezr 8,114 Seznam navrátilc s Ezrou
 • Ezr 8: 1536 Ezra cestuje do Jeruzaléma
 • Ezr 9 Ezrova kajícná modlitba kvli smíeným manelstvím
 • Esr 10 rozputní smíených manelství

Jazyk

Hlavní text knihy je napsán hebrejsky . Ezra 4,8-6,18 a 7,12-26 jsou naproti tomu psány v aramejtin . Aramejtina knihy Ezra se lií od aramejtiny knihy Daniel . Napíklad B. podoba osobního zájmena 2. osoby jednotného ísla muského rodu v Ese, zatímco v Danielovi je souhláskový text formou mít.

Ezra-Nehemiah

V raných idovských a eckých tradicích byly knihy Ezra a Nehemiah povaovány za jednotku, jak je patrné z informací o kánonu a rukopisné tradici. Napíklad, B. Massora v Codexu Leningradensis je kniní stedisko podle potu ver v Nehemii 3.32. Tirá je také chybí na konci Ezra.

Toto spojení je také vcn dáno. Ob knihy pojednávají o událostech ze zaátku perské éry, o pestavb chrámu, o výstavb mstských hradeb kolem Jeruzaléma a o zaloení judské a idovské kultovní komunity. V Neh 8 se znovu objevuje Ezra, Neh 8,9 a 12,26 jmenuje Ezra a Nehemiah vedle sebe, take vzniká dojem souasné práce. Krom toho existují literární makrostruktury, které naznaují systematickou strukturu knihy Esra-Nehemia: Esrova kající modlitba (Ezr 9) je spojena s Nehemjáovou modlitbou pokání (Neh 1) a kající modlitbou lidí (Neh 9). Akce Ezry i Nehemjáe jsou v úzkém kontaktu s perským velkým králem a jsou legitimizovány královskými výnosy (Ezr 1; 7; Neh 2).

Oddlení samostatného knihy Nehemiah je motivována zavedením Neh 1,1: Slova Nehemjá, syn Chachalja ... a nachází se poprvé v Origen .

Ezra-Nehemiah a Chronicle

Kniha Ezra-Nehemiah má stále silné vcné a teologické odkazy na knihy kronik. Ezr 1,13 tedy doslova opakuje konec 2 Chr 36,22f  . Ezra-Nehemiah lze tedy íst jako pokraování 1/2 Chr. Je patrné, e slova, která souvisejí s kázáním Deutero-Izaiáe , jsou uvedena jako Jeremjáovo proroctví .

Ezra-Nehemiah a 1/2 Chr se i nadále zajímají o rodinné stoly, o kultovní a kultovní personál, o festivaly a modlitby. Podobnosti vznikají také na kompoziní úrovni pi stídání píbh a seznam. Tato pozorování vedla k tezi chronické historické práce .

V poslední dob byla tato práce ásten sporná. Chronologické poadí 1/2 Chr - Esr / Neh je nabízeno pouze v nkolika málo rukopisech. Existuje také ada faktických rozdíl. Postavení davidického královského domu nehraje v Esra-Nehemiah roli, zatímco pro 1/2 Chr je významné.

Existuje tedy nkolik moností pro urení vztahu mezi Ezra-Nehemiah a 1/2 Chr:

 • Knihy jsou spoleným dílem jednoho autora.
 • Ezra-Nehemiah jsou práce od stejné skupiny autor, která je starí ne 1/2 Chr.
 • Ezra-Nehemiah jsou mladí práce stejné skupiny autor ve srovnání s 1/2 Chr (aktualizace).
 • Ezra-Nehemiah a 1/2 Chr jsou zpoátku samostatná díla, která na sebe navzájem navazují a na redakní úrovni.

Ezra v raném kesanství

V Novém zákon Ezra není citován.

Mezi pedky Josefa z Nazareta je vak zmínn Zerubbabel a jeho otec Shealtiël v Mt 1,12  a v Lk 3,27  . V mnoha generacích od Davida po Josefa jsou to jediné dv jména, ve kterých se rodokmeny podle Matoue a Lukáe shodují. Zerubbabel je v knize Esra (od Esr 3.2  do Neh 12.1  , také v ecké 3. Esra ) a v Haggai (od Hag 1.1  do Hag 2.23  ) oznaován pouze jako syn Schealtiëla, zatímco po 1 Chr 3,19  synem Pedajase . Rodokmeny Nového zákona pro období po exilu tedy nejsou zaloeny na kronice, ale na tradici Ezra.

literatura

 • výzkumný papír
  • Thomas Willi: Dv desetiletí výzkumu Chronicle a Esra-Nehemia. In: Theologische Rundschau 67 (2002), 61-104.
 • Individuální studia
  • Sebastian Grätz: Edikt Artaxerxe. Vyetování náboensko-politického a historického kontextu Ezra 7: 1226 (dodatky k asopise pro vdu Starého zákona 337). Berlin / New York 2004, ISBN 3-11-017967-9 .
  • Christiane Karrer: Boj o ústavu Jidáe: Studie teologicko-politických mylenek v knize Esra-Nehemia (dodatky k deníku pro starozákonní vdu 308). Berlin / New York 2001, ISBN 3-11-017055-8 .
  • Raik Heckl : Nový zaátek a kontinuita v Jeruzalém. Studie o hermeneutických strategiích v knize Ezra Nehemiah . Mohr Siebeck, Tübingen 2016. ISBN 978-3-16-154118-6 .

Poznámky

 1. V Septuagint tato 23 kapitola (= Ezra a Nehemiah) obsáhlá kniha stojí jako Esdras ' (2. Esdras) vedle dalí, pravdpodobn starí ecké verze, Esdras ' (1. Esdras) .
 2. Jerome rozdlil dílo do dvou knih, kde I Ezrae odpovídá naí knize Ezra, II Ezrae odpovídá naí knize Nehemiah. Výrazy 1. Esra "a" 2. Ezra je snadno zamnitelný, protoe v eckých a latinských Biblích oznauje rzné velikosti.
 3. ^ Esra-Schriften, mimobiblický (AT). Citováno 8. ervence 2020 .
 4. Nejprve s Leopoldem Zunzem : Pednáky uctívání id se vyvíjely historicky. Berlín 1832.

webové odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Radek Horáková

Potřeboval jsem najít něco jiného o Kniha Ezra, což nebyla typická věc, která se vždy čte na internetu, a tento článek z Kniha Ezra se mi líbil.

Oskar Hanus

Skvělý objev tohoto článku o Kniha Ezra a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.