Jednosmrný vz typu BSt typu 1926Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Jednosmrný vz typu BSt typu 1926. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Jednosmrný vz typu BSt typu 1926, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Jednosmrný vz typu BSt typu 1926 a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Jednosmrný vz typu BSt typu 1926. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Jednosmrný vz typu BSt typu 1926! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Jednosmrný vz typu BSt typu 1926, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.


Jednosmrný vz typu 1926 TEM 26
íslování: 6201-6210
íslo: 10 motorových voz
Výrobce: Severní vz u. A.
Rok výroby: 1926
Odchod do dchodu: 1962/63
Vzorec osy : B (ped pevodem)
Bo (po pevodu)
Midlo : 1435 mm ( standardní rozchod )
Délka: 11 000 mm (karoserie)
Pevný rozvor: 3 200 mm
Prázdná hmotnost: 13,2 t
Hodinový výkon : 1 × 34 kW (ped pepotem)
2 × 40 kW (po pepotu)
Prmr kola: 650 mm
Systém napájení : 600 V =
Penos síly: Trolejové vedení
Typ spojky: Albert spojka
Sedadla: 32
30 (po úprav)
Stálá místnost: 37
36 (po pevodu)

Tyto twin motorové vozy tohoto typu 1926 iniciátora pepravy , která od roku 1934 podle BVG typu kódu jako TEM 26 byly provedeny, to byla série deseti elezniních voz v roce 1926 u berlínské provozní tramvaje spolenosti (BSBG) byly poízeny. Vz byl navren jako jednosmrný a polosmrový , kadý s kabinou idie a centrálními vchody na obou stranách. V letech 1931/32 spolenost Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) pevedla vozidla na jednosmrná vozidla jako nástupnickou spolenost.

rozvoj

Poté, co berlínské tramvaje standardizovaly svá kolejová vozidla do poloviny dvacátých let, BSBG pela ke zvýení atraktivity produktu ve srovnání s metrem , mstem, okruními a pímstskými eleznicemi i souhrnem . To by se mlo stát u vtích vozidel pi souasném zvýení cestovní rychlosti.

V roce 1926 objednala BSBG na základ paíského modelu deset stedových vstupních automobil s ísly automobil 62016210. Oba dva motorové vozy byly navzájem spojeny zezadu dozadu, co znamenalo, e je nebylo nutné pesouvat na konenou zastávku. Protoe nebyla pouita druhá kabina idie, zvtil se prostor pro cestující na zadních ploinách. Kapacita byla 32 míst a 37 stání, z toho 16 na stední chodb. Dvoukídlé dvee byly oddleny irokým centrálním nosníkem, který umooval samostatný vstup a výstup. Dolní poloviny dveí byly zkonstruovány jako kapesní posuvné dvee, které byly ovládány pomocí runího okraje ve sloupku. Horní poloviny byly navreny jako skládací okna, a proto musely zstat na vstupní stran otevené.

Kvli nepetritému ízení vlak nemohly být vozy bhem provozu oddleny. Motor byl umístn uprosted mezi dvma nápravami a pohánl je pes kardanový hídel . Oba motorové vozy nastartovaly a souasn zabrzdily. Doufalo se, e to povede k vysoké cestovní rychlosti a krátké brzdné dráze. Motory byly dodány rznými výrobci, aby je bylo moné bhem provozu porovnat. Po deseti motorových vozech 59645955 konstrukce z roku 1924 to byly dalí vozy s kardanovým pohonem . Vlak 6205/6206 byl pozdji vybaven motory s otonými loisky a dostal ovládání stykae . Rozvor 3,2 metru byl umonn pouitím Peckhamových kyvadel . To umonilo dvojkolí se radiáln pizpsobit v zatákách, co výrazn zlepilo jízdní komfort. Byly prkopnické pro zavedení stedového vstupního vozu typu 1927 .

Vagony umístné ve skladu Steglitz byly pvodn pouity na lince 177 mezi stanicí Zoo a Teltowem . V letech 1931/32 bylo deset automobil pestavno na ist provozní vozidla a dvee na levé stran vozidla byly pry. Na pravé stran byly namísto díve dvoudílných posuvných dveí instalovány dvoukídlé posuvné dvee v plné délce. Díve otevené kabiny idie byly oddleny od prostoru pro cestující zdí. Píná sedadla byla pestavna tak, aby cestující bez výjimky sedli ve smru jízdy. Pestavné motorové vozy mly dva trakní motory.

Po renovaci jezdily vozy na trase 7, Westring, a do konce druhé svtové války . Dva elezniní vozy 6207 a 6210 byly ztraceny kvli úinkm války. Kdy byl BVG v roce 1949 oddlen, zbylých osm automobil zstalo bez výjimky v západní ásti msta . Dokud nebyly v dchodu v letech 1962/63, byly pouívány na tch linkách, na jejich konci byly reverzibilní smyky. BVG nechala vozidla serotovat do roku 1965.

literatura

  • Dvoje typu 1926 . In: Berliner Verkehrsblätter . Ne. 3 , 1962.
  • Karl-Heinz Gewandt: Profil tramvaje. Epizoda 42 . In: Berliner Verkehrsblätter . Ne. 7 , 1982.

Individuální dkazy

  1. ^ A b Reinhard Schulz: Tramvaj v boulivých dobách. Berlín a jeho tramvaje mezi lety 1920 a 1945 (ást 2) . In: Verkehrsgeschichtliche Blätter . Ne. 5 , 2005, s. 133-143 .
  2. a b c d hko: Twin wagons type 1926 . In: Berliner Verkehrsblätter . Ne. 3 , 1962, str. 22-23 .
  3. ^ Karl-Heinz Gewandt: Profil tramvaje. Epizoda 42 . In: Berliner Verkehrsblätter . Ne. 7 , 1982, str. 179 .
  4. Ralf Ball: Vstupní vz se stedem v Berlín typu 1927 . In: Monument Preservation Association Berlin (Ed.): Historie tramvají. Od 3 do 23 . GVE, Berlin 1995, ISBN 3-89218-033-4 , str. 42 .
  5. Michael Kochems: tramvaje a lehká eleznice v Nmecku. Svazek 14: Berlín - ást 2. Tramvaj, trolejbus . EK-Verlag, Freiburg im Breisgau 2013, ISBN 978-3-88255-395-6 , str. 204-216 .
  6. ^ Marcel Götze: TEM 26 (6201-6210). In: berlin-straba.de. Citováno 11. bezna 2019 .

Opiniones de nuestros usuarios

Radoslava Bartošová

Děkuji za tento příspěvek na Jednosmrný vz typu BSt typu 1926, přesně to jsem potřeboval.

Daniel Danková

Myslel jsem, že už o Jednosmrný vz typu BSt typu 1926 vím všechno, ale v tomto článku jsem si ověřil, že určité detaily, které jsem považoval za dobré, tak dobré nejsou. Děkuji za informaci.