Ghetto v BudapetiInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Ghetto v Budapeti. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Ghetto v Budapeti, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Ghetto v Budapeti a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Ghetto v Budapeti. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Ghetto v Budapeti! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Ghetto v Budapeti, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Budapest Ghetto byl vytvoen dekretem 29. listopadu 1944 v VII tvrti v Budapeti . Existovala od konce listopadu 1944 do 27. ledna 1945. V ghettu zemely tisíce lidí, ale peilo tam asi 70 000 lidí. 25 000 id se skrylo ped ghettem a dalích 25 000 se dokázalo vyhnout pronásledování pomocí ochranných pas .

Ped zaloením idovského ghetta

idé mimo Budape byli shromádni a deportováni od poloviny dubna do ervence 1944, dokud 7. ervence Miklós Horthy naídil zastavení deportací. idé z Budapeti nebyli pvodn soustedni do ghetta. Místo toho tehdejí starosta v ervnu 1944 naídil, aby se vichni idovtí obyvatelé Budapeti museli mezi 17. a 24. ervencem pesthovat do takzvaných hvzdných dom, které byly oznaeny Davidovou hvzdou. Tchto 2639 budov s celkem 70.197 pokoji bylo rozptýleno po celém mst.

Zaloení idovského ghetta

18. listopadu 1944 byla idovská rada, která ídila idovskou komunitu , oficiáln informována, e obyvatelé hvzdných dom se mají pesthovat do sousedního ghetta v sedmém obvodu. Uspoádání oblasti je také uvedeno v naízení. Vyhláka stanovila, e idé, kteí museli v Budapeti nosit lutou hvzdu, by se mli pesthovat na plochu asi 0,3 kilometr tvereních. Termín sthování byl 7. prosince 1944. Neidé, kteí tam ili, museli opustit své domovy. Získali dalí byt. Ve vymezené oblasti bylo celkem 162 hvzdných dom. idé, kteí byli nuceni být internováni, se dostali na centráln umístné námstí Klauzál , kde jim byly zabaveny cennosti. tyi centrální brány hlídali vojáci. Pvodn se pedpokládalo, e kolem 63 000 idovských obyvatel, vtinou starích a mladích 16 let, pojme v prmru 14 lidí na pokoj. Mrtvoly byly naskládány na rzných místech. Takovými izolovanými místy byly Klauzálské námstí zvané mikve a nádvoí místní synagogy . Pouze zima zabránila propuknutí nemoci. Nabídka starích lidí a pacient byla písn omezena nedostatkem lék.

Osvobození idovského ghetta

V lednu 1945 kolovaly zvsti, e ghetto bude bombardováno Nmci, ne se tam Sovti dostanou . 17. a 18. ledna 1945 se sovtská vojska dostala do centra Peti . Zatímco boje v Bud pokraovaly, morové ghetto bylo osvobozeno a jeho ozbrojená strá zmizela. Devný plot postavený kolem ghetta byl tém okamit pouit na palivové díví. 68 000 lidí internaci peilo. Po osvobození ghetta bylo nalezeno asi 3000 mrtvých. Vtina z nich byla pohbena v masových hrobech .

literatura

  • Joseph R. White (ed.): United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 19331945. Vol.3, Tábory a ghetta v evropských reimech v souladu s nacistickým Nmeckem . Bloomington: Indiana University Press, 2018, ISBN 978-0-253-02373-5 , s. 323-331.
  • Regina Fritz: Inside the Ghetto: Everyday Life in Hungarian Ghettos . In: Maarský historický pehled 4 (2015) 3, s. 606639 jstor.org

webové odkazy

Commons : Budapest Ghetto  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Individuální dkazy

  1. ^ Israel Gutman et al. (Ed.): Encyclopedia of the Holocaust . Mnichov a Curych 1995, ISBN 3-492-22700-7 , sv. 1, s. 254.
  2. ^ Israel Gutman et al. (Ed.): Encyclopedia of the Holocaust . Mnichov a Curych 1995, ISBN 3-492-22700-7 , sv. 1, s. 252.

Opiniones de nuestros usuarios

Albert červenková

Děkuji. Pomohl mi článek o Ghetto v Budapeti.

Marie Macek

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Ghetto v Budapeti.

Oto Adamcová

Skvělý objev tohoto článku o Ghetto v Budapeti a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.

Svetlana Pechová

Stránka se mi líbí a článek o Ghetto v Budapeti je ten, který jsem hledal.