Dopis s dvojitým tahemInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Dopis s dvojitým tahem. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Dopis s dvojitým tahem, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Dopis s dvojitým tahem a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Dopis s dvojitým tahem. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Dopis s dvojitým tahem! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Dopis s dvojitým tahem, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Písmena s dvojitou arou jsou písmena, ve kterých je jeden nebo více ádk písmene - asto svislý - sledován dvakrát. Tento typ písma se pouívá v matematice . Tam se vyskytuje hlavn ve standardních názvech základních íselných rozsah :

pouití

Dvojitá ára pvodn pochází z pednáky na tabuli , kde se pouívá k oznaení písmen, která jsou v titné ablon zobrazena tun , co lze s velkým úsilím reprodukovat pouze rukopisem vybarvením. V souladu s tím se toto písmo v anglitin také nazývá blackboard bold a má podobné názvy i v jiných jazycích. V 60. letech se dopisy s dvojitými árkami dostaly do titných text a nejstarí prací je pravdpodobn kniha o komplexní analýze od Roberta Gunninga a Huga Rossiho z roku 1965.

Nkteí autoi, napíklad Jean-Pierre Serre , nadále pouívají v titných textech obyejná tuná písmena a vbec nepouívají dvojitou árku, ale písmena s dvojitou árkou jsou obecn pijímána jako oznaení nejdleitjích íselných sad. Krom toho je pouití v matematické notaci nekonzistentní. Ve kolách je nkdy zvykem oznait vechny sady dvojitou arou, napíklad pro doménu a pro sadu eení . Mimo kolu se písmena s dvojitým pruhem pouívají mnohem mén asto, vtinou jsou vyhrazena pro mnoiny s uritou algebraickou strukturou . Sady ísel hyperkomplexních ísel jsou asto oznaovány písmeny s dvojitými ádky, napíklad pro tveice , pro oktoniony a pro sedeniony . Krom latinských velkých písmen se pouívají i dalí znaky s dvojitým pruhem, take se málokdy vyskytuje malá písmena i s dvojitým pruhem () jako imaginární jednotkou , íslo 1 s dvojitým pruhem () se pouívá jako oznaení pro funkci indikátoru nebo pro matici identity a e malá ecká My s dvojitou pomlkou pro skupinu koen jednoty .

Kódování

V LaTeXu poskytuje balíek písem AMS amsfontspíkaz \mathbbpro zobrazení písmen s dvojitými pruhy. Dalí balíky také poskytují píkazy - nkteré pod stejným názvem - které mohou krom latinských velkých písmen zobrazovat dalí znaky s dvojitými pruhy.

V Unicode bylo zpoátku nkolik vybraných znak s dvojitými pruhy v bloku Unicode písmenných symbol . Ve verzi 3.1 byl pedstaven blok unicode matematických alfanumerických symbol , který obsahuje stále chybjící latinská velká písmena, vechna latinská malá písmena a vechny íslice s dvojitými ádky. Krom toho od verze 6.1 existuje blok Unicode arabské matematické alfanumerické symboly s arabskými písmeny s dvojitými pruhy.

Individuální dkazy

  1. ^ Robert C. Gunning, Hugo Rossi: Analytické funkce nkolika sloitých promnných. Prentice Hall 1965.
  2. ^ Willy Meersmann (ed.): Mathematik-Lexikon. Cornelsen Scriptor, 1994. ISBN 3-589-20894-5 .
  3. ^ James Milne : Etale cohomology. Princeton University Press, 1980.
  4. ^ Scott Pakin: Komplexní seznam symbol LaTeXu. ( Memento ze dne 14. února 2016 v internetovém archivu ) (PDF)

webové odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Tereza Hájek

Informace poskytnuté o proměnné Dopis s dvojitým tahem jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.

Vlasta Doležalová

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné Dopis s dvojitým tahem napsáno, dává hodně důvěry.

Ilona Vlková

Zjistil jsem, že informace, které jsem našel o Dopis s dvojitým tahem, jsou velmi užitečné a příjemné. Kdybych měl dát "ale", možná by to bylo tak, že to není dostatečně inkluzivní ve svém znění, ale jinak je to skvělé.