Buchenbach (Murr)Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Buchenbach (Murr). Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Buchenbach (Murr), a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Buchenbach (Murr) a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Buchenbach (Murr). Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Buchenbach (Murr)! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Buchenbach (Murr), budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Buchenbach
Buchenbach pod elezniním mostem tsn ped Murrtalem

Buchenbach pod elezniním mostem tsn ped Murrtalem

data
Kód vody DE : 238386
umístní Schurwald a Welzheimer Wald

Neckarská mísa


Bádensko-Württembersko

íní systém Rýn
Vypuste Murr   Neckar   Rýn   Severní moe
zdroj na Königsbronnhof, obec Rudersberg,
48 ° 53 30   severní íky , 9 ° 29 59   východní délky
Výka zdroje cca  425  m n. m NHN
ústa pod Burgstallem v souadnicích Murr : 48 ° 56 '0 "  severní íky , 9 ° 21' 6"  východní délky 48 ° 56 '0 "  severní íky , 9 ° 21' 6"  východní délky
Výka úst 212,2  m n. M NHN
Výkový rozdíl piblin 212,8 m
Dolní svah piblin 8,9
délka 24 km
Povodí 61,898 km²

Buchenbach je levý pítok Murr v Bádensku-Württembersku . Na svém piblin 24 km dlouhém bhu prochází hlavn západem okresu Rems-Murr a nakonec se dotýká okresu Ludwigsburg .

zempis

kurs

Buchenbach se tyí na severním okraji Berglenu , jihozápadní ásti vábsko-franckého lesa . Jeho horní toky leí na hebeni mezi obcemi Berglen a Rudersberg jin od osady Königsbronnhof. Protéká lopatkou na západ dol do údolí a protíná nkolik okres obce Berglen jiním smrem, konkrétn Rettersburg a Oppelsbohm. Buchenbachtal je centrální údolí hor, které jsou kolem nj seskupeny ve tvaru podkovy; Buchenbach, který nabírá etné malé vodní toky z východních a západních svah, odvoduje vtinu horské krajiny.

Asi po sedmi kilometrech ve tvrti Erlenhof ustupuje Buchenbach ped Buocher Höhe v ostré zatáce na severozápad a do znané míry udruje tento smr a k ústí. V Birkmannsweiler opoutí hory a vstupuje do otevenjí krajiny Neckarské pánve . Ve Winnendenu sousedí se starým mstem na severovýchod. Po dalí vesnici, Leutenbach , se Buchenbach dostává do hlubích vrstev skoápkového vápence a zaíná si razit cestu klikatým chodem do stále hlubího údolí. Poslední místa na toku jsou okres Leutenbach Weiler zum Stein a osady Steinächle a poté Wolfsölden, které ji patí k Affalterbachu v okrese Ludwigsburg.

U Steinächle protéká potokem i pedposlední, celkem malá ulice, její úzké údolí se pak bhem posledních pti kilometr prohlubuje a v koneném dsledku ji nenabízí ádný prostor pro osady ani pro zemdlské vyuití. Celý tento úsek údolí, mínus dv lokality, je pod ochranou pírody (viz níe). Nakonec se Buchenbach vlévá do Murru asi po 24 km mezi Burgstallem a Kirchbergem ; krátce ped tím ji peklenuje elezniní tra Backnang - Ludwigsburg a v údolí Murrtalu ji protíná poslední silnice.

Povodí

Buchenbach odvoduje zhruba 62 kilometr tvereních, co z nj iní druhou nejvtí spádovou oblast mezi pítoky Murru po Bottwaru a zárove nejdelí ze vech. Povodí je hlavn v horách a na severním svahu Buocher Höhe, v povodí Neckaru ji eka tém nezvtuje. Vlévají se do nj etné mení potoky, z nich jen Steinach je jen nco málo pes 4 km dlouhý, vechny ostatní jsou kratí.

Spádová oblast Buchenbachu je zcela obklopena tmi z dalích pímých nebo nepímých pítok Neckaru. Tmito konkurenty jsou Weißach a dalí pítoky Murr na severu, Wieslauf na východ, Rems na jihu a Zipfelbach na jihozápad, který se vlévá pímo do Neckaru .

Vtí pítoky

Pvod Buchenbachu je asi 700 m jihovýchodn od rudersberské osady Königsbronnhof na okraji lesa vedle Wiesenhanggewann Brunnen asi 425  m n. M. NHN .

Vtí pítoky od pramene k ústí jsou (jména preferována po TK25, kursy a délky podle LUBW-FG10):

 • (Píliv z Gewann Brunnen ), zprava pod východním Untreuhau, 0,5 km.
 • (Potok z konstrukní epele jezevce ), zleva 0,7 km.
 • Fronwiesenbach , zprava za lesním výjezdem z jihovýchodního okraje obce Öschelbronn v obci Berglen , 1,1 km.
 • Weiherwiesenbach , zleva tsn ped Rettersburgem z jiního Waldgewann Königsbronn , 1,2 km.
 • Heutalbächle , zleva na jiním okraji Rettersburgu, 1,3 km. Pochází z lesní epele mezi Krummským keem na severu a Hagenbüchle na jihu.
 • Auwiesenbach , zprava pár krok po pedchozím, 2,3 km. Vzniká v perforovaném ostí západn od Öschelbronnu.
 • Heumahdenbächle , zprava na severním okraji msta Oppelsbohm, 0,7 km.
 • Rosenbach , zleva na jiním okraji Oppelsbohm, 2,2 km s delím pravým horním kurzem Kottenbach, který vzniká jihozápadn od osady Rudersberg Necklinsberg.
 • Steinach , zleva u osady Erlenhof, 4,0 km. Steinach vzniká východn od Hößlinswartu ve svahu. Severozápadní ohyb Buchenbachu je pímo u ústí .
 • (Píliv z Burrklinge ), zleva tsn ped Neumühle ve tvrti Birkmannsweiler von Winnenden, 0,5 km.
 • (Pítok z lesní svahové studny), zleva pi jiním výjezdu z L 1140 do Birkmannsweiler, 0,5 km.
 • Buchenbächle , zprava o nco blíe k jinímu konci Birkmannsweiler, 2,9 km. Vystupuje na okraji lesa na východ od Schulerhofu a protéká Schlotem.
 • Dolní Bach , zleva pes Birkmannsweiler, 1,2 km. Nad pvodem na svahu jihozápadn od vesnice pokrauje údolí do kopce ve shluku suchých epelí , vetn pekládacích lopatek a spchajících lopatek .
 • Brunnbächle , v dolním toku také Baacher Bächlein, zprava mezi Birkmannsweiler a Höfen, 3,7 km. Protéká Baachem, pocházející z epele východn od Hertmannsweiler Stöckenhof.
 • Hertmannsweiler Bach , zprava mezi Höfenem a samotným Winnendenem, 3,6 km. Pvod na okraji severovýchodní zátoky na zimní skládce severovýchodn od Hertmannsweileru, kterou potok následn protéká.
 • Hambach , zleva na východním okraji Winnendenu, 2,5 km. Potok tee zhruba v polovin délky rovnobn s Buchenbachem v jeho niv, jeho pvod leí mezi Burkhardshofem a popelnicí.
  Poté Buchenbach pekroí Winnenden a piblíí se k jeho levé sousední ece Zipfelbach na mén ne 500 m.
 • Rotbach , zprava v jihovýchodní ásti obce Leutenbach v obci Leutenbach , 3,0 km. Pvod na východ od obce Nellmersbach na B 14.
 • Höllachbach , na severozápadním okraji Leutenbachu, 3,0 km. Pvod má ve východním Nellmersbachu, kterým prochází.
 • Lerchengraben , zprava mezi Leutenbach a Weiler zum Stein, 1,5 km. Pvod pod Birklenem.

Ve svém meandrujícím zbytkovém toku v Muschelkalktalu ji Buchenbach následujících 7 km nedosahuje ádných vtích pítok. Buchenbach ústí ve 212,2 m n. M. NHN zleva do Murr , asi jeden kilometr západn od Murrbrücke ve vesnici Burgstall v obci Burgstetten .

míst

Místa a oblasti osídlení podél kurzu s jejich písluností od zdroje k ústm. Pouze názvy nejnií úrovn hnízdní oznaují sousední osady.

Okres Rems-Murr

Okres Ludwigsburg

Okres Rems-Murr

Dnení pouití

provoz

Údolí Buchenbachu je centrální rozvojovou osou hor, které jsou samozejm pomrn vzdálenou venkovskou oblastí. Mimo hory je údolí protínáno okresními silnicemi a k Weiler zum Stein , po kterém je bez provozu a jen ásten pístupné po turistických stezkách.

Stav vývoje

Buchenbach je po celé délce klasifikován jako vodní útvar druhého ádu . Podle vodního zákona pro Bádensko-Württembersko je koryto eky ve vlastnictví obcí a jsou také odpovdné za údrbu vody.

Horní a dolní tok eky jsou stále do znané míry pirozené a v roce 2004 byly piazeny tídy kvality vodní struktury I a II (nezmnné, mírn pozmnné). Pouze více zalidnné úseky ve stedním toku toku mezi Birkmannsweilerem a Leutenbachem spadají do tíd III a V (jasn a úpln zmnno).

pírodní rezervace

Dolní tok od Steinächle a boky údolí, pro které byla zízena pírodní rezervace Buchenbachtal o rozloze 118 hektar , jsou pod zvlátní ochranou . Má chránit tamní loukové údolí ped neoprávnným pouitím, obnovit listnatý les a chránit vzácné druhy rostlin a ivoich v lesích na bezích. V roce 1989 byl vylenn ze starí chránné krajinné oblasti Dolní Murrtal , která krom dalích oblastí na obou stranách údolí Buchenbachu zahrnuje i vtí ásti Murrtalu.

Velké ásti horních tok jsou také pod ochranou krajiny. Od pramene a tsn ped Rettersburg leí potok v jiní pírodní rezervaci Weissacher Tal a Berglen , poté ke vchodu do Birkmannsweiler, peruovaný pouze úseky v místní oblasti Rettersburg a Oppelsbohm, v Buchenbachu, Brunnbächle, Pírodní rezervace Steinach a Zipfelbachtal pilehlé svahy i výka obana .

Kvalita vody v Buchenbachu je pro regionální podmínky prmrná. Ve zpráv o vod za rok 2004 jsou ti ze ty sekcí (v Rettersburgu, Weiler zum Stein a v ústí) klasifikovány jako stedn zneitné ( tída kvality  II), ale sekce v Birkmannsweiler je klasifikována jako kriticky zneitná (kvalita tída II-III).

Individuální dkazy

LUBW

Oficiální online mapa vodní cesty s vhodným ezem a zde pouitými vrstvami: Kurz a spádová oblast Buchenbachu
Obecný úvod bez výchozích nastavení a vrstev: Státní ústav pro ivotní prostedí Bádensko-Württembersko (LUBW) ( poznámky )

 1. Výka podle obrázku vrstevnice ve vrstv pozadí topografické mapy .
 2. Výka podle modrého písma na vrstv pozadí topografické mapy .
 3. Délka podle vrstvy vodní cesty ( AWGN ) .
 4. Povodí shrnuté z dílích povodí podle základní vrstvy povodí (AWGN) .

Jiné dkazy

 1. Hansjörg Dongus : Geografický przkum zem: Jednotky pírodního prostoru na listu 171 Göppingen. Spolkový institut pro regionální studia, Bad Godesberg 1961.   Online mapa (PDF; 4,3 MB)
 2. Vodní zákon pro Bádensko-Württembersko ve verzi z 20. ledna 2005  ( stránka ji není k dispozici , vyhledávání ve webových archivechInfo: Odkaz byl automaticky oznaen jako vadný. Zkontrolujte odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odeberte.@1@ 2ablona: Toter Link / www.drs.baden-wuerttemberg.de  
 3. Mapa kvality vodní stavby v okrese Rems-Murr  ( stránka ji není k dispozici , vyhledávání ve webových archivechInfo: Odkaz byl automaticky oznaen jako vadný. Zkontrolujte odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odeberte.@1@ 2ablona: Toter Link / www.rems-murr-kreis.de  
 4. Státní úad pro ivotní prostedí, mení a ochrany pírody - chránných územích adresá ( memento na pvodní datováno 29.ervence 2017 v Internet Archive ) Info: archiv odkaz byl automaticky vloen a dosud nebyl zkontrolován. Zkontrolujte pvodní a archivaní odkaz podle pokyn a poté toto oznámení odeberte. @1@ 2ablona: Webachiv / IABot / www.lubw.baden-wuerttemberg.de
 5. Mapa kvality vody Bádensko-Württembersko 2004 ( Memento ze 16. záí 2008 v internetovém archivu )

literatura

 • Topografická mapa 1: 25 000 Bádensko-Württembersko, jako jeden list
  • pro tok eky: . 7022 Backnang, . 7122 Winnenden a . 7123 Schorndorf
  • pro zbytek povodí: . 7021 Marbach
 • Geologická mapa pírodního parku vábsko-Francký les 1: 50 000, vydaná Státním úadem pro geologii, suroviny a tbu Bádensko-Württembersko, Freiburg i. Br. 2001.

webové odkazy

Commons : Buchenbach  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Opiniones de nuestros usuarios

Brigita Veselá

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Buchenbach (Murr).

Sarah Sedlák

Zjistil jsem, že informace, které jsem našel o Buchenbach (Murr), jsou velmi užitečné a příjemné. Kdybych měl dát "ale", možná by to bylo tak, že to není dostatečně inkluzivní ve svém znění, ale jinak je to skvělé.