BTX hackInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o BTX hack. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o BTX hack, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se BTX hack a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o BTX hack. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o BTX hack! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o BTX hack, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

BTX zaseknout nebo Haspa hack byla veejná demonstrace mezery zabezpeení v systému BTX u Wau Holland a Steffen Wernéry, která se konala v listopadu 1984 za pítomnosti zástupc tisku a na ochranu osobních údaj policist. Oba lenové Chaos Computer Club (CCC) chtli dokázat, e online sluba BTX , která v té dob existovala rok , nebyla dostaten zabezpeena, na rozdíl od prohláení provozovatele, Deutsche Bundespost.

Vzhledem k velkému mediálnímu pokrytí byla veejnost poprvé senzibilizována na tehdy zcela nové téma zabezpeení dat. Wernéry a Holland vdy odmítli obvinní, která pila pozdji, podle nich pístupová data hacker vyuívaných hamburger Sparkasse (Haspa) nepocházela z úniku dat. Hack BTX nevedl k ádnému trestnímu stíhání kvli v té dob neexistujícím zákonm o poítaové kriminalit.

Pozadí

Screen text (BTX) byl interaktivní online slubou pro poskytování informací a slueb, která byla v Rakousku dostupná na celostátní úrovni od ervna 1982 a s uritými poáteními potíemi od 1. záí 1983 také ve Spolkové republice Nmecko. Spojovala funkce telefonu a poítae a pipomínala tak z pohledu uivatele internet, který byl pozdji propagován pozdji . Tehdejí systém BTX také zajioval obsahové stránky, které byly zpoplatnny a vyadovaly drahý pístup poskytovatele. Chaos Computer Club , sdruení nmeckých hacker zajímajících se o poítaovou bezpenost , také mlo pístup k takovému poskytovateli BTX .

CCC se po krátké dob podailo najít první bezpenostní mezery v systému BTX. Dva lenové Steffen Wernéry a Wau Holland mimo jiné zjistili, e autentizaní údaje jsou totoné s ísly rozíení tester BTX. Poté, co kontaktovali Deutsche Bundespost, provozovatele BTX, podle vyjádení Wernéryho takové problémy popeli. Chaos Computer Club se proto rozhodl demonstrovat vyuití bezpenostních slabin na tiskové konferenci. Tento projekt se nezdail, protoe operátor mezitím odstranil nahláené bezpenostní mezery. Bundespost navíc kategoricky vylouil existenci dalích problém. Podle Bernd Fix a Wau Holland vedlo toto blahosklonné chování k hacknutí BTX, veejné ukázce dalí bezpenostní chyby v systému BTX.

Vyprení platnosti hacku

Rüdiger Proske (vlevo) s Wernéry (uprosted) a Holandskem (vpravo) bhem rozhovoru o hacku BTX pro ARD

Holland a Wernéry na svou demonstraci pozvali hamburského povence pro ochranu údaj a nkolik zástupc médií. ZDF ukázal Hack pozdji v heute-journal . Bylo provedeno ve Wernéryho byt v Hamburku-Eppendorfu.

V noci ze 16. na 17. listopadu se ti dva pihlásili k uivatelskému útu v Hamburger Sparkasse (Haspa) prostednictvím modemového pipojení s ID úastníka a písluným heslem . Heslo bylo nebo podle jiných informací .usd7000USD70000

Poté dva pedstavili poítaový program, který si sami vyvinuli a který ze vzdáleného poítae opakovan vyvolal zpoplatnnou stránku v textu na obrazovce . Program byl napsán jednoduchým ZÁKLADEM a ml 20 nebo 31 ádk, v závislosti na zdroji. Na písluné stránce BTX bylo moné peíst pouze následující vtu:

Es erfordert ein bemerkenswertes Team, den Gilb zurückzudrängen und ein Volk von 60 Millionen Menschen zu befreien.

CCC díve nastavilo tuto stránku samotnou. Text o zatlaení Gilb byl sarkastickým pejetím na Bundespost. Kadé zobrazení stránky stálo Hamburger Sparkasse 9,97 DM. Bhem 13 hodin vytvoily tyto dv spolenosti obrat 134 694,70 DM. V pípad Holandska a Wernéry byly za tuto dobu útovány pouze bné poplatky za telefonické pipojení.

Hack byl zamýlen jako dkaz koncepce a ml demonstrovat nedostatené zabezpeení dat BTX. Haspa nemusel platit úet.

Mediální pokrytí a následky

Bezprostedn po hacku len pedstavenstva Haspy Benno Schölermann prohlásil, e mají velký respekt k efektivit lidí z CCC. Tiskový mluví Deutsche Post se také omluvil za jejich dívjí prohláení, podle nich je u BTX zaruena bezpenost dat. Bylo piznáno, e to bylo patn. Z tohoto úhlu pohledu vak Swiss Post krátce poté ustoupila, kdy se objevily pochybnosti o pozadí píbhu hacku BTX. Dodnes je stále pedmtem sporu, jak CCC získala pístupová data.

Wernéry ekl tisku, e peteení znak by mohlo zpsobit, e stránky BTX budou na obrazovce zobrazovat zdánliv zmatená data. Pro textovou stránku na obrazovce bylo k dispozici maximáln 1626 bajt. Ukázalo se, e to bylo správné a bylo to reprodukovatelné. Poté, co hack získal velkou pozornost médií, Post nechal chybu okamit opravit spoleností IBM .

Prohláení Wernéryho, e v tomto datovém chaosu bylo nalezeno uivatelské jméno a heslo, je velmi kontroverzní. Údajn jsou také vydávány nkteré výbuné ásti z obsahu hlavní pamti písluného pístupového poítae ady 1 . Pi analýze skládky by se tato data mla objevit v prostém textu.

Wau Holland a Steffan Wernéry vyuívali chybu peteení 15. listopadu 1984 podle svých vlastních prohláení nkolik hodin k zobrazení dat na obrazovce. Asi po tyech hodinách tito dva narazili na údaje, o nich mli podezení, e jde o informace z útu úastníka. Tento pedpoklad byl zaloen na dvanáctimístné kombinaci, která zaínala temi nulami, a byla proto rozpoznatelná jako hardwarový identifikátor, který bylo nutné zadat run. Data byla na obrazovce vidt pouze dv a tyi sekundy, poté bylo ifrování aktivní. Vzhledem k tomu, e na to byli oba hackei pipraveni, bylo stále moné je zapsat na dodaný list papíru.

Vzhledem k tomu, e uivatelská data byla nejen ifrována, ale také odesílána samostatn, je to technicky nemoné. Tehdejí tiskový mluví Bundespostu Wolfgang Heidrich ve svém prohláení uvedl, e kvli chyb byly zobrazeny pouze ásti souboru stránky. Heslo nebylo moné kdykoli peíst, protoe je uloeno v jiné oblasti pamti a nemá nic spoleného se zobrazeným odpadkem. Holland a Wernéry byli mimo jiné obvinni z toho, e ped návtvou poboky spoitelny pehovali heslo. Podle bývalého lena CCC, syn zamstnance HaSpa, který byl zodpovdný za nabídku banky BTX, prý klubu prodal heslo. The Post obvinil hackery z toho, e neetli dalí heslo.

Vc nakonec zstala nevyeena. Ani o 30 let pozdji se ob strany neodchýlily od svých úhl pohledu a trvaly na svém ztvárnní v rozhovorech.

V kadém pípad se téma zabezpeení dat v online slubách dostalo do centra pozornosti nmecké veejnosti vbec poprvé. Jako provozovatel BTX ji Deutsche Bundespost nemohl takové problémy v budoucnosti jednodue popít. Reputace BTX v oblasti bezpenosti byla úinn zniena hackerem s vysokým profilem.

Tém vechny známé noviny pojaly toto téma a titulky titulk, jako je odfláknutý text na obrazovce ( Die Welt ), flop s textem na obrazovce ( Der Spiegel ) nebo rozarování z textu na obrazovce ( dpa ).

Filmové dokumenty

 • Rüdiger Proske : Zabezpeení dat - výzva pro spolenost budoucnosti. Zpráva.

literatura

 • Jürgen Wieckmann (Ed.): The Chaos Computer Book . Wunderlich, 1988, ISBN 3-8052-0474-4 .
 • Marie-Luise Moschgath, Markus Schumacher, Utz Rödig: Hackerská sout: Bezpenostní problémy , eení, píklady . Xpert.press, 2002, ISBN 978-3-540-41164-2 .
 • Katie Hafner: Cyberpunk: Psanci a hackei na poítaové hranici . Revize, 1991, ISBN 978-0-671-68322-1 .

Individuální dkazy

 1. a b c d e f g h i j k l Detlef Borchers: 30 let Btx-Hack: All grey is past. In: heise.de. 18. listopadu 2014, pístup 12. ledna 2021 .
 2. Keywan Tonekaboni: 36C3: Congress like 1984 - with BTX and original archives. In: heise.de. 30. prosince 2019, pístup 12. ledna 2021 .
 3. Hans Gliss: Hacker: Co mohou, co chtjí, kdo jsou. Poítaová broura PM, leden / únor 1988, s. 11.
 4. a b c d e f Detlev Borchers: Banková loupe po telefonu: Jak poítaový klub Chaos vyuil systém Btx. In: heise.de. 2018, pístup 12. ledna 2021 .
 5. a b c d Hanno Böck: Chaos Computer Club: Nevysvtlitelný hack Btx. In: heise.de. 18. listopadu 2019, pístup 12. ledna 2021 .
 6. a b c d e Maximilian Schönherr: Friendly Hack: Wau Holland si pamatuje hack BTX ped 15 lety. In: heise.de. 5. listopadu 1999, pístup 12. ledna 2021 .
 7. a b c d e f g Detlef Borchers: 30 let BTX hack: Wau Holland Foundation a CCC slaví. In: heise.de. 6. listopadu 2014, pístup 12. ledna 2021 .
 8. ^ A b Julia Erdogan: BTX hack 1984 - útok hacker CCC proti Federální pot. In: spiegel.de. 30. listopadu 2014, pístup 12. ledna 2021 .
 9. Marburger hackne spoitelnu. In: heise.de. 27. listopadu 2014, pístup 12. ledna 2021 .

webové odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Valentina Beránek

Děkuji za tento příspěvek na BTX hack, přesně to jsem potřeboval.

Tobias Urbánková

Informace poskytnuté o proměnné BTX hack jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.