BtrfsInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Btrfs. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Btrfs, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Btrfs a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Btrfs. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Btrfs! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Btrfs, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Btrfs
Celé jméno B-strom FS
První vydání Pro Linux 12. ervna 2007 jako beta (s verzí 3.10 ) od ervna 2013, stabilní od 27. íjna 2014;
pro Windows (s verzí 0.1 ) 21. února 2016, stabilní (od 1.0 ) od 4. záí 2017 ( Linux , Windows )
Technická implementace
Adresáe B + strom
Maximální hodnoty
Velikost souboru 16  vajec
Poet vech soubor 2 64
Délka názvu souboru 255 bajt
Velikost systému soubor 16  vajec
Povolené znaky v názvu souboru vechny bajty krom NULLa/
vlastnosti
Atributy souboru POSIX
Správa práv k souborm POSIX, ACL
Prhledná komprese Ano
Transparentní ifrování plánováno
Podpora operaních systém Linux , ReactOS , Windows

Na Btrfs ( B-strom  FS , nazývané také máslo FS) je copy-on-write souborový systém, který je k dispozici jako svobodný software pod GNU General Public License (GPL) pro Linux operaní systém od roku 2007 a se Vyvinuto je oznaení WinBtrfs , multiplatformní pro Windows (od Windows 7 ) a také ReactOS .

Btrfs je ji njakou dobu nástupcem rozíeného souborového systému , který v prostedí Linuxu pevládal , od roku 2008 ve verzi 4 jako souborový systém ext4 , protoe ten pvodn zruil pouze ást omezení dívjích verzí ( ext2 a ext3 ) napíklad velikost souboru a celková velikost systému soubor. Dejme tedy Andrewu Mortonovi , jednomu z nejvýznamnjích vývojá jádra Linuxu , v roce 2008 dlouhodobji na Btrfs. Jeliko vak oba souborové systémy nabízejí urité výhody a oba se aktivn dále vyvíjejí, Btrfs tohoto nástupce zatím nepevzal - místo toho nabízí dalí monost pro distributory a uivatele.

vlastnosti

Btrfs má se ZFS mnoho spoleného, a proto je popisován jako analog Linuxu k ZFS. ZFS byl navren o sedm let díve stejným výrobcem ( Sun Microsystems , slouen do Oracle) jako konený souborový systém, ale kvli stavu licence nebyl vhodný pro pouití s Linuxem. Oba mají integrovaný RAID , správu svazk , ochranu zaloenou na kontrolním soutu ped chybami penosu dat a pouívají kopírování pi zápisu , co je proces, pi kterém se kopie vytváí pouze ve skutenosti, jakmile ji zmní jedna ze zúastnných stran. Dokud vichni zúastnní nezmnili svou kopii, staí originál jednou uloit. Kopie je proto pvodn vytvoena virtuáln a je vytvoena pouze se zpodním, kdy je pouita poprvé. Subsystém RAID integrovaný do systému soubor nabízí oproti klasickým hardwarovým nebo softwarovým implementacím RAID tu výhodu, e lze rozliovat mezi obsazenými a volnými datovými bloky, take pi rekonstrukci zrcadleného svazku RAID se musí zrcadlit pouze obsazené místo na disku. To má za následek enormní úsporu asu v pípad pokození, zejména v pípad nepíli plných souborových systém. Na rozdíl od klasických postup RAID je funkce RAID organizována také pomocí vtích datových blok. V RAID 1 pak napíklad nedochází k zrcadlení datových nosi, ale je zajitno, e kadá datová oblast je uloena alespo na dvou datových nosiích. Dokud nejvtí datový nosi není vtí ne zbytek dohromady, je moné vytvoit RAID 1 z nestejného potu datových nosi rzných kapacit - s plným vyuitím jejich kapacity.

Díky struktue B-stromu staví Btrfs také na centrálním konceptu od XFS . Souvisí tedy také s ji nevyvinutým Reiser4 , ke kterému je povaována jako adekvátní alternativa.

Btrfs obsahuje nástroj, btrfs-convert který lze pouít k pevodu stávajících souborových systém ext3 a ext4 na systémy soubor Btrfs. Konverze je reverzibilní.

Btrfs by ml pedevím také nabídnout funkce, které jej odliují od souasného standardu Linux ext3 / ext4, ale také od jiných souborových systém, jako je XFS nebo JFS , vetn:

píbh

Základní strukturu Btrfs-strukturu B-strom kopírování pi zápisu-pvodn navrhl výzkumník IBM Ohad Rodeh bhem prezentace na USENIX 2007. Rodeh také navrhl pidání referenních íta pro pamové bloky a uritou relaxaci vyrovnávacích algoritm normálních B-strom, díky nim jsou B-stromy vhodné pro vysoce výkonná eení úloit se snímky kopie pi zápisu pi zachování dobré soubnosti .

Chris Mason, tehdejí vývojá ReiserFS ve spolenosti SUSE , byl tého roku najat spoleností Oracle a zaal tam pracovat na novém systému soubor, který tém výhradn pouívá takové B -stromy - nejen pro meta a uivatelské soubory, ale také rekurzivn pro sledování úloit pidlování samotných strom. To znamená, e vechny operace mohou být zpracovány stejnými rutinami.

9. ledna 2009 byl Btrfs poprvé zahrnut do linuxového jádra 2.6.29. V nkterých distribucích Linuxu je souborový systém oficiáln dostupný k výbru bhem instalace.

Linux

Pro vtinu distribucí Linuxu je Btrfs jedním z dostupných souborových systém nebo existují balíky pro runí nastavení. Pro experimentální pouití byl souborový systém poprvé podporován pod OpenSUSE 11.3 a pod Oracle Linux Release 2. Napíklad distribuce Arch Linux , Debian , Fedora , Gentoo , RHEL a Ubuntu lze voliteln nainstalovat na Btrfs nebo pouít svazky Btrfs .

Btrfs je standardní souborový systém v distribucích MeeGo , SUSE Linux Enterprise Server  12 (SLES 12) a openSUSE od verze 13.2.

Na Fedoe ml být Btrfs po roce 2008 také pouíván jako standardní souborový systém, ale byl opakovan vyazen, protoe nkteré nástroje pro správu souborového systému jet nebyly pln vyvinuty. Fedora 33, vydaná v íjnu 2020, nakonec po více ne 10 letech pedstavila Btrfs jako standardní souborový systém.

V roce 2017 spolenost Red Hat oznámila, e ji nebude podporovat Btrfs v RHEL, nae ji nebude zahrnuta v RHEL 8 (2019). Jak rozhodnutí Fedory, volné základny RHEL, ovlivní komerní Linux Red Hat, to se teprve uvidí. Canonical ale spoléhá na souborový systém OpenZFS ( ZFS na Linuxu ) pod Ubuntu, který je srovnatelný s Btrfs a který je stále více integrován do distribuce od verze 16.04, ale obsahuje podporu pro Btrfs.

Windows a ReactOS

Ovlada systému soubor WinBtrfs umouje pouití systému soubor v systémech Windows a ReactOS.

Kritika designu

Red Hat najal Edwarda Shishkina, jednoho z pvodních vývojá Reiser4 , aby ve druhém tvrtletí 2010 provedl kontrolu kódu . Shishkinv závr byl, e design je chybný, protoe v klíových bodech není dodren pvodní algoritmus. Chyby designu znamenají, e ve zvlátních pípadech me dojít k vyerpání místa na disku, pestoe je místa dostatek. Vývojái Btrfs nesouhlasili s tvrzením, e jde o konstrukní vadu. Spíe jej oznaovali jako chybu implementace, která ji byla opravena. V srpnu 2017 Red Hat oznámil, e ukoní svou dlouhodobou podporu pro Btrfs v Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Dvodem jsou problémy se souborovým systémem ve spojení s Dockerem a také stínosti uivatel, které podle spolutvrc asto vyadovaly asov nároné runí opravy v systému soubor. Aktuální verze RHEL vak pouívá linuxové jádro 3.10, které vývojái Btrfs nedoporuují a odráí stav Btrfs od roku 2013. Jedním z dvod me být také to, e se Red Hat chce vyhnout vlastní konkurenci, která by vznikla nákupem Permabitu. Aby zákazníci Red Hat získali pístup k funkcím, jako je deduplikace dat, musí se uchýlit ke komernímu placenému rozíení.

Viz také

webové odkazy

Individuální dkazy

 1. a b c WinBtrfs: Readme (anglicky) - GitHub , 4. záí 2017; také (pravdpodobn z roku 2016), mimo jiné. s WinBtrfs je ovlada Windows pro souborový systém Linux nové generace Btrfs. Optovná implementace od nuly, neobsahuje ádný kód z jádra Linuxu a mla by fungovat na jakékoli verzi od Windows 7. a dále. A Je také souástí bezplatného operaního systému ReactOS. (Peklad poslední vty: Je také souástí operaního systému [...] ReactOS. )
 2. ^ Valerie Aurora rozená Henson: Krátká historie btrfs. btrfs: Pre-history. In: LWN.net. 22. ervna 2009, pístup 4. íjna 2010 (anglicky): Rodehovy stromy jsou jiné: [], zbavil se vazeb mezi listy stromu []. (Toto je docela standardní forma btrees v souborových systémech, nkdy se jim íká B + stromy.) "
 3. Konverzace s Chrisem Masonem na BTRfs: souborový systém nové generace pro Linux ( Memento od 25. ervna 2009 v Internetovém archivu )
 4. První písmeno je velké.
 5. Valerie Henson: Chunkfs: Rychlá kontrola a oprava systému soubor. (OGG) 2008, pístup 5. února 2008 (106,8 MB, doba bhu 18 minut, 49 sekund): íká se tomu Butter FS nebo B-tree FS, ale vechny skvlé dti íkají Butter FS
 6. Jake Edge: CRFS a POHMELFS. In: LWN.net. Eklektix, Inc., 6. února 2008, pístup 4. íjna 2010 .
 7. a b Chris Mason: [VYHLÁENÍ] Btrfs: kopie pi zápisu, snímek FS. In: Linux Kernel Mailing List archive. 12. ervna 2007, pístup 29. kvtna 2010 .
 8. Experimentální: Bezplatný ovlada pro souborový systém Btrfs pod Windows - Heise , 22. února 2016.
 9. ReactOS 0.4.1 Vydáno - Reactos Project , 17. kvtna 2016; IA. s podporou BTRFS - Poátení podpora tení a zápisu zavedena prostednictvím importu ovladae WinBtrfs. "
 10. ^ Andrew Morton: Stav a smr vývoje jádra. (PDF; 58 kB) (Online ji není k dispozici.) 9. ervence 2008, díve v originále ; pístupné 4. íjna 2010 (anglicky): Doufám, e nás btrfs zachrání. Ale pokud vím, nedostává se mu tolik externí rozvojové podpory, jak by to vyadovalo - zde by mohlo pomoci slouení btrfs do hlavní ady
 11. Protokol jádra: ádná nestabilní ada, Linux 2008.7, zabývající se opravami zabezpeení. In: heise open. 16. ervence 2008, pístup 4. íjna 2010 .
 12. Theodore Ts'o : Re: reiser4 pro 2.6.27-rc1. (Ji není k dispozici online.) In: Archiv adresáe Linux Kernel. KernelTrap, 1. srpna 2008, archivováno z originálu 3. záí 2008 ; pístup 16. íjna 2010 (anglicky).
 13. Michael Kofler: btrfs - Linuxový souborový systém budoucnosti - Práce s btrfs - Pro -Linux. In: pro-linux.de. 26. srpna 2010, pístup 1. íjna 2015 .
 14. Thorsten Leemhuis: Kernel -Log - Co pináí 3.9. In: heise.de. Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co. KG, 27. bezna 2013, pístup 30. bezna 2013 .
 15. Michael Larabel: Btrfs RAID 0/1/5/6/10 Ptidiskové benchmarky na Linuxu 4.1. phoronix, 29. kvtna 2015, pístup 29. kvtna 2015 .
 16. Ohad Rodeh: B-stromy, stínování a klony. (PDF; 2,5 MB) 2008, pístup 16. íjna 2010 (anglicky).
 17. ^ Valerie Aurora: Krátká historie btrfs. In: LWN.net . 22. ervence 2009, pístup 22. srpna 2009 .
 18. Jonathan Corbet: Btrfs se spojili na 2.6.29. In: lwn.net. 09.01.2009, pístup 4. íjna 2010 .
 19. OpenSUSE 11.3: Hlavní vlastnosti produktu. 1.1 Podpora nového systému soubor Btrfs. (Ji není k dispozici online.) In: openSUSE Wiki. Archivovány od originálu dne 26. ervence 2010 ; 17. ervence 2010 (anglicky): openSUSE je první distribuce, která vám umoní vybrat Btrfs v instalaním programu.
 20. Oliver Diedrich: Oracle Linux s Btrfs. 14. bezna 2012. Citováno 14. bezna 2012 .
 21. Mirko Dölle: Projekt MeeGo vybírá Btrfs jako standardní souborový systém. In: heise open. 12. kvtna 2010. Citováno 4. íjna 2010 .
 22. SUSE: Poznámky k verzi pro SUSE Linux Enterprise Server 12. In: suse.com. 16. dubna 2014, pístup 16. dubna 2014 .
 23. Jörg Thoma: Inovace pro Fedoru 17 jsou jisté. In: golem.de. 13. prosince 2011, pístup 9. února 2012 .
 24. Thorsten Leemhuis: Fedora 19: MariaDB místo MySQL, ale ádné Btrfs. In: heise.de. 31. ledna 2013, pístup 31. ledna 2013 .
 25. fedoraproject.org: 9.14.4. Vytvoit dílí svazek Btrfs (anglicky)
 26. Chris Murphy: Re: Btrfs ve fedoe 25-26. In: spinics.net. 8. záí 2016. Citováno 23. záí 2017 .
 27. Ferdinand Thommes: Fedora 33 pichází s Btrfs jako standardním souborovým systémem. In: linuxnews.de. 16. ervence 2020, pístup 21. srpna 2020 .
 28. Btrfs pichází do Fedory 33, 24. srpna 2020, pístup 8. záí 2020 (americká anglitina).
 29. David Wolski: Distribuce Linuxu Fedora: Verze 33 dlá z BTRFS standardní souborový systém. In: Heise online . 27. íjna 2020 . Citováno 27. íjna 2020; Citát: Fedora 33 se objevuje s velkým teskem: Vývojái distribuce Linuxu se rozhodli pejít z EXT4 na BTRFS jako standardní souborový systém distribuce Linuxu.
 30. golem.de: Red Hat koní s podporou Btrfs. In: golem.de. 2. srpna 2017, pístup 1. srpna 2018 .
 31. a b Martin Gerhard Loschwitz: Linux: Souborový systém Btrfs by ml být ve Fedoe 33 výchozí. In: Heise online . 25. srpna 2020 . Citováno 25. srpna 2020; Citát: Poté, co byl souborový systém v RHEL 6 dodán jako Náhled technologie , byl ve verzi 8 znovu: Btrfs byl vyhozen z distribuce. Aktuální verze RHEL ji neposkytují ádnou podporu pro Btrfs. ... to, jak se tým Red Hat vypoádá s rozhodnutím Fedory v budoucnosti a jak to ovlivní RHEL, se teprve uvidí .
 32. maharmstone: WinBtrfs. Pispjte k rozvoji maharmstone / btrfs vytvoením útu na GitHubu. 18. prosince 2018, pístup 18. prosince 2018 .
 33. ^ Edward Shishkin: Btrfs: rozbitý design systému soubor (byl Unbound () Interní fragmentace v Btrfs). In: Linux Kernel Mailing List archive. 18. ervna 2010, pístup 31. prosince 2010 .
 34. ^ Edward Shishkin: Re: Vyvaování list pi chzi shora dol (co Btrfs: ...). In: linux-btrfs. 30. ervna 2010, pístup 8. ledna 2011 .
 35. asté dotazy. (Online ji není k dispozici.) In: btrfs Wiki. 8. ledna 2011, archivováno z originálu 20. ervence 2011 ; pístup 8. ledna 2011 .
 36. asté dotazy. (Online ji není k dispozici.) In: btrfs Wiki. Archivováno z originálu 6. íjna 2015 ; pístup 17. listopadu 2015 .
 37. RHEL 7.4: Red Hat koní s podporou Btrfs - Golem.de . ( golem.de [pístup 4. srpna 2017]).
 38. Red Hat se odvrací od Btrfs - Pro -Linux . In: Pro-Linux . ( pro-linux.de [pístup 4. srpna 2017]).
 39. Pihlaste se do Red Hat IDP. Citováno 26. ervna 2018 .
 40. Red Hat získává povolená aktiva, díky technologii Deduplikace dat zjednoduuje bariéry penositelnosti do cloudu. Citováno 26. ervna 2018 .

Opiniones de nuestros usuarios

Klara Dostálová

Toto je dobrý článek o Btrfs. Poskytuje potřebné informace bez excesů.

Lucie Miková

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné Btrfs napsáno, dává hodně důvěry.

Radka Malá

Děkuji za tento příspěvek na Btrfs, přesně to jsem potřeboval.