BT Berlin TransportInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o BT Berlin Transport. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o BT Berlin Transport, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se BT Berlin Transport a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o BT Berlin Transport. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o BT Berlin Transport! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o BT Berlin Transport, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

BT Berlin Transport GmbH je spolenost v rámci skupiny Berlin dopravní autorita (BVG) AOR a je stoprocentní dceinou spoleností v rámci skupiny Berlin Transport Authority (BVG). Poskytuje pravidelné dopravní sluby s autobusy a metry v Berlín.

pravk

Vzhledem k napjaté finanní situaci státního berlínského dopravního podniku byl mezi berlínským senátem a BVG v polovin 90. let dohodnut koncept restrukturalizace, který poítal se zaloením dceiné spolenosti, která nebyla vázána kolektivní smlouvou v roce 1990. veejná sluba, ve které byli proto v oblasti dopravní sluby nov pijímáni za nií mzdy ne v mateské spolenosti. Spolenost BT Berlin Transport GmbH byla zaloena v Berlín 2. ervence 1999 v rámci finanní konsolidace skupiny BVG a autobusy zaala provozovat 1. prosince 1999, pvodn se tymi idii. Na konci roku 1999 / zaátku roku 2000 byl zahájen traový provoz pro tramvaj a metro.

Historie spolenosti

Spolenost BT byla zaloena v prosinci 1999 a postupn zvyovala poet svých zamstnanc. V souladu s tím spolenost BT poskytovala idiské sluby jménem spolenosti BVG AöR pro Berlín a vdy také na svých vozidlech, pvodn v souhrnné divizi a od poloviny roku 2000 také v divizích metra a tramvají. V nadcházejících letech se zvýil podíl idiských slueb spolenosti BT na vekeré berlínské místní veejné doprav pro autobusy, metro a tramvaje na piblin 34% celkového provozu. V té dob mla spolenost BT piblin 1 950 zamstnanc.

Se zavedením Berlínské kolektivní smlouvy o místní doprav (TV-N) v roce 2005 v BVG AöR bylo mezi stranami dohodnuto, e oblast psobnosti TV-N bude rozíena na BT od 1. záí 2007. Strany kolektivního vyjednávání vysílají jasný signál ve smru stejné mzdy za stejnou práci. V rámci konsolidace pedpis o kolektivním vyjednávání pevzala divize tramvají k 1. lednu 2014 opt 100 procent BVG.

Na konci roku 2017 mla spolenost piblin 1 970 zamstnanc, ím se stala tetí nejvtí dopravní spoleností v Berlín po spolenostech BVG a S-Bahn Berlin .

BT je lenem Asociace nmeckých dopravních spoleností (VDV) a Místní asociace zamstnavatel (KAV).

Oblasti innosti

BT je rozdlena do následujících oblastí:

BT nemá vlastní vozidla. Ty poskytuje výhradn klient. Obsah poskytovaných pepravních slueb uruje spolenost BVG, protoe klient, personál, nasazení a plánování slueb jsou provádny samotnou spoleností BT. A 32% pepravních slueb berlínských dopravních spoleností v odvtví autobus a metra jsou poskytovány spoleností BT.

Technické inovace a virtuální sklad

Od samého zaátku se BT mohla spolehnout na extrémn tíhlé ídící struktury, protoe v jádru své innosti nakonec funguje jako poskytovatel personálních slueb . Pomr administrativních zamstnanc k produktivním zamstnancm je neustále pod 5 procenty, co jej v ebíku veejných spoleností výrazn zvyuje. Kadý idi BT je vybaven smartphonem, který mu ukazuje jeho sluby. Není proto nutné zizovat poboky. Tento koncept se nazývá virtuální skladit. Tento koncept virtuálního depa byl vyvinut spoleností MOVEO Software GmbH v Postupimi.

webové odkazy

Individuální dkazy

  1. ^ Zprávy z Wattstrasse
  2. ^ NN: BT Berlin Transport. ( Memento z 26. prosince 2010 v internetovém archivu ) Archivováno Berliner Verkehrsbetriebe - webové stránky; Berlín, ádné rande. Citováno 21. února 2019
  3. NN: Reference Moveo Profahr. Uivatelé Moveo profahr (výpis). ( Memento ze dne 27. záí 2013 v internetovém archivu ) Archived from Moveo Software - website; Postupim, nedatováno. Citováno 21. února 2019.

Opiniones de nuestros usuarios

Mario Tomanová

Konečně článek o BT Berlin Transport, který se snadno čte.

Antonin Novotný

Pěkný článek z BT Berlin Transport.

Vojtech Horáková

Tento záznam o BT Berlin Transport bylo přesně to, co jsem chtěl najít.