BSAInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o BSA. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o BSA, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se BSA a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o BSA. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o BSA! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o BSA, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Asociace sociáln demokratické akademických pracovník, intelektuál a umlc ( BSA pro krátký ) je rakouská zájmová skupina. Sdruení bylo zaloeno v roce 1946 jako svaz socialistických akademik . Podle své vlastní definice se povauje za otevené fórum pro akademiky , intelektuály a umlce, kteí mají pocit, e patí do sociáln demokratického hnutí nebo s ním sympatizují. Jeho cílem je podporovat a realizovat snahy o svobodu , rovnost , spravedlnost a solidaritu .

Djiny

Krátce po zaloení rakouské sociální demokracie v monarchii vznikly pedcházející organizace Federace sociálndemokratických akademik, intelektuál a umlc , dokonce i národní sociálndemokratické akademické a studentské spolky, které pokraovaly v první republice .

9. kvtna 1946 bylo u orgán sdruení zaregistrováno sdruení Sdruení socialistických akademik. Zpráva z ustavující schzky uvedla o cílech BSA: Je to první pokus, jeho cíle jsou ve tech smrech. Socialistická strana se v této zemi brzy stane státním lenem. U to není strana samotných dlník a zamstnanc, ale vechny ostatní vrstvy, které jsou seskupeny kolem tohoto jádra. Liga socialistických akademik musí organizovat tento prnik do vrstev intelektuál. Úkolem není být diskusním klubem, ale získat intelektuály. Je také dleité poskytnout odborníky.

Ústedním bodem tohoto úsilí bylo spojit pod jednou stechou ji existující socialistické akademické organizace, jako je Socialistická lékaská asociace, Sdruení socialistických inenýr nebo Sdruení socialistických právník. Po zaloení BSA pro Víde, Dolní Rakousko a Burgenland byly na podzim roku 1946 vytvoeny regionální organizace týrska a Horního Rakouska, v roce 1947 v Salcburku, Tyrolsku a Vorarlbersku a v roce 1948 v Korutanech.

V prvním roce existence BSA byl prezidentem Alfred Migsch, který vak v roce 1947 pevzal ministerstvo energetiky a rezignoval na funkci prezidenta. Za ním následovali Theodor Körner v roce 1947, Karl Waldbrunner v roce 1950, Leopold Gratz v roce 1973, Sepp Rieder v roce 1990, Caspar Eine v roce 2002, Maria Berger v roce 2008, Wolf Frühauf jako výkonný editel v roce 2009 a Andreas Mailath-Pokorny v roce 2010.

Jednání s bývalými národními socialisty

Proniknutí BSA s bývalými národními socialisty po roce 1945 zpsobilo velkou kritiku. Simon Wiesenthal napíklad ekl : Asociace socialistických akademik (BSA) byla mezi fajnmekry známá pouze jako BSS a do 60. let. A dokonce i Bruno Kreisky pipomnl, e zlomyslní lidé vyslovovali BSA jako B-SA, protoe velký poet údajn byl lenem SA

Vzhledem k tomu, e se vedení SPÖ po roce 1945 systematicky nevzdávalo svých vylouených stranických funkcioná, nastolilo cestu k otevení BSA bývalým národním socialistm na pozadí poklesu denacifikace pro celou spolenost . Od zaátku roku 1947 zaala BSA rekrutovat bývalé národní socialisty. Zatímco v západních spolkových zemích ( Salcburk , Horní Rakousy , týrsko , Tyrolsko ) bylo pijetí nacist siln podporováno kvli znatelnému nedostatku technických a ekonomických specialist, existovali odbojái , zejména ve vídeských profesních sdrueních s nejvtím podílem bývalých vz koncentraních tábor a emigrant kritické komentáe k této integraci. V roce 1948 tvoilo 70% BSA týrsko lenové národn socialistických organizací, kteí se museli registrovat, v Horním Rakousku 58% len BSA byli ex-nacisté, v Salcburku 26% a dokonce i ve Vídni 15% len byli bývalí nacisté , pouze s Vienna Medical Association 126 registrovaných bývalých národních socialist s lenstvím 365 lidí.

Za pozornost veejnosti z desítek let pozdji, v pípad lékae a len BSA Heinrich Gross , který bhem diktatury NS v Rakousku jako léka v souvislosti s eutanazie -Programmes na zrcadlo základnu se údajn podílí na zabití devíti postiených dti, ale nikdy nebyl odsouzen. Po válce úspn pracoval jako soudní léka a byl lenem SPÖ a BSA.

V roce 2005 pracovala BSA na své historické roli po roce 1945 s dokumentaním archivem rakouského odboje v rámci výzkumného úkolu a vydáním knihy Der Wille zum Aufrechtegang .

BSA dnes

BSA se povauje za organizaci formovanou sociáln demokratickými mylenkami. V roce 2010 byl tehdejí radní msta Vídn Andreas Mailath-Pokorny zvolen prezidentem a ve funkci byl potvrzen v roce 2016.

Bhem svého pedsednictví se zamuje na posílení role BSA jako hnací síly a think tanku . Za tímto úelem byla v BSA vytvoena kadoroní kontaktní místa, piem iroká odbornost v BSA týkající se obsahu se opt stále více dostává do veejné a interní stranické diskuse. V tomto bod je teba zmínit zejména vývoj komplexního vzdlávacího programu, který pokrývá celou oblast vzdlávání - od mateské koly po kolu a univerzitu a po celoivotní uení. Krom toho je cílem prezidenta znovu posílit BSA jako obecnou asociaci sputním interdisciplinárních formát událostí, jako jsou BSA Lectures a BSA Controvers, a také ústední exkurzní program, BSA Explorations, pro neformální networking mezi leny.

V roce 2021 darovala BSA cenu Dr. Sabine Oberhauserové , která byla obdaena ástkou 10 000 eur .

struktura

Struktura BSA je vertikální i horizontální. Vídeské odborné skupiny a federální státní organizace jsou primárn strukturovány podle regionálních a tematicky zamených princip.

Specializované skupiny jsou aktuáln (2018/2019):

 • Federální odborná skupina pro mediální profese v BSA
 • Spolenost pro humanitní a sociální vdy
 • Sociáln demokratití lékai
 • Sdruení sociáln demokratických inenýr ve Vídni
 • Sdruení sociáln demokratických dstojník a státních zamstnanc ve federálních ozbrojených silách
 • Spolenost pro sociální a ekonomické vdy
 • Sdruení pro psychologii, vzdlávání a psychoterapii
 • Sdruení sociáln demokratických len ve zdravotnických a sociálních profesích
 • Sdruení sociáln demokratických právník
 • Sdruení sociáln demokratických umlc a kulturních pracovník
 • Sdruení sociáln demokratických uitel na stedních veobecných kolách
 • Sdruení sociáln demokratických uitel na stedních odborných a stedních kolách
 • Sdruení absolvent sociáln demokratických stedních kol
 • Sociáln demokratití veterinái a vdci
 • Sdruení uitel sociáln demokratické univerzity a technické univerzity v BSA

Krom tchto specializovaných skupin existují samostatné zájmové skupiny pro eny , mladé lidi, Evropu, ÖBB a seniory . Jsou usazeni napí specializovanými skupinami a organizacemi zemí.

Krom odborných a zájmových skupin existují v 8 rakouských spolkových zemích samostatné podorganizace. Krom toho je ve Vídni pítomno 21 okresních skupin BSA, které významn pispívají k zakotvení BSA a jeho hodnot v místních okresních stranách.

Práce BSA v praxi

BSA podporuje práci Sociáln demokratické strany Rakouska rozvíjením ivé akce. Díky decentralizované organizaci mají jednotlivé skupiny (specializované i okresní) velkou svobodu.

Je pravda, e zásadní impulsy pocházejí z ústedí generálního sekretariátu, nap. B. Série událostí, jako jsou pednáky BSA a przkumy BSA. Vtina akcí a akcí je zaloena na iniciativ jednotlivých skupin.

Informaní události o souasné politice, vývoji ve stran a spoleenských setkáních jsou organizovány v nepravidelných intervalech. Stanovením kadoroních priorit má být podporována a povzbuzována ke kritické reflexi integrace akademicky vzdlaných lidí se sociálními a lidskými postoji do politického systému.

Funkcionái

Spolkový pedseda

lenové prezidia

Generální tajemník

 • Franziska Führer

Finanní úedník

 • Richard Bock

Státní pedseda

Publikace

 • Klubový asopis Akzente vydává BSA kadých est msíc . Pedchdcem Akzente je Socialistický akademik .
 • Msíní program BSA se objevuje msín.
 • Vize BSA - nápady a koncepty nového party programu SPÖ

literatura

 • Wolfgang Neugebauer , Peter Schwarz: Vle chodit vzpímen. Zveejnní role BSA v sociální reintegraci bývalých národních socialist. Publikováno Asociací sociáln demokratických akademik, intelektuál a umlc, Czernin, Víde 2005, ISBN 3-7076-0196-X .

webové odkazy

Individuální dkazy

 1. Simon Wiesenthal: Správn, ne pomsta . Frankfurt / Main-Berlin 1988, s. 355 .
 2. Bruno Kreisky: V proudu politiky. Druhá ást monografie . Víde 1988, s. 210 .
 3. Souasná historie: ervená nacistická praka. In: profil.at. 15. ledna 2005, zpístupnno 19. záí 2019 .
 4. Wolfgang Neugebauer, Peter Schwarz: Vle chodit vzpímen . Vyd.: Sdruení sociáln demokratických akademik, intelektuál a umlc. Czernin Verlag, Víde 2005, s. 64 ( bsa.at [PDF]).
 5. Martin Ladstätter: Heinrich Gross zemel - Oekávaný konec pováleného skandálu. In: bizeps.or.at. 22. února 2006, zpístupnno 23. bezna 2018 .
 6. Zásady. In: BSA.at. Citováno 19. záí 2019 .
 7. ^ Ernst Kainersdorfer: Andreas Mailath-Pokorny. In: wienerrathaus.at. Archivovány od originálu na 28. kvtna 2015 ; zpístupnno 3. záí 2019 .
 8. ^ BSA: Andreas Mailath-Pokorny byl znovu zvolen prezidentem Asociace sociáln demokratických akademik s 99 procenty. Tisková zpráva. In: ots.at. BSA, 8. íjna 2016, pístup 3. íjna 2019 .
 9. ^ BSA vzdlávací manifest - úspch místo pvodu. (PDF; 126 KB) V: bsa.at. Citováno 26. záí 2019 .
 10. BSA daruje 75 Sabine Oberhauser Prize! In: ots.at. 6. kvtna 2021, zpístupnno 8. kvtna 2021 .
 11. BSA akcenty. In: bsa.at. Citováno 15. prosince 2018 .
 12. Vize BSA. In: bsa.at. Citováno 21. záí 2019 .

Opiniones de nuestros usuarios

Miroslav Mašek

Tento příspěvek na BSA mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Už jsem se viděl, jak zase používám Wikipedii, což nám učitelka zakázala. Díky za záchranu.

Iva Janků

Informace o proměnné BSA jsou velmi zajímavé a spolehlivé, stejně jako ostatní články, které jsem dosud četl, kterých je již mnoho, protože na své datum na Tinderu čekám téměř hodinu a neobjevuje se, takže mi to dává, že mě to postavilo. Využívám příležitosti nechat pár hvězd pro společnost a vysrat se na svůj zkurvený život.