BS2000Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o BS2000. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o BS2000, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se BS2000 a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o BS2000. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o BS2000! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o BS2000, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

BS2000 (od roku 1992 je oficiální název BS2000 / OSD ) je mainframe - operaní systém platforma od spolenosti Fujitsu Technology Solutions . Název se také pouívá synonymn pro sálové poítae od spolenosti Siemens / FTS. Pedchozí operaní systém BS1000 vyvinula spolenost Siemens od roku 1968 na základ diskového operaního systému (PBS) pro modely Spectra 70 (4004-15 a 4004-26). Na konci 70. a zaátku 80. let spolenost Siemens opatrn vyzvala své zákazníky BS1000, aby peli na moderní virtuální operaní systém BS2000.

Technické údaje

Sálové poítae jsou navreny tak, aby nastavovaly ( instalovaly ) a spoutly paraleln mnoho aplikací ( program ) na jednom poítai . To znamená, e poet poadovaných poíta me být udrován malý. Pvodn bylo moné uetit náklady na hardwarové komponenty, které bývaly mnohem draí. Dnes je výhodou architektury, která se zaobírá s podstatn mením potem poíta, to, e výrazn sniuje sloitost IT infrastruktury.

Aby bylo zajitno, e rzné aplikace a uivatelé na jednom poítai nebudou vzájemn ruit , musí být systémy mainframe schopny izolovat rzné uivatele a procesy od sebe tím nejlepím moným zpsobem. Dlají to prostednictvím virtualizace vech prostedk pouívaných aplikacemi a prostednictvím diferencované správy centrálních zdroj na základ pístupových práv a priorit.

Vysoký stupe virtualizace souasn oddluje aplikaní software od hardwaru a implementaních detail a vytváí tak základ pro dlouhodobou kompatibilitu, vysokou flexibilitu, vysokou dostupnost, irokou kálovatelnost a velkou robustnost slueb bících na sálových poítaích.

Na rozdíl od jiných sálových systém nabízí BS2000 / OSD pesn stejné rozhraní ve vech provozních reimech ( dávkové , dialogové a online zpracování transakcí) a bez ohledu na to, zda bí nativn nebo jako hostovaný systém ve virtuálním stroji. Díky jednotnosti uivatelského rozhraní a celé konfigurace softwaru BS2000 je správa a automatizace obzvlát snadná.

BS2000 / OSD se pouívá hlavn na evropském trhu. V Nmecku je to po sálových systémech IBM nejpouívanjí systém sálových poíta. Ve veejném sektoru, v bankovnictví a pojiovnictví, ale také v prmyslu jsou mainframy pro svou architektonickou spolehlivost cenny pro mnoho aplikací.

Djiny

Pokud jde o historii vývoje, BS2000 / OSD má své koeny v operaním systému TSOS (Timesharing Operating System), který byl poprvé vyvinut spoleností RCA pro model / 46 ady Spectra / 70 . Tato poítaová linka z konce 60. let byla modelována na architektue ady S / 360 od IBM. Po patentovém sporu s IBM pestala RCA vyrábt a vyvíjet hardware a software.

Siemens pevzal vývoj samostatn a prodal BBS (páskový operaní systém) vyvinutý na základ TSOS s vlastním hardwarem (systém 4004). Na zaátku byl hardware zaloen na pesných kopiích návrh RCA, ale ty byly znovu rozputny. Mechanická konstrukce (upevnní, rouby, rozmry desky atd.) Byla zmnna z imperiální na metrickou .

U modelu 4004/151 nebo / 220 byla pijata rozíení architektury IBM S / 370 s virtuálním adresováním. Byl to jeden z prvních operaních systém, které dsledn zavádly princip virtuálního adresování a samostatný adresní prostor pro programy rzných uivatel. Od TSOS zddil operaní systém konzistentní strukturování zaloené na jednotných, nastavených a / nebo blokov orientovaných souborových rozhraních, take bylo moné se vyhnout zbyteným závislostem zaízení v uivatelských programech.

Se zízením sít Unidata spolenostmi Bull, Philips a Siemens se mainframové poítae Siemens prodávaly pod názvem 7.700 atd. S poítai intern oznaenými jako X-CPU (X1, X3, X4) byla rozíena také sada instrukcí. Neprivilegovaná sada instrukcí nadále odpovídala / 370, ale byla nap. B. rozíeno na píkazy pro manipulaci s hardwarem a bit. K dispozici byly tyi místo tí funkních stav (P1 = uivatel, P2 = systém, P3 = zpracování peruení, P4 = chyba stroje).

Ve srovnání s konkurenními operaními systémy byla BS2000 pro uivatele snadnji ovladatelná, protoe mnoho proces (nap. Alokace úloného prostoru) se provádí automaticky, zejména pi pístupu k souborovému systému. Zkratka TSOS byla dodnes zachována jako uivatelský úet, odpovídá ID root systému Unix.

1972
BS2000 byl pouit jako informaní systém pro tisk na Letních olympijských hrách 1972 v Mnichov (poítaový systém GOLYM). Velkou výhodou pro vývojáe softwaru byl integrovaný debugger IDA (Interactive Debugging Aid). Na píkazovém ádku BS2000 lze nastavit mezní hodnoty a íst a mnit programové promnné.
1975
V ervnu 1975 spolenost Siemens dodala dalí vývoj tohoto operaního systému (verze 5.0) pro modely sálových poíta Siemens ady 7.700. Tato první verze BS2000 ji podporovala stránkování disku a ti rzné provozní reimy ve stejném systému: dialog, dávkové a partnerské operace, pedchdce online zpracování transakcí (operace OLTP). Operaní systém musel být pizpsoben (vygenerován) pro existující hardwarovou konfiguraci, tj. H. interní tabulky operaního systému pro vstup / výstup, konfiguraci hlavní pamti atd. byly generovány sputním generování systému. Ve druhém bhu byly volitelné softwarové moduly a díve vygenerované tabulky propojeny se skuteným zaveditelným jádrem operaního systému.
1977
Transdata komunikaní systém byl vstupem do tehdejí moderní poítaové sít. Podobn jako BS2000 musel být PDN (programový systém pro ízení dat a sít) pizpsoben písluné hardwarové konfiguraci, tj. H. kadá linka, kadý modem, kadý monitor a tiskárna musely být definovány.
1978
Zavedení technologie více procesor zlepilo dostupnost systému; tak byly podporovány první biprocesorové modely 7.761 a 7.762 od spolenosti Siemens. Od té doby se operaní systém dokáe vyrovnat se selháním procesoru . Zárove dolo k výraznému rozíení nabídky slueb. Výkon 7760 (monoprocesoru) se pohyboval mezi 0,98 a 1,07 MIPS , v závislosti na konfiguraci .
1979
S monitorem transakcí Universal Transaction Monitor (UTM) bylo jako dalí provozní reim podporováno online zpracování transakcí, které je zvlát dleité pro sálové poítae.
1987
BS2000 je portován na architekturu XA (25 nebo 31bitový prostor adres uivatel) a nyní podporuje adresní prostory 2 GB, 512 proces a systém kanál XS (Dynamic Channel Subsystem).
BS2000 byl také mení : pomocí Hercules karty v systému Sinix 9780, sálový poíta poíta mohl být umístn pod stolem.
1989
Ve verzi 9.0 byly podporovány nové poítae. Tyto dv ady (H60 a H90) byly vyvinuty v Mnichov a vyrobeny v Augsburgu. V pípad H90 (vývojový název Tiger) byly pouity vodou chlazené obvody ECL, výkon monoprocesoru byl maximáln 15 MIPS.
1990
S virtuálním strojem VM2000 me na jednom poítai bet paraleln nkolik systém BS2000, vetn rzných verzí. Koncept lze dnes najít ve virtualizaních eeních, jako jsou VMware ESX nebo Xen . Nový hierarchický systém správy úloit HSMS automaticky pemístí zídka pouitá data na levnjí úloná média. Jakmile jsou tato data znovu potebná, automaticky se obnoví na médiu s rychlým pístupem k datm. Páskový archivaní systém Maren umouje pipojení robotických systém .
1991
U verze 10 je BS2000 rozdlen na subsystémy, které jsou od sebe oddleny. To zvyuje flexibilitu pi dalím vývoji a poskytování softwaru. Krom toho byla bezpenost systému hodnocena podle F2 / Q3 .
1992/1995
BS2000 se pesouvá ve smru otevenosti aplikaního softwaru a od té doby se bude jmenovat BS2000 / OSD (Open Server Dimension). Po penesení rozhraní POSIX v roce 1992 je standard XPG4 pln podporován v roce 1995 .
1996
Penos z BS2000 / OSD na architekturu RISC z MIPS . Pestoe operaní systém nyní bí na rzných hardwarových architekturách (server S s architekturou S / 390 a server SR2000 pro architekturu RISC), je u aplikací BS2000 zaruen proces kompatibilní s objektem. Aplikace vytvoené pro S / 390 lze pouít na poítaích s architekturou RISC bez rekompilace. Z dvodu nezbytné emulace sady instrukcí S / 370 není výkon program, které nebyly znovu zkompilovány, vdy optimální.
1997
Díky WebTransaction lze stávající aplikace BS2000 zajistit kompatibilitu s internetem, ani byste museli do tchto aplikací zasahovat.
1999
BS2000 / OSD je první operaní systém na svt, který získal internetovou znaku Open Group .
2002
Penesením BS2000 / OSD na architekturu SPARC vzniká nová ada server SX. Spolenost Fujitsu Siemens Computers tak pokrauje ve své strategii nezávislosti na hardwaru pi zachování plné kompatibility.
2004
Po ESCON a FICON je nyní podporován také Fibre Channel . Díky integraci do úloných sítí SAN s technologií optických kanál je ve srovnání s pedchozími technologiemi dosaeno zvýení propustnosti.
2007
Je vydána BS2000 / OSD verze 7.0. Hlavní zamení vývoje je: Poskytování funkce snap and clone úloných systém EMC Symmetrix DMX pro soubory a disky BS2000. Online zizování pubset (tato funkce automaticky pidává disky z fondu volných disk do systému soubor BS2000 nebo vrací pebytené disky do tohoto fondu). Autonomní, dynamické ízení I / O zdroj (IORM). Podobn jako u prioritního ízení pro pidlování asových ez CPU, tato funkce realizuje prioritní ízení pro procesy pi pístupu k I / O prostedkm.
2008
BS2000 byl portován na architekturu x86 . Nejnovjí (malé) servery pouívají procesory Intel Xeon .
2009
V kvtnu 2009 se FSC stává Fujitsu Technology Solutions (FTS)
Je vydána BS2000 / OSD verze 8.0.
2011
BS2000 / OSD verze 9.0 je oznámena jako pilotní fáze na konci bezna 2012
2012
Vydání BS2000 / OSD verze 9.0 v ervnu 2012
2014
Pilotní vydání BS2000 / OSD verze 10.0 v listopadu 2014; Obecné vydání oznámeno v dubnu 2015
2015
Vydání BS2000 / OSD verze 10.0 v kvtnu 2015
Zveejnní zásuvného modulu Eclipse pro vzdálený vývoj aplikací BS2000
2017
Pilotní vydání BS2000 / OSD verze 11.0 v beznu 2017. Vydání v ervenci 2017.

webové odkazy

Individuální dkazy

  1. Siemens a operaní systém BS1000 , pístup 13. kvtna 2016.
  2. Informaní píruka RCA TSOS (PDF; 2,19 MB)
  3. Heise: Spolenost Fujitsu vyletí sálový operaní systém BS2000
  4. Bílá kniha Fujitsu BS2000 / OSD-BC V9.0 (PDF; 496 kB)
  5. Bílá kniha Software FUJITSU BS2000 OSD / BC V10.0 (PDF; 618 kB)
  6. Bílá kniha Software FUJITSU BS2000 OSD / BC V11.0 (PDF; 439 kB)

Opiniones de nuestros usuarios

Stanislava Matoušek

Potěšilo mě, že jsem našel tento článek o BS2000.

Karolina Přibyl

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o BS2000.

Peter Kočí

Konečně! V dnešní době se zdá, že pokud nepíší články o deseti tisících slovech, nejsou šťastní. Redaktoři obsahu, toto ANO je dobrý článek o BS2000.

Anton Havel

Informace poskytnuté o proměnné BS2000 jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.