BrønnøysundregistreneInternet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Brønnøysundregistrene. Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Brønnøysundregistrene, a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Brønnøysundregistrene a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Brønnøysundregistrene. Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Brønnøysundregistrene! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Brønnøysundregistrene, budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

Brønnøysundregistrene je název centrálního registru s velkým potem databází v Norsku v Brønnøysund . Toto není jediný národní registr, ale je jediný jediný, který je tak rozsáhlý.

Brønnøysundregistrene je veejný registr, který vede záznamy o registrovaných spolenostech a poskytuje informace o tam uloených dokumentech. Brønnøysundregistrene poskytuje informace o základních právních a ekonomických podmínkách ( faktech ) spoleností a v zásad si jej me prohlédnout kdokoli. Zápisy v obchodním rejstíku poívají komplexní ochrany provozu a dvry.

Píjmení

Název rejstíku je odvozen od místa Brønnøysund , doplnného norským slovem registrene pro rejstík.

Základy

Brønnøysundregistrene je ízen zcela elektronicky na základ smrnice EU . Jak pedávání, tak podávání ádostí o registraci a informace o obsahu záznam a uloených dokumentech probíhá obecn a na nkolik výjimek prostednictvím elektronických informaních a komunikaních systém (viz také: Evropský portál pro spravedlnost ).

Právní a technické základy upravuje zákon.

Registrovat

Brønnøysundregistrene se skládá z následujících dleitých registr / databází:

Souhrnná tabulka

Nortina Nmec Anglitina
Enhetsregisteret Centrální registr Centrální koordinaní registr pro právnické osoby
Foretaksregisteret Obchodní rejstík Registr obchodních podnik
Gjeldsordningsregisteret Registr zbytkových oddluení od soukromých osob Registr soukromé dluhové amnestie
Úpadek zaregistrován Registr bankrotu Registr bankrot
Úpadek zaregistrován Rejstík diskvalifikovaných editel Registr diskvalifikovaných editel
Løsøreregisteret Zástavní registr pro movité vci Registr zastaveného movitého majetku
Oppgaveregisteret Registr poadavk na hláení spolenosti Registr ohlaovacích povinností podnik
Regnskapsregisteret Registr firemních út Registr firemních út

Dva nejdleitjí registry jsou obchodní registr ( Foretaksregisteret ) a centrální registr ( Enhetsregisteret ).

Obchodní rejstík ( Foretaksregisteret )

Spolenosti, které se musí registrovat, se musí zaregistrovat ped zahájením obchodních operací.

Spolenosti podléhající registraci

Spolenosti se musí zaregistrovat v obchodním rejstíku, pokud to stanoví Foretaksregisterloven Zákon o registraci spoleností. Jsou to nap. B.

Spolenosti, které se nemusí registrovat

Jiné spolenosti, jako nap B. ivnostníci, u nich se nevyaduje registrace, se mohou zaregistrovat na adrese Brønnøysundregistrene.

Centrální registr ( Enhetsregisteret )

Spolenosti, které podléhají registraci, se rovn musí zaregistrovat v centrálním registru ( Enhetsregisteret ) v souladu s zákonem o centrálním registru Lov om Enhetsregisteret . Oba registry jsou navzájem propojeny. Registrace se obvykle provádí spolen.

Spolenosti, u nich se nevyaduje registrace, mohou být zapsány do centrálního registru.

íslo organizace

Po registraci v centrálním registru spolenost obdrí devítimístné íslo organizace ( íslo organizace ).

Povinné informace v obchodních dokumentech

Spolenosti registrované v Norsku musí na své webové stránce, hlavikových papírech a dalích písluných dokumentech uvést íslo organizace a název spolenosti.

Spolenosti, které jsou také registrovány v registru dan z obratu ( Merverdiavgiftsregisteret ), musí také pidat písmena MVA k íslu organizace na prodejních dokladech .

publicita

Tetí strana musí umonit , aby se proti nim vztahovaly skutenosti zapsané do Foretaksregisteret / Enhetsregisteret (pozitivní publicita). Tetí strana vak nemusí pijímat skutenosti podléhající oznámení, které nejsou nebo nejsou tak zapsány do Foretaksregisteret / Enhetsregisteret, pokud o nich nevdla a nepotebovala je znát (negativní publicita).

Povinnost zveejnní

Urité spolenosti v Norsku jsou také povinny zveejovat své roní úetní závrky z dvodu smrnic a pedpis EU . Poadavek na zveejnní závisí na velikosti spolenosti.

náklady

Registrace

Spolenosti, které jsou povinny se zaregistrovat, musí být zaregistrovány ped zahájením své obchodní innosti, co je obecn zpoplatnno. Registrace v centrálním registru ( Enhetsregisteret ) je bezplatná.

informace

Poskytování informací je ásten bezplatné prostednictvím internetu , ásten zpoplatnné a v nkterých pípadech lze zaslat pouze potou. Mete zdarma prozkoumat název spolenosti, sídlo, obchodní adresu, registraní soud a registraní íslo.

Zaregistrujte pístup a ochranu údaj

Brønnøysundregistrene by ml plnit publikaní, dkazní, kontrolní a ochrannou funkci (negativní / pozitivní publicita). Pístup k Brønnøysundregistrene a dokumentm, které jsou zde pedkládány, je proto povolen komukoli.

Ochrana údaj v zásad neomezuje právo na inspekci, protoe o inspekci existuje veejný zájem.

Jiné národní registry

Krom Brønnøysundregistrene existují i dalí národní profesní a oborové registry, napíklad B.

Souhrnná tabulka

Nortina Nmec operátor
Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Evidence zamstnavatel a zamstnanc Arbeids- og velferdsdirektoratet 'Správa pro práci a sociální péi'
Elvirksomhetsregisteret Registr elektrikáe editelství pro samfunnssikkerhet og beredskap Správa pro ochranu ped katastrofami a nouzové plánování '
Finský architekt Registr architekt Norske arkitekters landsforbund Architektenlandesverbund '
Pedpovídat sentral godkjenning Registr spoleností s národním souhlasem k provádní stavebních projekt editelství pro byggkvalitet Správa kvality v budov
Helsepersonellregisteret Registr zdravotnických pracovník Statens Autorisasjonskontor pro helsepersonell Registraní úad pro zdravotnické pracovníky
Konsenzus registrován Registr koncesí Finanstilsynet Úad pro finanní dohled
Registr praktických obhájc a rettshjelpere Rejstík právník Tilsynsrådet pro advokatsvirksomhet Pedstavenstvo advokátních kanceláí
Registr merverdiavgifts DPH registr Norská daová správa

Architekti

Existuje samostatný seznam architekt, kteí se specializují na plánování a výstavbu rodinných dom ( Småhusregisteret ).

Registr zdravotnických pracovník

V registru zdravotnických pracovník ( Helsepersonellregisteret ), který je denn aktualizován, jsou registrovány vechny osoby, které mají povolení nebo licenci v souladu se zákonem o zdravotnických pracovnících ( Helsepersonelloven ) nebo se zákonem o veterinárním personálu ( Dyrehelsepersonelloven ).

Registr koncesí

Registr koncesí, který se aktualizuje kadou hodinu, registruje spolenosti a jednotlivce z následujících odvtví, která podléhají dohledu orgánu finanního dohledu:

 • Bankovní a finanní sektor ( bankovní a finanní )
 • Realitní agent ( eiendomsmegling )
 • Pojitní a dchod ( forsikring og pensjon )
 • Pojiovací makléství ( forsikringsformidling )
 • Debt collection ( dluh kolekce )
 • Úetnictví a audit ( regnskap og revisjon )
 • Obchodování s cennými papíry ( verdipapir ).

Registr právník a právní pomoci

Vichni právníci ( advokat ) a právní poradci ( rettshjelper ) pracující v Norsku jsou registrováni v rejstíku právník ( Register om Praktiserende advokater og rettshjelpere ) .

DPH registr

Registr DPH ( Merverdiavgiftsregisteret ) zahrnuje v zásad vechny podnikatele, jejich obrat a výbry za posledních 12 msíc pesáhly 50 000 NOK (kolem 4 897 EUR, smnný kurz od 1. ervence 2021).

Viz také

literatura

 • Harald Harnang: Brønnøysundregistran - værsågod! 25 år med order, forum and digitalization . Brønnøysundregistrene, Brønnøysund 2013, ISBN 978-82-303-2258-1 (nortina).

webové odkazy

Individuální dkazy

 1. Tento odstavec je citován z: Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH, Corporate Law , dotazováno 26. íjna 2016.
 2. § 4-1 odstavec 1 Foretaksregisterloven .
 3. § 2-1 Foretaksregisterloven .
 4. § 2-2 Foretaksregisterloven .
 5. § 2 písm. A . 2 Lov om Enhetsregisteret a § 4-1 Lov om Enhetsregisteret .
 6. § 12 odstavec 1 Lov om Enhetsregisteret .
 7. Oddíl 12 (2) Lov om Enhetsregisteret .
 8. § 5 Lov om Enhetsregisteret .
 9. § 10-2 odst. 1 Foretaksregisterloven a § 23 Lov om Enhetsregisteret .
 10. Viz § 10-1 Foretaksregisterloven a § 24 Lov om Enhetsregisteret . Viz také: Nmecko Trade and Invest - Society for Foreign Trade and Location Marketing mbH, Corporate Law , poádáno 26. íjna 2016.
 11. § 4-1 odstavec 3 Foretaksregisterloven .
 12. Nmecko Trade and Invest - Society for Foreign Trade and Location Marketing mbH, Corporate Law , queried 26. íjna 2016.
 13. Odstavec citován z: Germany Trade & Invest , Register Norway .

Opiniones de nuestros usuarios

Alois Souček

Tento záznam o Brønnøysundregistrene bylo přesně to, co jsem chtěl najít.

Vladislav Pavlíčková

Myslel jsem, že už o Brønnøysundregistrene vím všechno, ale v tomto článku jsem si ověřil, že určité detaily, které jsem považoval za dobré, tak dobré nejsou. Děkuji za informaci.