Book of Songs (Heine)Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, i pokud jde o Book of Songs (Heine). Do sítě byla a stále jsou vkládána staletí a staletí lidského poznání o Book of Songs (Heine), a právě proto je tak obtížné se k ní dostat, protože můžeme najít místa, kde může být navigace obtížná nebo dokonce nepraktická. Naším návrhem je, abyste neztroskotali v moři dat týkajících se Book of Songs (Heine) a abyste se rychle a efektivně dostali do všech přístavů moudrosti.

S tímto cílem jsme udělali něco, co jde nad rámec samozřejmostí, a shromáždili jsme nejaktuálnější a nejlépe vysvětlené informace o Book of Songs (Heine). Uspořádali jsme ji také tak, aby byla snadno čitelná, s minimalistickým a příjemným designem, který zajišťuje nejlepší uživatelský zážitek a nejkratší dobu načítání. Usnadňujeme vám to, abyste se museli starat jen o to, abyste se dozvěděli vše o Book of Songs (Heine)! Pokud si tedy myslíte, že jsme dosáhli svého cíle a že už víte, co jste chtěli vědět o Book of Songs (Heine), budeme rádi, když se vrátíte do těchto klidných moří sapientiacs.com, kdykoli se ve vás znovu probudí hlad po vědění.

První vydání básnické sbírky

Book of Songs byl Heinrich Heine je první velký objem poezie, ve kterém shrnul vechny své básn známých v té dob. První vydání vylo v Hamburku v roce 1827 Hoffmannem a Campem (obr. Vpravo).

pravk

Kniha písní obsahuje tém ádné nové básn, ale pedstavuje chronologickou sbírku ji vydaných.V dopise ze dne 16. listopadu 1826 Friedrichu Merckelovi Heine píe:

Nkteí pátelé do toho pronikají, e bych ml vybrat sbírku poezie v chronologickém poadí a striktn vybranou, upravenou a vit, e budou stejn populární jako Bürgersche , Goethe , Uhland atd. Varnhagen mi v tomto ohledu dává uritá pravidla. Pijal bych ást svých prvních básní [...] Nechtl jsem si za tuto knihu útovat ilink, laskavost a dalí poadavky na získání popularity by byly mé jediné úvahy, bylo by mi potením ukázat zedníky a inky to, co pomáhám, ví, a tato kniha by byla mojí hlavní knihou a poskytla by o mn psychologický obraz - pochmurné, seriózní básn pro mláde, Intermezzo spojené s návratem dom, isté kvetoucí básn, nap. B. ti z Harzreise a nkteré nové a nakonec vechny kolosální epigramy .
Staí slyet od Campeho, zda se mu takový plán nelíbí a zda slibuje odstavec v takové knize - nebyla by to obyejná sbírka básní

Vydavatel Julius Campe byl zpoátku proti knize, ale pozdji si to rozmyslel a knihu vydal.

struktura

Ilustrace Edmunda Brüninga pro Die Lotosblume vydená z Lyrisches Intermezzo .

Kniha písní se skládá z nkolika cykl :

 • Mladé bolesti , skládající se ze snových obraz , písní , románk a vnce sonet
 • Lyric interlude
 • návrat dom
 • Z cesty na Harzu
 • Severní moe , skládající se z prvního cyklu a druhého cyklu .

Vechny cykly se díve objevovaly pod rznými tituly. Take pochází z:

 • Mladé utrpení: básn , Berlín 1822, Mauersche Buchhandlung
 • Lyric Intermezzo: Tragédie, spolu s lyrickou pestávkou , Berlín 1823, s Ferdinandem Dümmlerem
 • Návrat dom z cesty Harz, Severní moe, první cyklus: cestovní obrázky, první ást , Hamburk 1826, Hoffmann a Campe
 • Severní moe, druhý cyklus: cestovní obrázky, druhá ást , Hamburk 1827, Hoffmann a Campe.

Kniha písní obsahuje celkem 237 básní. Jen osm z nich bylo nových. Mnoho z básní se ped tiskem objevilo v nkteré z výe uvedených publikací v asopisech mimo cyklus. Nkteré ji byly vytitny tyikrát.

Kniha písní mla nicmén velký úspch a objevila se v mnoha nových vydáních.

obsah

Kniha písní obsahuje básn mezi 1817 a 1826 Heine rané dílo. Mlo to být tém dvacet let, ne se v roce 1844 objevil druhý velký svazek poezie Neue Gedichte ( tetí a poslední v roce 1851 Romanzero ). Z politické satiry typické pro Heineova pozdjí díla , napíklad v Nmecku. Zimní pohádka , v knize písní toho moc nenajdete. Místo toho se 142 z 237 básní zabývá neastnou láskou . Jako vysvtlení jsou citovány Heineovy pocity ohledn jeho sestenice Amalie a pozdji o její sestry, která je o sedm let mladí, ob dcery Salomona Heineho . Heine komentoval takový výklad v dopise Karlu Immermannovi 10. ervna 1823:

"Existuje jen jedna vc, která mi me nejbolestnji ublíit, pokud se pokusím vysvtlit ducha mé poezie z historie (víte, co toto slovo znamená) z autorova píbhu." Hluboce a hoce mi ublíilo, kdy jsem vera vidl v dopise známého, jak chce ze shromádných malých djin postavit celou moji poetickou bytost, a upustil od nepíjemných poznámek o dojmech ze ivota, politického postavení, náboenství atd. A vyslovil nco podobného na veejnosti by m to docela pobouilo a jsem srden rád, e se to nikdy nestalo. Jakkoli snadno by píbh básníka mohl poskytnout informace o jeho básni, jak snadno by se dalo skuten dokázat, e politická pozice, náboenství, soukromá nenávist, pedsudky a úvahy asto ovlivovaly jeho báse, nikdo ji nemusí zmiovat, zvlát ne za ivota básníka básníka. Báse je jakoby deflowered, její tajemný Schleyer je roztrhán, kdy je skuten pítomen ten vliv historie, který lze dokázat; kazíte báse, pokud jste nad ní patn uvaovali. A jak málo se vnjí rámec naí historie shoduje s naí skutenou, vnitní historií! Alespo mi to nikdy nevkládejte.

Kniha písní obsahuje také politické básn, jako nap B. Berlín. Napíklad Donna Clara je kritikou souasného antisemitismu . Mezi nejznámjí básn patí Grenadiers , Loreley (Nevím, co by to mlo znamenat), The Old, Bad Songs a Belshazzar.

cenzury

Heine ml celý ivot problémy s cenzurou - dokonce is Knihou písní . Zde vak jet mén z politických dvod ne pro pouití slov a frází, které byly povaovány za píli obscénní. Napíklad se stal zaátek básn, která byla jet v prvním vydání

Na tvém snhobílém ln
Poloil jsem hlavu

byl volán pozdji

Na tvém snhobílém rameni
Naklonil jsem hlavu

Básn byly také kritizovány za to, e byly píli vulgární. Píkladem se zvlát velkým potem takových výraz jsou freskové sonety Gieb her die Larv ', chci se te maskovat.

Podloky

Po prvním vydání v roce 1827 jich bylo dalích dvanáct. A do pátého vydání provádl Heine pokadé post-processing. Vydání se objevila:

 1. 1827
 2. 1837
 3. 1839
 4. 1841
 5. 1844 (poslední pepracované vydání Heine)
 6. 1847
 7. 1849
 8. 1851
 9. 1851 (miniaturní vydání)
 10. 1852 (miniaturní vydání)
 11. 1853 (miniaturní vydání)
 12. 1855 (miniaturní vydání)
 13. 1876 (miniaturní vydání - 40. vydání)

Význam pro souasnost

V Heine (úplných) vydáních souasnosti, vetn velmi dleitého düsseldorfského vydání Heine , jsou rané básn obvykle vdy oznaovány jako Kniha písní. Básn, které nejsou souástí Knihy písní, najdete v pílohách. Po starích publikacích ji básn nejsou tídny.

literatura

 • Heinrich Heine: Vechna díla ve tyech svazcích. Svazek 1, Gedichte, 6. vydání 1992, Artemis & Winkler Verlag Mnichov, str. 849-879.
 • Bernd Kortländer : Jsem nmecký básník. Láska a netstí v Heinov knize písní. In: Heine-Jahrbuch 2006. Metzler, Stuttgart-Weimar 2006, s. 5973.
 • Ingo Müller: Masková hra a jazyk due. K estetice knihy písní Heinricha Heineho a prostedí Heine Roberta Schumanna (= Rombach Wissenschaft), 2 svazky, Baden-Baden 2020. Svazek 1: Estetika poezie Heinricha Heineho a estetika písní Roberta Schumanna , ISBN 978-3-96821-006- 3 . Svazek 2: Kniha písní Heinricha Heineho a nastavení Heine Roberta Schumanna , Baden-Baden 2020, ISBN 978-3-96821-009-4 .

Poznámky

 1. ^ Dopis ze dne 16. listopadu 1826 Friedrichu Merckelovi, pevzatý z HHP
 2. Lotosový kvt dsí plný text na Wikisource
 3. ^ Dopis z 10. ervna 1823 Karlu Immermannovi pevzatý z HHP
 4. Donna Clara . Celý text na Wikisource
 5. Na tvém snhobílém ln . Celý text na Wikisource
 6. Dej mi larvu, chci se te maskovat . Celý text na Wikisource
 7. Poznámka: Heine se zde podle vlastních slov málo zmnil a pijal chronologické poadí prvního vydání. Heine: "Stejn jako jsem nezmnil sled as, zmnil jsem i samotné básn. Pouze tu a tam, v první ásti, bylo vylepeno nkolik ver." Kvli úspoe místa jsem vynechal vnování z prvního vydání. Od pedmluvy k druhému vydání v Heinrich Heine: Kniha písní Nmecko, zimní pohádka a dalí básn. Winkler Verlag, Mnichov 1982, ISBN 3-538-06529-2 , s. 46.
 8. Poznámka: Podle Heineových vlastních slov, ne prohlédnuto. Heine: Bohuel jsem nemohl vnovat zvlátní pozornost tvrtému vydání této knihy, které bylo vytitno bez pedchozí kontroly. Od pedmluvy k pátému vydání v Heinrich Heine: Kniha písní Nmecko, zimní pohádka a jiné básn. Winkler Verlag, Mnichov 1982, ISBN 3-538-06529-2 , s. 51.

webové odkazy

Wikisource: Kniha písní  - zdroje a úplné texty
Commons : Fax z roku 1827  - sbírka obrázk, videí a zvukových soubor

Opiniones de nuestros usuarios

Magdalena Bendová

Potěšilo mě, že jsem našel tento článek o Book of Songs (Heine).

Kristyna Valentová

Tento záznam o Book of Songs (Heine) je velmi zajímavý.

Marian Toman

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné Book of Songs (Heine) napsáno, dává hodně důvěry.