Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni
latinsky Universitas Bohemiae occidentalis
Logo univerzityLogo
Univerzitní kampus na BorechUniverzitní kampus na Borech
ZkratkaZČU
Rok založení1991
Typ školyveřejná
Vedení
Rektorprof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost a doktorské studiumdoc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
Prorektor pro strategii a rozvojprof. Ing. Josef Basl, CSc.
Prorektor pro koncepci vzdělávání a záležitosti studujícíchdoc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
Prorektor pro vnější vztahy a komunikaciprof. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
Kvestor Ing. Petr Beneš
KancléřkaMgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D.
Počty akademiků (k roku 2022)
Bakalářských studentů6356
Magisterských studentů3319
Doktorandů394
Studentů celkem11 172
Akademických pracovníků1007
Vědeckých pracovníků436
Další informace
Počet fakult9
SídloPlzeň
AdresaUniverzitní 2732/8, Plzeň, 301 00, Česko
Zeměpisné souřadnice
ČlenstvíAsociace evropských univerzit, ORCID, Asociace knihoven vyských škol České republiky a Svaz českých knihkupců a nakladatelů
http://www.zcu.cz
Profil na Facebooku
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Západočeská univerzita v Plzni (zkracováno ZČU) je univerzitní česká vysoká škola se sídlem v Plzni, která byla založena roku 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnickéPedagogické fakulty v Plzni.

Obecné informace

Historie

Vzniku univerzity předcházely dvě starší vysokoškolské instituce – Vysoká škola strojní a elektrotechnickáPedagogická fakulta v Plzni. Vysoká škola strojní a elektrotechnická vznikla v roce 1949 jako pobočka Českého vysokého učení technického v Praze. Dne 27. června 1950 byla z plzeňské VŠSE vytvořena oddělená fakulta v čele s děkanem a fakultní radou, aby z ní 1. října 1953 vznikla samostatná vysoká škola, řízená rektorem. Roku 1960 došlo k rozdělení na fakulty strojní a elektrotechnickou a v roce 1990 pak vznikly fakulty aplikovaných věd a ekonomická. Pedagogická fakulta vznikla v roce 1948 jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1953 byla jen Vyšší pedagogickou školou, pak od roku 1959 Pedagogickým institutem a od roku 1964 samostatnou Pedagogickou fakultou. Dne 28. září 1991 byly obě vysoké školy zákonem č. 314/1991 Sb. sloučeny do vysoké školy s názvem „Západočeská univerzita“. Tu oficiálně tvořilo celkem 5 fakult – Fakulta aplikovaných věd, Fakulta ekonomická, Fakulta elektrotechnická, Fakulta pedagogická a Fakulta strojní.

V letech 1992–1993 došlo k přesunu Fakulty aplikovaných věd a Fakulty strojní do nového univerzitního areálu na tzv. Zelený trojúhelník Bory. Plán na jeho výstavbu byl přitom schválen již v roce 1973.

V roce 1993 byla zřízena Fakulta právnická a v roce 1999 Fakulta humanitních studií, která byla roku 2005 na návrh prvního děkana Ivo T. Budila přejmenována na Fakultu filozofickou. V roce 2004 byl zřízen Ústav umění a designu jako samostatný vysokoškolský ústav; v roce 2013 povýšil na Fakultu umění a designu, která se o rok později přejmenovala na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. V roce 2008 se s univerzitou spojila soukromá Vysoká škola v Plzni a vznikla tak Fakulta zdravotnických studií.

Na konci první dekády 21. století proběhla na Fakultě právnické plagiátorská aféra a skandál s údajnými podvody v procesu udělování akademických titulů a řádného studia.

Na sklonku roku 2019 získala ZČU institucionální akreditaci pro jedenáct oblastí vzdělávání v bakalářském stupni studia, v osmi magisterských a ve čtyřech doktorských oblastech. Západočeská univerzita tak může v těchto oblastech tvořit a samostatně schvalovat studijní programy a na jejich základě poskytovat vysokoškolské vzdělání.

V letech 2018–2021 získalo sedm fakult a součástí ZČU ocenění Evropské komise HR Excellence in Research, zkráceně HR Award, deklarující, že daná organizace vytváří vědeckým pracovníkům ve všech ohledech příznivé podmínky a dodržuje evropské standardy.

V žebříčku vysokých škol World University Rankings 2019–2020 se ZČU umístila na 5. místě z univerzit v České republice.

Seznam rektorů

Mezinárodní spolupráce

ZČU spolupracuje s univerzitami ze zemí Evropské unie a řadou dalších univerzit z celého světa, např. z USA, Austrálie, Ruska, Číny, Jihoafrické republiky, Koreje, Tchaj-wanu či Mexika na poli vzdělávání i vědy a výzkumu.

Ročně využívá možnosti studijních či praktických stáží více než 500 studentů bakalářského, magisterského či doktorského studia, ale i čerstvých absolventů. ZČU zároveň hostí ročně na stážích přes 500 studentů ze zahraničí. Nejčastěji se jedná o Erasmus+, Inter/Freemover a další programy nebo o meziuniverzitní, fakultní a jinou spolupráci.

Na partnerských institucích je možné získat tzv. double degree, tedy diplom ve druhém jazyce.

Věda a výzkum

Západočeská univerzita v Plzni má čtyři výzkumná centra řešící tuzemské i zahraniční projekty základního a aplikovaného výzkumu v oblastech perspektivních materiálů a technologií a inteligentní řešení pro průmysl, lékařství a veřejný sektor. Výzkumné týmy transferují výsledky díky vazbě na průmyslové podniky v regionu i v zahraničí. Výzkum na ZČU se provádí v oblasti humanitních, přírodních a společenskovědních oblastech věd.

Fakulty a součásti

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta aplikovaných věd ZČU

Fakulta aplikovaných věd je fakultou inženýrsko-přírodovědného profilu a klade si za cíl připravovat budoucí inženýry, magistry, bakaláře a doktory (Ph.D.) v oborech se znalostmi matematiky, geomatiky, fyziky, mechaniky, stavitelství, informatiky a kybernetiky.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Umělecká fakulta nesoucí jméno Ladislava Sutnara, plzeňského rodáka a česko-amerického designéra, která provozuje Galerii Ladislava Sutnara.

Fakulta ekonomická

Jedná se o fakultu ekonomického zaměření. Sídlo má v Plzni a v Chebu. Výuka se realizuje v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech v oblastech managementu, marketingu, financí, projektového řízení, informačního managementu a geografie.

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická ZČU

Technická fakulta realizuje studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Jedná se o jednu z nejstarších fakult univerzity.

Fakulta filozofická

Fakulta humanitního zaměření zahrnující paletu oborů z oblasti společenských a humanitních věd. Studovat lze v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech. Fakulta se podílí na společenských a kulturních aktivitách v Plzni.

Fakulta pedagogická

Fakulta pedagogická ZČU

Fakulta pedagogická připravuje studenty na učitelské i neučitelské profese v bakalářských (Bc.), magisterských (Mgr.) a doktorských (Ph.D.) studijních programech. Fakulta pedagogická je nejstarší a zakládající fakultou Západočeské univerzity v Plzni.

Fakulta právnická

Fakulta právnická ZČU

FPR je jednou ze čtyř právnických fakult v České republice. Studium uskutečňuje v bakalářském, magisterském, navazujícím i doktorském studiu. Obory jsou zaměřené na studium různých forem Práva, Veřejné správy i Právních věd. Fakulta disponuje i právem konat rigorózní zkoušku (JUDr.).

Fakulta strojní

Na fakultě lze studovat bakalářské, navazující magisterské i doktorské studijní programy. Jedná se o jednu z nejstarších fakult univerzity.

Fakulta zdravotnických studií

Fakulta zdravotnických studií si klade za cíl připravovat jak v rovině teoretické tak praktické odborníky způsobilé k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR s možností uplatnění v rámci členských zemích EU.

Ústav jazykové přípravy

UJP poskytuje výuku devíti jazyků pro studenty ZČU i pro veřejnost. Každoročně pořádá mezinárodní letní jazykovou školu.

Nové technologie – výzkumné centrum

Nové technologie – výzkumné centrum ZČU

Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity (NTC) je nezávislý vysokoškolský ústav Západočeské univerzity v Plzni, který se od roku 2000 věnuje výzkumu, vývoji a inovacím pro průmyslové využití.

Jednotky fakult

Nové technologie pro informační společnost

Na Fakultě aplikovaných věd bylo v roce 2014 vybudováno evropské centrum excelence, Nové technologie pro informační společnost (NTIS). Výzkumné programy centra jsou zaměřené na výzkum, vývoj a inovace v oboru informační společnosti a materiálů.

Regionální inovační centrum elektrotechniky ZČU

Research and Innovation Centre for Electrical Engineering

Research and Innovation Centre for Electrical Engineering (RICE) je výzkumným centrem Fakulty elektrotechnické ZČU. Zaměřuje se na nové koncepce pohonů a technologií pro dopravní systémy, řídicí systémy pro dopravní techniku a energetiku, materiálový výzkum, rozvoj pokročilých jaderných technologií, diagnostiku, matematické modelování a další.

Regionální technologický institut

Regionální technologický institut (RTI)  je strojírenským a technologickým výzkumným centrem Fakulty strojní. Specializuje se na moderní konstrukci vozidel a jejich pohonných systémů, výrobní stroje a jejich modernizaci, tvářecí technologie a technologie obrábění.

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu je součástí Fakulty strojní a zajišťuje tzv. neoborovou tělesnou výchovu pro studenty všech fakult. Vedle toho zajišťuje sportovní reprezentaci ZČU, ve spolupráci s ČAUS pak organizuje akademické mistrovské i nemistrovské sportovní soutěže, soutěže pro studenty i pro veřejnost.

Western Stars

Univerzitní sportovní tým Western Stars při Západočeské univerzitě v Plzni sdružuje sportovně nadané studenty. Ti reprezentují svou alma mater i svou vlast na světových meziuniverzitních soutěžích, na Českých akademických hrách, ale i na vrcholných soutěžích, např. na Mistrovství světa a Evropy, na Světovém poháru, Univerziádě apod.

Centrum afrických studií v Etiopii

ZČU založila v první polovině roku 2014 pobočku v Etiopii. Byla zřízena na univerzitě v Jimmě jako společné vzdělávací a výzkumné pracoviště pod názvem Centrum afrických studií. Univerzita tak učinila se záměrem stát se ohniskem výzkumu a vzdělávání zaměřeného na subsaharskou Afriku.

Další součásti univerzity

Knihovna ZČU

Univerzitní knihovna

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity byla zřízena v roce 1998. Tvoří ji 5 dílčích knihoven: Knihovna Bory, Filozofická a právnická knihovna, Knihovna zdravotnických studií, Pedagogická knihovna a Ekonomická knihovna v Chebu. Součástí univerzitní knihovny jsou i Oddělení vydavatelství a tiskových služeb.

Univerzitní nakladatelství vydává ročně kolem 100 titulů.

Centrum informatizace a výpočetní techniky

Centrum informatizace a výpočetní techniky provozuje a rozvíjí informační technologie a informační systémy pro potřeby ZČU. Je zde také vyvíjen informační systém pro administraci studijní agendy IS/STAG, který užívá 14 vysokých škol a univerzit v Česku.

Celoživotní vzdělávání

Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání ZČU připravuje prezenční i on-line kurzy k pracovnímu a osobnímu rozvoji pro zaměstnance i veřejnost. Provozuje popularizační portál Bav se vědou a připravuje příležitosti pro popularizaci vědy na základních a středních školách. Každoročně pořádá konferenci Učitel-IN, která se věnuje využití ICT (informačních a komunikačních technologií) ve vzdělávání.

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání pro zájemce ve starobním či plném invalidním důchodu. Zahrnuje přednášky, semináře, exkurze i letní školu v široké škále témat od historie přes astronomii, strojírenství a techniku, literaturu až po moderní technologie. Výuka probíhá nejen v Plzni, ale i v dalších městech Plzeňského a Karlovarského kraje.

Informační a poradenské centrum

Informační a poradenské centrum ZČU nabízí studijní, sociální, psychologické a právní služby. Jeho klienty jsou uchazeči o studium a stávající studenti, případně absolventi. Systém podpory je doplněn o organizaci pomoci pro osoby se specifickými potřebami. Centrum také koordinuje aktivity Akademického centra univerzity (studentská klubovna a coworkingové centrum Kulturka) a zabývá se projektovou činností.

Kulturka – klubovna a coworking

Kulturka

Univerzitní prostor Kulturka se nachází v centru Plzně a zahrnuje studentskou klubovnu a univerzitní coworking. Obě zázemí jsou využívána k pořádání formálních i neformálních akcí.

Univerzitní kavárna Družba

Univerzitní kavárna Družba je jedinou družstevní kavárnou v Plzni provozovanou absolventy, pracovníky a studenty Západočeské univerzity. Družstvo provozuje kavárnu jako otevřený kulturní a společenský prostor, snažící se o bezodpadový provoz a podporu etické, ekologické a pokud možno lokální produkce. V kavárně se v průběhu semestru i mimo něj konají pravidelně akce organizovány studenty, katedrami nebo neziskovými organizacemi, které pokrývají široké spektrum témat a žánrů.

Zámek Nečtiny

Zámek Nečtiny

ZČU je vlastníkem zámku Nečtiny, který slouží jako její školící a rekreační středisko. Jsou zde kapacity pro konference a školení, sportovní a turistické akce. Zámecký park je volně přístupný veřejnosti.

Budovy ZČU

Výstavba univerzitního kampusu

Po svém vzniku sídlila Vysoká škola (VŠSE) v mnoha pronajatých i vlastních prostorách po celé Plzni. Proto se již v roce 1964 se začalo uvažovat o výstavbě nového areálu na Borských polích s univerzitním zázemím, příslušnou infrastrukturou, a hlavně se zajištěním výuky koncentrovaně na jednom místě. V roce 1985 byl položen základní kámen budovy Fakulty strojní, první vlaštovka univerzitního kampusu přezdívaného „Zelený trojúhelník“. Dnes zde sídlí rektorát, pět fakult, Ústav jazykové přípravy, tři fakultní výzkumné ústavy, Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV), tělocvičny, menza, rozsáhlá knihovna a v neposlední řadě i několik kaváren.

Budovy fakult a součástí a zeleň - Západočeská univerzita v PlzniKampus ZČU

Historie univerzitního kampusu ZČU v bodech

Budovy ZČU v kampusu a ve městě

V průběhu let se rozšiřoval nejen univerzitní kampus, ale i šíře poskytovaného studia. Na „Zelený trojúhelník“ se tak mohla přestěhovat jen část univerzity, zatímco některé fakulty a součásti univerzity zůstávají v centru Plzně a výzkumný ústav NTC je situován na vzdálenějším konci Borských polí.

Seznam univerzitních budov

Univerzitní kampus Centrum Plzně, další místa v Plzni Cheb

Letní školy

Prázdninové měsíce jsou na Západočeské univerzitě v Plzni každoročně ve znamení letních škol určených dětem, středoškolákům, vysokoškolákům i široké veřejnosti. Kromě dvou největších tradičních akcí, ArtCamp a MLJŠ, pořádá ZČU ještě mnoho dalších letních škol, zaměřených na techniku, ekonomiku, sport i kreativitu.

Mezinárodní letní jazyková škola

Již od roku 1990 pořádá ZČU v červenci letní jazykové kurzy pro studenty, mládež, děti i veřejnost. Vyučuje se zde 8 jazyků v kurzech jak obecně, tak i odborně zaměřených.

ArtCamp

Od roku 2005 pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara mezinárodní letní školu umění, neboli ArtCamp. Koná se ve třech červencových týdnech.

Klub absolventů

Klub absolventů Západočeské univerzity v Plzni funguje od roku 2010. Univerzita chce jeho prostřednictvím zůstat v kontaktu se svými bývalými studenty a nadále s nimi spolupracovat. Klub má v roce 2022 přes 3.500 členů.

Jednou za dva roky pořádá ZČU pro své absolventy Festival absolventů.

Popularizace vědy

Bav se vědou

ZČU provozuje internetový magazín Bav se vědou o vědě a technice.

Dny vědy a techniky

Interaktivní výstava Dny vědy a techniky proměňuje každoročně na dva dny plzeňské centrum ve vědeckou laboratoř. Přes třicet expozic představuje vědecké obory z nevšedního úhlu pohledu díky experimentům vycházejícím jak z běžného života, tak z netradičních vědeckých odvětví.

Noc vědců

Noc vědců je celoevropská populárně naučná akce, při které se každým rokem na jeden den otevírají brány vědeckých institucí, univerzit, science center, muzeí či knihoven, aby zábavnou formou přestavily práci vědců a její význam pro společnost. Mezi více než 30 zapojenými městy v České republice je i Plzeň a ZČU se zde pravidelně aktivně podílí na programu.

Areál Techmania Science Center

Techmania

Univerzita je jedním ze zřizovatelů science centra Techmania. Cílem projektu je podnítit nebo posílit zájem veřejnosti o vědu a techniku a inspirovat děti a mládež ke spojení jejich profesní kariéry s výzkumem a technickými obory.

Akademici Plzeň

Akademici Plzeň jsou hokejovým týmem plzeňských vysokých škol – ZČU a Lékařské fakulty UK v Plzni. Od roku 2019 jsou součástí Univerzitní ligy ledního hokeje. Tým pořádá každoroční hokejovou bitvu o Plzeň, kdy se střetnou hráči ZČU s týmem lékařské fakulty UK.

Odkazy

Reference

 1. Výroční zpráva o činnosti Západočeské univerzity v Plzni za rok 2021 . Západočeská univerzita v Plzni, 2023-06-28 . S. 156–160, 184–188. Dostupné online
 2. a b c 10 let Západočeské univerzity v Plzni. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 40 s. ISBN 80-7082-886-2
 3. § 1 písm. c) a § 4 zákona č. 314/1991 Sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity. Dostupné online.
 4. Profil fakulty . Fakulta filozofická Západočeské univerzity . Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-04-14. 
 5. Historie . Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni . Dostupné online
 6. MORAVEC, Václav. Josef Průša, rektor Západočeské univerzity. Rádio Impuls . 2009-11-03 . Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-02. 
 7. Západočeská univerzita obdržela institucionální akreditaci. Novinky.cz . Borgis . Dostupné online
 8. Fakulta filozofická získala HR Award. info.zcu.cz . . Dostupné online
 9. HRS4R. EURAXESS Czech Republic . 2015-07-17 . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-04-09. (anglicky) 
 10. World University Rankings 2019–2020
 11. Zahraniční vztahy -. international.zcu.cz . . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-03-20. 
 12. Čeští studenti vytvořili výzkumné pracoviště v Etiopii. Lidovky.cz . 2014-02-20 . Dostupné online
 13. OUDOVÁ, Alena. Západočeská univerzita založila v Etiopii Centrum afrických studií. Novinky.cz . Borgis, 2014-02-9 . Dostupné online
 14. Kulturka ZČU. www.facebook.com . . Dostupné online
 15. Družba. www.facebook.com . . Dostupné online
 16. Plzeň otevře novou budovu Ústavu umění a designu – DesignMag.cz. www.designmag.cz . . Dostupné online
 17. Západočeská univerzita má nový výzkumný komplex, míří na technologie | Věda. Lidovky.cz . 2014-09-21 . Dostupné online
 18. PLZEŇ 1, Správa informačních technologií města Plzně | Dominikánská 4 | 306 31. Nová budova univerzitní knihovny byla otevřena v areálu na Zeleném trojúhelníku. www.plzen.eu . . Dostupné online
 19. VIDEO: Nová tramvajová trať v Plzni vozí cestující až k univerzitě. iDNES.cz . 2019-12-16 . Dostupné online
 20. Letních škol na ZČU přibylo, studenti mohou podávat přihlášky. www.regionplzen.cz . 2022-05-08 . Dostupné online
 21. TOPINKA, Jan. Úvod. Absolventi ZČU . . Dostupné online
 22. Bav se vědou - Věda pro všechny. Bav se vědou . . Dostupné online
 23. Dny vědy a techniky 2020. dnyvedy.zcu.cz . . Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-03-03. 
 24. 27. září 2019 | Šetrně k planetě. Noc vědců . . Dostupné online
 25. Univerzitní hokejová liga. Univerzitní hokejová liga . . Dostupné online
 26. REJTHAR, Dominik. Vypukne hokejová bitva o Plzeň. Plzeňský deník. 2019-11-26. Dostupné online

Externí odkazy